Voorontwerp bestemmingsplan dorpscentrum Poeldijk

Sinds 18 september is het voorontwerp bestemmingsplan “Dorpscentrum Poeldijk” te raadplegen. Iedereen kan in het kader van de inspraak tot en met 29 oktober reageren op het op het voorontwerpbestemmingsplan.

Wat houdt het plan in?

Het voorontwerpbestemmingsplan bepaalt uiteindelijk wat er in het centrum van Poeldijk met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt voor het hele gebied aangegeven of en hoe er gebouwd mag worden. Dit plan geldt voor het gebied globaal rond de Voorstraat, de Nieuweweg, de  Dr. Weitjenslaan, Dijkpolderlaan en de Verburghaan.Hoe kwam het plan tot stand
Aan de ontwikkeling van het voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum Poeldijk” is actief mee gewerkt door diverse partners zoals de GGD, het Hoogheemraadschap Delfland en Veiligheidsregio Haaglanden.  Op de diverse onderdelen van het plan op het gebied van de leefomgeving, als waterbeheer, gezondheid en  bijvoorbeeld het zoveel mogelijk in balans houden van groen en water voor ruimte en beweging hebben zij een belangrijk inbreng gehad.
Daarnaast zijn ook de uitkomsten van de inspraak en het participatieproces rond de centrumvisie Poeldijk erg belangrijk geweest bij het maken van het voorontwerpbestemmingsplan. Zowel deze uitkomsten, als de op 26 mei 2020 vastgestelde centrumvisie voor Poeldijk, zijn vertaald in het voorontwerpbestemmingsplan. Onder andere de uitkomsten van deze participatie kunt u terugvinden op de pagina over Plan Poeldijk.

Waarom is dit plan bijzonder?

Het bestemmingsplan “Dorpscentrum Poeldijk”  heeft een verbrede reikwijdte. Dit kunnen we doen door de Crisis- en herstelwet. Het plan regelt meer onderdelen in de leefomgeving dan een bestemmingsplan vastgesteld op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening.  Met deze nieuwe brede aanpak bereiden we ons alvast voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 januari 2021.  De Omgevingswet gaat uit van één omgevingsplan voor alle onderdelen van de fysieke leefomgeving. Er staan namelijk naast wat er met de ruimte mag gebeuren ook een aantal andere zaken in. Bijvoorbeeld regelingen voor een kapvergunning, een ligplaats voor een boot,  aanwijzing honden uitlaatgebieden etc. Ook de doelstellingen uit de Omgevingswet zijn 1 op 1 opgenomen.  in de toelichting van dit  voorontwerpbestemmingsplan met name in hoofdstuk 6 staat wat er anders is aan dit plan omdat er al rekening is gehouden met de Omgevingswet.

Wilt u reageren op het plan?

U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.