Welstand

De welstandscommissie beoordeelt of plannen voldoen aan de regels zoals opgenomen in de welstandsnota. De commissie vergadert om de week op dinsdag en de vergaderingen zijn openbaar. De agenda wordt op vrijdag bekendgemaakt.

 • Welstandsbeoordeling bij een aanvraag omgevingsvergunning

  Een welstandsbeoordeling is verplicht voor een aanvraag om omgevingsvergunning met een bouwactiviteit. Er zijn uitzonderingen (zoals intern verbouwen, bouwen in welstandsvrije gebieden of het bouwen van welstandsvrije objecten) die in de welstandnota (pdf 4.7mb) beschreven zijn. In veel gevallen wordt een aanvraag om vergunning voor het bouwen voorgelegd aan de welstandscommissie ter beoordeling. Soms kan een plan ambtelijk worden getoetst aan de sneltoetscriteria voor kleine plannen.

 • Welstandsbeoordeling bij vooroverleg

  In het vooroverleg kunt u een aanvraag omgevingsvergunning laten toetsen op haalbaarheid. Er wordt dan ingeschat of behandeling in de vergadering van de welstandscommissie nodig is. Hierbij zal ook naar het geldende bestemmingsplan worden gekeken. De vooroverlegplannen worden niet in het openbare deel van de vergadering behandeld. De aanvrager van het vooroverleg kan op verzoek wel aanwezig zijn. In te dienen stukken bij een vooroverleg:

  • tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van aangrenzende of nabijgelegen bebouwing
  • detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk
  • foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing
  • opgave materiaal- en kleurgebruik van bouwmaterialen (uitwendige scheidingsconstructie)

Aanvragen

De aanvraag voor een vooroverleg kan per email worden ingediend; voor bedrijfsmatige activiteiten bedrijven@GemeenteWestland.nl en voor woon- en maatschappelijke locaties consulenten@gemeentewestland.nl

Kosten

Bouwkosten
Soort Prijs
Bouwkosten minder dan € 25.000,- € 45,00 
Bouwkosten meer dan € 25.000,- 0,18% van de bouwkosten met een maximum van € 2.250,00*

*De berekende bedragen worden naar boven afgerond op een veelvoud van € 5,00. Dit bedrag wordt vermeerderd met de door de welstandcommissie doorberekende omzetbelasting.