Structuurvisie De Driesprong

In het gebied nabij de Driesprong in Kwintsheul moet een nieuwe woonwijk komen. Dit gebied heeft nu nog een glastuinbouw bestemming, waardoor een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen. In eerste instantie wordt in samenspraak met omwonenden en betrokkenen in Kwintsheul een structuurvisie opgesteld. In een structuurvisie worden de hoofdlijnen weergegeven waarbinnen een woningbouw ontwikkeling gerealiseerd kan worden. Denk hierbij aan het woningbouwprogramma, ontsluiting en groenstructuur. Maar ook onderwerpen als duurzaamheid, energie en bodem komen aan de orde. De structuurvisie wordt is een intensief traject met bewoners en belanghebbenden uit Kwintsheul opgesteld.

Planning

Van februari 2019 tot en met juni 2019  is een participatietraject doorlopen. Dat wil zeggen dat in samenspraak met een vertegenwoordiging  van bewoners, betrokkenen en belanghebbenden (klankbordgroep) de structuurvisie  is opgesteld. De uitkomsten  zijn tussendoor een aantal keer aan een breder publiek getoond of gepresenteerd. Op 21 januari 2020 is de structuurvisie (pdf, 15Mb) door de gemeenteraad vastgesteld.  Deze structuurvisie is de richtlijn voor de uitwerking van concrete plannen. Op basis van deze visie kunnen stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen worden opgesteld en in procedure worden gebracht. De komende 1,5 jaar wordt een bestemmingsplan opgesteld. Dit duurt 1 tot 1,5 jaar.

Informatie

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld worden de woningen door de ontwikkelaars verkocht.
Inschrijving voor de woningen zal pas in 2021 plaatsvinden en verloopt via de ontwikkelaars en niet via de gemeente. Over de start inschrijving zullen de ontwikkelaars in de diverse kranten breed communiceren.

Vragen

Vragen over de bestemmingsplanprocedures: Driesprong@gemeentewestland.nl