Subsidie voor duurzame energiemaatregelen

Maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor duurzame energie(besparing)maatregelen. Het gaat om maatregelen waarmee energie wordt opgewekt of waarmee een energiebesparing wordt gerealiseerd.

Hoeveel subsidie

Sportverenigingen die LED verlichting willen toepassen kunnen een subsidie ontvangen van 50% van het investeringsbedrag met een maximum van € 25.000. Alle overige maatregelen komen in aanmerking voor een subsidie van max. 25% van het investeringsbedrag met een maximum van € 25.000. Het minimaal investeringsbedrag is € 2.000.

 • Al verleende subsidies
 • Hoogte van de subsidie

  De subsidie bedraagt:

   

  • Bij aanvragen voor verduurzaming van de verlichting op sportvelden door het toepassen van LED verlichting 50% van het investeringsbedrag (excl. BTW) van de te treffen maatregel met een maximum van € 25.000
  • Bij aanvragen voor toepassing van duurzame energiemaatregelen en energiebesparingsmaatregelen (anders dan bedoelt onder a. van dit lid) 25% van het investeringsbedrag (excl. BTW) van de te treffen maatregel met een maximum van € 25.000
  • Indien blijkt dat de aanvrager geen BTW ondernemer is bedraagt de subsidie het van toepassing zijnde percentage van het investeringsbedrag  inclusief BTW met een maximum van € 25.000
  • Het minimale investeringsbedrag bedraagt € 2.000
  • Kosten die niet behoren tot het voorbereiden, plaatsen, installeren en gebruiksklaar maken van de installatie worden niet gesubsidieerd

   

 • Budget

  Voor de regeling is in 2014 € 500.000 beschikbaar gesteld. Begin 2018 is hier vanuit het duurzaamheidsfonds nog eens € 250.000 aan toegevoegd. Organisaties kunnen meerdere aanvragen indienen zolang het maximale subsidiebedrag van € 25.000 per aanvrager niet wordt overschreden.

 • Voorwaarden

  Om voor de subsidie in aanmerking te komen zijn er voorwaarden opgesteld:

  1. de installatie moet op, aan of in de directe nabijheid van het verenigingsgebouw worden geplaatst
  2. subsidie wordt uitsluitend verstrekt wanneer de werkzaamheden ter uitvoering van de gesubsidieerde maatregel worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf
  3. in afwijking van het bepaalde in 2, kan de subsidie ook worden verstrekt wanneer de werkzaamheden door de subsidieontvanger zelf worden uitgevoerd indien de aanvrager aannemelijk maakt dat hij de benodigde deskundigheid bezit
  4. op de duurzame energiemaatregel moet een minimale garantieperiode van 10 jaar voor de zonnepanelen en 5 jaar voor de omvormers worden afgegeven
  5. de duurzame energiemaatregel moet volgens het bepaalde in de 'Wet algemene bepalingen omgevingsrecht' legaal gebouwd of geplaatst kunnen worden
 • Particulieren

  Deze regeling is alleen bedoeld voor maatschappelijke organisaties. Particulieren kunnen dus geen gebruik maken van de subsidieregeling.