Vergoeding bij te laat besluit

Als de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing (op uw aanvraag of uw bezwaarschrift) kunt u daarvoor een vergoeding krijgen. U dient de gemeente daarvoor 'in gebreke te stellen'. Als u twee weken daarna nog steeds geen beslissing heeft ontvangen, betaalt de gemeente u een vergoeding.

Aanvragen

Log in met DigiD of eHerkenning en vul het formulier in.

 • Termijnen

  In ontvangstbevestigingen en andere brieven staat wanneer u een beslissing krijgt. Binnen welke termijn er een beslissing op een aanvraag of bezwaarschrift moet worden genomen, staat in specifieke regelgeving waar de aanvraag of het bezwaarschrift uit voortvloeit. Dit kan een Rijkswet zijn, maar ook een gemeentelijke verordening of een andere regeling. Als er geen wettelijke termijn is, dan geldt een ‘redelijke termijn’. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen. Bijvoorbeeld bij heel eenvoudige beslissingen.

 • Hoe hoog is de vergoeding

  Als blijkt dat de gemeente niet tijdig reageert, moet de gemeente soms een vergoeding (dwangsom) betalen voor iedere dag dat het besluit te lang uitblijft. Dit voor hoogstens 42 dagen en die termijn gaat pas in wanneer er veertien dagen zijn verstreken sinds de gemeente een ingebrekestelling heeft ontvangen. De gemeente heeft namelijk eerst nog veertien dagen de tijd om alsnog een besluit te nemen, zonder dan al een vergoeding verschuldigd te zijn.   

  U ontvangt, nadat de termijn voor vergoeding is ingegaan, over de eerste veertien dagen €23,- per dag. De volgende veertien dagen is dit €35,- per dag en de overige dagen €45,- per dag. Het maximale bedrag voor deze vergoeding is €1.442,-.  

  Als de beslissing op uw aanvraag of bezwaar is genomen, hoort u binnen twee weken of u een vergoeding ontvangt. Binnen zes weken stort de gemeente het juiste bedrag op uw rekening.

 • Wanneer krijgt u geen vergoeding

  Niet iedereen krijgt een vergoeding. Het recht op een dwangsom is sinds 2016 uitgezonderd bij verzoeken op grond van de  Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who). 

  Daarnaast krijgt u in de volgende gevallen geen vergoeding:

  • u dient geen schriftelijke ingebrekestelling in
  • u dient te vroeg een ingebrekestelling in (nog voordat de beslistermijn is verlopen)
  • u dient de ingebrekestelling onredelijk laat in
  • u bent geen belanghebbende
  • uw aanvraag of bezwaarschrift is bij voorbaat duidelijk niet-ontvankelijk of ongegrond
  • het bevoegd gezag neemt binnen twee weken na de ingebrekestelling alsnog wel een besluit
 • Opschorten en verdagen

  Soms wordt de wettelijke beslistermijn opgeschort. Het bestuursorgaan kan uw aanvraag of bezwaar dan (nog) niet behandelen. Het gaat om de volgende situaties:

  • informatie die nodig is om de aanvraag/het bezwaarschrift af te doen, ontbreekt (nog)
  • informatie moet van een instantie uit het buitenland komen en vraagt meer tijd
  • u heeft zelf schriftelijk toestemming gegeven voor uitstel
  • het uitstel is aan u zelf te wijten, bijvoorbeeld omdat u niet tijdig de benodigde stukken heeft opgestuurd
  • overmacht aan de zijde van de gemeente

  Als een van deze redenen van toepassing is op uw aanvraag blijft de beslissing langer uit zonder dat de gemeente daarvoor een dwangsom verschuldigd is. Van de opschorting krijgt u van de gemeente schriftelijk bericht.