Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland

Gemeente Westland heeft de subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland aangeboden om projecten te stimuleren die aantoonbaar bijdragen aan kennis- en innovatieontwikkeling binnen de gemeente Westland met een focus op het Greenportcluster en met aandacht voor leefomgeving, welzijn en werkgelegenheid. Daarnaast biedt de subsidieregeling ‘triple helix consortia’ - samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven-  uit de regio de kans om innovatieve projecten te toetsen in de markt, waar mogelijk op te schalen en duurzame en circulaire projecten uit te voeren. De subsidieregeling stimuleert kennis- en innovatieprojecten die zonder overheidsbijdrage niet of zeer moeilijk van de grond zouden komen.

De subsidieregeling was opengesteld van 8 mei 2019 tot 8 juni 2019. De tweede openstelling vond  plaats van 1 oktober 2019 tot 31 oktober 2019.

Toegewezen plannen van eerste ronde subsidieregeling

Vijf ondernemers zijn in aanmerking gekomen voor financiering van hun innovatieve plan tijdens de eerste ronde van de subsidieregeling. Op basis van het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie heeft de gemeente Westland besloten subsidie te verlenen aan plannen voor onder meer het telen van wieren in zeewater, innovatief telen zonder daglicht en een trainingstraject van bewezen kwekers voor jonge kwekers en talenten. De beoordelingscommissie beoordeelt komende tijd de ingediende aanvragen van de tweede openstelling.
 

Toegewezen plannen van tweede ronde subsidieregeling

Tijdens deze ronde zijn vier organisaties in aanmerking gekomen voor financiering van hun innovatieve plannen. Op basis van het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie heeft de gemeente Westland besloten subsidie te verlenen aan plannen voor onder meer een breed vertical farming consortium, verwerking van groene restmaterialen tot biogas, datagedreven gewasmanagement bij chrysanten en de ontwikkeling van innovatieve onderwijsprojecten met het bedrijfsleven.

Lees in dit document een overzicht (pdf, 2 Mb) van de negen plannen met een toelichting over de status.

 • Doel van de subsidie

  Het doel van deze subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland is het stimuleren van projecten die volgens de in te stellen beoordelingscommissie aantoonbaar bijdragen aan kennis en innovatieontwikkeling binnen de gemeente Westland met een focus op het Greenportcluster, en met aandacht voor de leefomgeving, welzijn en werkgelegenheid. De subsidieregeling biedt ook samenwerkingen tussen bedrijven, instellingen en overheid uit de regio de kans om innovatieve projecten te toetsen in de markt (‘triple helix consortia’) , op te schalen waar mogelijk en duurzame en cirulaire projecten uit te voeren ten gunste van de woonomgeving en het welzijn van de burgers van Westland. De subsidieregeling stimuleert kennis- en innovatieprojecten die zonder overheidsbijdrage niet of lastig van de grond zouden komen.

 • Voor wie?

  Projecten kunnen worden ingediend door organisaties zoals startups, ondernemingen die willen opschalen en consortia bestaande uit bedrijven, kennisinstellingen en overheid met een penvoerder. De regeling is bedoeld voor investeringen in de kennis en innovatiestructuur in Westland.

 • Budget subsidieregeling in 2019

  Voor de subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland is in de begroting 2019 een incidenteel budget van € 450.000 vrijgemaakt om de regeling mogelijk te maken. De subsidies worden dit jaar tweemaal verleend op basis van het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie Kennis en Innovatie. Per openstelling is in 2019 €225.000 beschikbaar voor subsidies.

 • Hoogte van de subsidie

  De minimale hoogte voor een subsidie bedraagt € 25.000. De maximale hoogte bedraagt € 100.000. Samenwerkingspartners dienen bij te dragen aan de kosten van het project. De co-financiering door de samenwerkingspartners dient ten minste 50% te bedragen van de totale projectkosten. Co-financiering kan zowel in cash als in kind (op geld waardeerbare zaken, uren, natura) plaatsvinden. De omvang en aard van de co-financiering dient bij de aanvraag opgegeven te worden.

 • Beoordelingscommissie

  Een onafhankelijke commissie adviseert de gemeente Westland over de ingediende aanvragen en beoordeelt de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van de ingediende voorstellen en gaat na of de projecten voldoen aan de doelstellingen van de subsidieregeling op basis van voorafgaand vastgestelde criteria. De beoordelingscommissie bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoeks- en kenniswereld, bedrijfsleven (innovatie), overheid en uit de financiële wereld. Het college neemt op basis van het advies van de commissie een besluit tot het al dan niet verlenen van subsidies.

 • Het beoordelingsproces

  De adviezen van de selectiecommissie worden onderbouwd in één advies voorgelegd aan het college van B en W. Het college neemt op basis van het advies een besluit tot het al dan niet verlenen van subsidies.