Nieuwe Omgevingswet

In 2021 gaat in Nederland de Omgevingswet in. De wet vervangt alle wet- en regelgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. De invoering van deze wet is van betekenis voor bewoners, ondernemers en organisaties. Gemeente Westland treft de nodige voorbereidingen. Hoe de wet er precies uit komt te zien en welke consequenties dat zal hebben voor Westlandse inwoners, ondernemers en voor de gemeente, zal de komende tijd steeds duidelijker worden.

 • Eén wet, één procedure

  Met de omgevingswet bundelt de overheid alle regels voor ruimtelijke projecten. De omgevingswet brengt de huidige 26 wetten over de fysieke leefomgeving samen tot één wet, en de 5000 wetsartikelen worden teruggebracht tot 350. Ook wordt de procedure straks ingekort: van 26 weken naar 8 weken. Het gehele traject wordt daarmee inzichtelijker, eenvoudiger, sneller en gebruiksvriendelijk. Waarbij de gemeente met inwoners, ondernemers en organisaties meer en meer met elkaar bekijken hoe we het samen gaan doen en wat het maatschappelijke effect is van een ontwikkeling.

 • De rol van inwoners en ondernemers

  De gemeente gaat, afhankelijk van het onderwerp en vraagstuk, met betrokken partijen in gesprek. Dat kan in het ene geval een partij als VNO/NCW of Bouwend Nederland zijn. In het andere geval kunnen het  bewoners van een bepaalde wijk, huisartsen, basisschoolleerlingen of bijvoorbeeld bootcamptrainers zijn. Hoe eerder we met elkaar naar een vraagstuk kijken, hoe groter de kans dat  een project naar ieders tevredenheid verloopt. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel. Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst. Zowel landelijk als lokaal wordt er nagedacht over hoe participatie eruit moet komen te zien

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat wat het gemeentelijke beleid is over de toekomstige ‘fysieke leefomgeving’. Dus de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Bijvoorbeeld een buurt of wijk, een winkelgebied of een park. De ruimte in Westland is beperkt. We willen van alles: meer woningen, meer groen, alle ruimte voor het bedrijfsleven. Dat gaat niet meer, er moeten keuzes gemaakt worden. De omgevingsvisie gaat ons hierbij helpen.

 • Planning

  De omgevingsvisie vervangt bijvoorbeeld de Structuurvisie, maar ook de Duurzaamheidsagenda, het Waterplan, het Verkeer- en Vervoersplan, etc. Het gaat dus zowel de gemeente, inwoners, ondernemers als organisaties aan. De omgevingswet verplicht alle gemeenten een omgevingsvisie op te stellen en deze door de gemeenteraad te laten vaststellen. De omgevingsvisie geeft weer hoe de gemeente omgaat met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. 

  De gemeente werkt al hard aan de omgevingsvisie. De bedoeling is dat deze visie in 2019 in twee stappen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen in Westland. Alle regels voor de inrichting van de fysieke leefomgeving worden nu nog vastgelegd in bestemmingsplannen. In het omgevingsplan staan straks alle regels van de gemeente over de fysieke leefomgeving die gelden voor het grondgebied van Westland.

De gemeente werkt met heel veel andere partijen samen om zo een goed plan te maken waar het karakter van elke kern of gebied tot zijn recht komt. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan. Deze beschrijft wat de wensen en behoeften zijn van de inwoners en ondernemers in Westland. Op basis daarvan werken we aan een omgevingsplan dat bepaalt welke regels gelden voor uw omgeving. De gemeente is gestart met een pilot omgevingsplan om te ervaren hoe we dit het beste aan kunnen pakken.

 • De instrumenten van de Omgevingswet

  De Omgevingswet kent 6 kerninstrumenten waarmee de fysieke leefomgeving wordt beheerd en benut:

  • omgevingsvisie
  • programma
  • decentrale regelgeving:
   • omgevingsplan (gemeenten)
   • omgevingsverordening (provincies)
   • waterschapsverordening (waterschappen)
  • algemene rijksregels voor activiteiten:
   • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
   • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  • omgevingsvergunning
  • projectbesluit
 • Omgevingsweetjes
  • De Omgevingswet wordt gezien als de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet in 1848
  • In de omgevingswet worden 26 wetten opgenomen
  • Dit betekent dat we van 5000 wetsartikelen naar slechts 350 gaan!
  • Er zullen landelijk zo’n 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen moeten worden omgezet in circa 400 omgevingsplannen