Grondwater

De gemeente is verantwoordelijk voor het grondwaterpeil in de openbare ruimte. U bent zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand van uw perceel. Bij een hoge grondwaterstand zorgt u er zelf voor dat overtollig water wordt afgevoerd naar sloot of riool.

Melding doen over grondwater

Bij vragen over, of overlast door, grondwater maakt u een melding.

 • Overlast in de openbare ruimte

  Bij overlast van grondwater in de openbare ruimte neemt de gemeente maatregelen. Bijvoorbeeld door de aanleg van een drainagesysteem. Perceeleigenaren kunnen aansluiten op de drainage met een eigen afvoersysteem. Vraag hiervoor toestemming (pdf 51kb) aan de gemeente.

 • Grondwater lozen

  Als u grondwater wilt lozen moet u dit melden bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Gebruik hiervoor de formulieren ‘Maatwerk Besluit Lozen Buiten Inrichting’ en ‘Maatwerk Lozen onder Activiteitenbesluit’.

 • Grondwater oppompen

  Als u grondwater wilt oppompen moet u dit melden bij Hoogheemraadschap Delfland.

 • Oorzaken voor verandering grondwaterstand
  • In de gemeente Westland bevinden zich verschillende grondsoorten. De ene grondsoort laat makkelijker water door dan de andere. Woont u bijvoorbeeld in een gebied met kleigrond? Dan duurt het langer voordat het water dieper in de bodem wegzakt
  • In nieuwbouwwijken of bij wijkrenovatie wordt het regenwater soms niet meer via het riool afgevoerd. Het regenwater loopt dan via een infiltratiesysteem in de bodem of via een afvoerbuis naar het oppervlaktewater. De grondwaterstand kan daardoor (tijdelijk) stijgen

  Op de website van Rioned staan nog meer mogelijke oorzaken van een veranderende grondwaterstand.