Huisvesting arbeidsmigranten

De glastuinbouwsector in het Westland is een hightech-sector met veel werkgelegenheid. De verwachting is dat Europese arbeidsmigranten ook in de toekomst een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de Westlandse economie.

Arbeidsmigranten maken voor kortere of langere tijd onderdeel uit van Westlandse samenleving. Het kunnen aantrekken en binden van arbeidsmigranten vereist ook voldoende en kwalitatieve oplossingen voor huisvesting.

Actualisatie Woonvisie

Maar ook andere (urgente) woningzoekenden willen we goed en blijvend ondersteunen met passende huisvesting. De in juli 2020 geactualiseerde Woonvisie (pdf, 3,09 mb).biedt de ontwikkelstrategie voor Westland die realiseerbare oplossingen biedt voor diverse soorten behoeften aan passende huisvesting. Goede samenwerking met externe partners, zoals uitzenders is hierbij heel belangrijk. De gemeente alleen kan het tekort aan goede huisvesting niet oplossen.

De huidige krapte op de woningmarkt zorgt ervoor dat de woningschaarste steeds duidelijker zichtbaar en voelbaar wordt. Ook andere (urgente) woningzoekenden willen we goed en blijvend ondersteunen met passende huisvesting. Dit vraagt om een speciale ontwikkelstrategie voor Westland die realiseerbare oplossingen biedt voor diverse soorten behoeften aan passende huisvesting. Goede samenwerking met externe partners, zoals uitzenders is hierbij heel belangrijk. De gemeente alleen kan het tekort aan goede huisvesting niet oplossen.

Ontwikkelkader voor nieuwe locaties

De huisvesting van arbeidsmigranten is een bijzonder onderdeel van de woningmarkt. De geactualiseerde Woonvisie 2020 – 2030 )pdf, 3,09 mb) besteedt hieraan veel aandacht. De gemeente stimuleert dat uitzenders de komende jaren meer huisvesting gaan realiseren voor arbeidsmigranten. Het is de bedoeling dat de verantwoordelijke uitzender voor elke nieuwe huisvestings-locatie straks een beheer- en omgevingsplan opstelt dat ervoor zorgt dat de hinder voor de omgeving beperkt blijft.

Plan indienen voor realisatie huisvesting buiten initiatief gemeente

Marktpartijen kunnen een plan voor de mogelijke realisatie van huisvesting bij de gemeente in te dienen, ook voor eerste reactie in een vroeg stadium. Op deze plannen is naast de genoemde Woonvisie, ook de reguliere plantoetsing voor een aanvraag van een omgevingsvergunning van toepassing.