Subsidie voor sloop van woning

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland trekken samen ongeveer €7 miljoen uit voor de herstructurering en modernisering van de Westlandse glastuinbouw. Vanaf 1 februari 2018 kunnen woningeigenaren in het glastuinbouwgebied een subsidieaanvraag van maximaal €100.000 doen voor de sloop van hun woning om op deze manier bij te dragen aan de modernisering van de glastuinbouw. De regeling is geldig tot 1 september 2021 en stopt eerder als het budget op is.

Per 30 april 2020 is de subsidieregeling op de volgende onderdelen gewijzigd:
1.    De hoogte van het subsidiebedrag wordt berekend over de WOZ-waarde van 2020 in plaats van 2017. Dit leidt in bijna alle gevallen tot een hoger te verkrijgen subsidie.
2.    Woningen die op grond van andere overeenkomsten al gesloopt hadden moeten worden of zullen gaan worden kunnen géén subsidie meer ontvangen.
3.    Het intrekken van een lopende aanvraag om een hogere subsidie (zie 1.) te kunnen krijgen is niet mogelijk.

Voor wie

Particuliere woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor het slopen van hun woning als deze in de weg ligt voor de modernisering van de glastuinbouw. Alleen woningen die buiten duurzame structuren liggen komen hiervoor in aanmerking. Woningeigenaren die meewerken aan deze regeling blijven het recht houden om de gesloopte woning  op een andere plek in Westland te herbouwen.

In het Werkboek Westland: moderniseren en kansen grijpen is opgenomen welke woningen in categorie 1 of 2 (pdf, 600Kb) zijn geplaatst, en voor de subsidie in aanmerking komen.

 • Aanvragen

  Het Aanvraagformulier Subsidieregeling VORM kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Vul het aanvraagformulier (pdf, 125kb) in en stuur het naar:

  Gemeente Westland
  Postbus 150
  2670 AD Naaldwijk

  Stuur de onderstaande documenten mee met het aanvraagformulier:

  • een uittreksel van het eigendom van de te slopen woning (op te vragen bij het Kadaster)
  • een (concept) offerte voor de sloop van de woning
  • een (concept) verkoopovereenkomst van alle te verkopen percelen
  • een uittreksel van de inschrijving van de koper bij de Kamer van Koophandel
  • een kopie van een recent bankafschrift
 • Voorwaarden

  Om voor de subsidie in aanmerking te komen zijn er voorwaarden opgesteld:

  • de woning is in particulier eigendom van de aanvrager(s). Woningen die in eigendom zijn van een glastuinbouwbedrijf komen dus niet in aanmerking voor de subsidieregeling
  • de woning is gelegen binnen het duurzaam glastuinbouwgebied van Westland
  • de woning is aangemerkt als woning uit categorie 1 of categorie 2 van het Werkboek Westland: moderniseren en kansen grijpen (pagina 26 in figuur 3.2) (pdf, 23mb)
  • de woning wordt binnen 12 maanden na de beschikking op subsidieverlening gesloopt
  • de grond onder de woning wordt binnen 12 maanden na de beschikking op subsidieverlening verkocht  aan een ondernemer met een volwaardig glastuinbouwbedrijf of het Ontwikkelingsbedrijf HOT Westland ((concept) overeenkomst is noodzakelijk bij aanvraag)
  • de bij de verkoop gehanteerde grondprijs dient in verhouding te staan tot de in dezelfde omgeving gangbare grondprijzen
  • de subsidiabele activiteiten – voorbereidingshandelingen hieronder niet begrepen – mogen niet reeds zijn aangevangen of uitgevoerd voordat de aanvraag om subsidie bij het college is ingediend
  • de subsidieverstrekking mag niet leiden tot onrechtmatige staatssteun
 • Hoogte subsidie

  Particuliere woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen het slopen van hun woning.

  • De subsidie bedraagt € 10.000,-, vermeerderd met 20% van de WOZ-waarde van 2020 (peildatum 1 januari 2019)
  • De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- per woning
 • Vaststelling

  Het aanvraagformulier Vaststelling Subsidieregeling VORM (pdf, 119kb) kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. De verplichtingen zoals beschreven in het besluit op de aanvraag moeten voldaan zijn. Stuur het formulier op naar: 

  Gemeente Westland
  Postbus 150
  2670 AD  Naaldwijk

  Stuur de volgende documenten mee met het aanvraagformulier:

  • een kopie van een recent bankafschrift
  • een getekende gereedmelding van de sloop van de woning en overige opstallen
  • een getekende opdracht van de sloop van de woning
  • een getekende verkoopovereenkomst  en notariële akte van levering van alle verkochte percelen
  • een kadastraal bericht waaruit blijkt dat de percelen zijn verkocht
  • een uittreksel van de inschrijving van de koper bij de Kamer van Koophandel