Zorg melden

Maakt u zich ernstige zorgen over iemand uit uw omgeving? Iemand die dringend hulp nodig heeft, maar dit (ver)mijdt? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Westland via telefoonnummer 140174.

U kunt melding maken op het gebied van:

  • psychiatrie
  • verslaving
  • sociaal isolement
  • vervuiling
  • overlast

Melding maken

Uw melding kunt u telefonisch doorgeven aan de medewerkers van de gemeente Westland, via telefoonnummer 140174.

Wanneer meld ik niet?

U maakt geen melding bij de gemeente

  • in crisissituaties. In geval van nood belt u met de politie (112 of 0900 8844), de huisarts of buiten kantooruren de centrale huisartsenpost.
  • in geval van (dreigende) mishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling belt u Veilig Thuis Haaglanden (0800 2000) of kijk op www.veiligthuishaaglanden.nl
  • als er iets aan de hand is met iemand die al in behandeling is bij een hulpverlener, en u weet welke instantie dat is, dan belt u de betrokken instantie.
  • als iemand al gemotiveerd is om zelf hulp te zoeken, hoeft u niet de gemeente te bellen. U kunt wel aanbieden diegene te begeleiden bij een bezoek aan de huisarts of Vitis Welzijn.
  • als u woonoverlast ervaart maar er geen sprake is van zorgoverlast.

Werkwijze

Als u een melding doet bij de gemeente, dan neemt een medewerker uw melding in behandeling. Soms kan een advies aan u als melder voldoende zijn, maar vaak is er meer nodig. In dat geval zal de medewerker u doorverbinden met het Sociaal Kernteam Westland
Een deskundige medewerker van het Sociaal Kernteam Westland (SKT) gaat naar de gemelde persoon thuis. De medewerker gaat daarbij uiterst zorgvuldig te werk: het SKT vindt het belangrijk om in gesprek te gaan en vertrouwen te krijgen. Daarna bepaalt het SKT wat het kernprobleem is en legt contact met de instantie die daarover gaat. Als er voor de melding al contact was met een bepaalde hulpverleningsinstantie, wordt deze benaderd.

Terugkoppeling melder

Heeft u een melding gemaakt dat u zich zorgen maakt over iemand, dan kan het SKT u tot op zekere hoogte informatie geven over het onderzoek. Hierbij houdt het SKT rekening met de wensen van de aangemelde persoon en de privacy afspraken van de hulpverlenende instanties.