Huisvesting arbeidsmigranten

De glastuinbouwsector in het Westland is een hightech-sector met veel werkgelegenheid. De verwachting is dat Europese arbeidsmigranten ook in de toekomst een belangrijke bijdrage blijven leveren aan het draaiend houden van de Westlandse economie.

Arbeidsmigranten maken voor kortere of langere tijd onderdeel uit van Westlandse samenleving. Het kunnen aantrekken en binden van arbeidsmigranten door goede huisvesting aan te bieden is noodzakelijk en wordt steeds belangrijker.

De huidige krapte op de woningmarkt zorgt ervoor dat de woningschaarste steeds duidelijker zichtbaar en voelbaar wordt. Ook andere (urgente) woningzoekenden willen we goed en blijvend ondersteunen met passende huisvesting. Dit vraagt om een speciale ontwikkelstrategie voor Westland die realiseerbare oplossingen biedt voor diverse soorten behoeften aan passende huisvesting. Goede samenwerking met externe partners, zoals uitzenders is hierbij heel belangrijk. De gemeente alleen kan het tekort aan goede huisvesting niet oplossen.

Ontwikkelkader voor nieuwe locaties

De huisvesting van arbeidsmigranten is een bijzonder onderdeel van de woningmarkt. Daarom heeft het vorige college op 12 september 2017 het Actieprogramma Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. Op 18 september 2018 heeft de gemeenteraad unaniem het Ontwikkelkader voor de realisatie van nieuwe locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten (pdf, 875Kb) aangenomen. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat uitzenders de komende jaren meer huisvesting gaan realiseren voor arbeidsmigranten. Het is de bedoeling dat de verantwoordelijke uitzender voor elke nieuwe huisvestings-locatie straks een beheer- en omgevingsplan opstelt dat ervoor zorgt dat de hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt blijft.

Plan indienen voor realisatie huisvesting buiten initiatief gemeente

Het blijft marktpartijen vrij staan om een plan voor de mogelijke realisatie van huisvesting bij de gemeente in te dienen. Op deze plannen is naast het Ontwikkelkader Huisvesting Arbeidsmigranten, ook de reguliere plantoetsing voor een aanvraag van een omgevingsvergunning van toepassing.