Voorbereidingsbesluiten

Een voorbereidingsbesluit geeft aan dat er een nieuw bestemmingsplan in de maak is. En dat u in de tussentijd geen vergunning in dat gebied kunt krijgen. Dit geldt voor bijvoorbeeld bouwplannen die niet in het nieuwe bestemmingsplan passen.

 • Voorbereidingsbesluit Wonen

  De gemeente Westland maakt bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 18 februari 2020 conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening heeft verklaard een paraplubestemmingsplan ‘Wonen’ voor te bereiden (voorbereidingsbesluit  NL.IMRO.1783.WONENvb-VA01) voor het grondgebied van de gemeente Westland met uitzondering van het glastuinbouwgebied (‘Glastuinbouwgebied Westland’, ‘Bestemmingsplan Poelzone’, ‘Groene Schakel’, ‘1ste herziening Groene Schakel’ en ‘Glastuinbouwgebied Boomawatering’).

  In het voorbereidingsbesluit is een verbod opgenomen om het gebruik van gronden en bouwwerken binnen het aangewezen plangebied waarbinnen de functie 'wonen' al dan niet binnen een bestemming of via een functieaanwijzing is toegestaan, te wijzigen door:

  a.    het (laten) bewonen van een woning door meer dan één huishouden (bijvoorbeeld kamerbewoning);
  b.    een toename van het op het moment van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit legale bestaande aantal huishoudens per woning;
  c.   het splitsen van een woning in meerdere zelfstandige woningen.  

  In het voorbereidingsbesluit zijn de volgende definities opgenomen van de begrippen "Wonen", "Woning", "Huishouden" en "duurzaam gemeenschappelijke huishouding":

  • "wonen": het gehuisvest zijn in een woning;
  • "woning" wordt verstaan: een complex van ruimten, dat blijkens de indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van één huishouden;
  • "huishouden": een alleenstaande of twee of meer personen die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding (willen) voeren;
  • "duurzaam gemeenschappelijke huishouding": een vaste groep van personen tussen wie een band bestaat die het enkel gezamenlijk bewonen van bepaalde woonruimte te boven gaat en die de bedoeling heeft om bestendig voor onbepaalde tijd een  huishouden te vormen. Er dient ook sprake te zijn van een samenlevingswens tussen de personen die niet overwegend wordt bepaald door de beslissing om de betrokken woonruimte te delen.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het verbod indien de aanvraag niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of indien het plan kan worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing;

  Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op woensdag 19 februari 2020. Op deze datum is het voorbereidingsbesluit bekend gemaakt via het elektronisch gemeenteblad en ter inzage gelegd via  www.ruimtelijkeplannen.nl .

  U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

  Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.