Structuurvisie De Driesprong Kwintsheul

“Naar aanleiding van een in 2016 in de gemeenteraad aangenomen motie, is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van mogelijke woningbouwlocaties bij kleine kernen. Uit dit onderzoek kwam onder andere de locatie De Driesprong in het buitengebied van Kwintsheul naar voren. In 2019 is voor deze locatie de vaststelling van een structuurvisie als bedoeld artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening voorbereid. Deze visie, structuurvisie De Driesprong, is bij raadsbesluit van 21 januari 2020 vastgesteld. De structuurvisie voor de Driesprong (pdf, 15Mb) voorziet op hoofdlijnen in een herinrichting van het gebied van glastuinbouw naar woongebied. Een structuurvisie is kaderstellend voor een op te stellen bestemmingsplan. Momenteel worden plannen verder uitgewerkt om te komen tot een bestemmingsplan. “