Besluitenlijst week 38

20-336 Vaststellen bod regionale woningmarktafspraken

 1. In te stemmen met het uitbrengen van een bod inzake de regionale woningmarktafspraken.

Toelichting:
Momenteel maakt Westland samen met de andere regiogemeenten, de SVH (de koepel van woningcorporaties in regio Haaglanden) en de provincie Zuid -Holland afspraken over het 
bouwen van voldoende woningen in de regio en over een meer evenwichtige spreiding van de doelgroep voorraad in de regio. Elke gemeente geeft in een bod aan wat haalbaar en 
realistisch is en in hoeverre kan bij worden gedragen aan de regionale streefvoorraad en aan een meer evenwichtige spreiding van de doelgroep voorraad. Met dit besluit gaat het 
college akkoord met het eerste bod ten behoeve van de nieuwe woningmarktafspraken. Dit eerste bod is gebaseerd op de geactualiseerde woonvisie die op 8 juli jl. is vastgesteld.

Besluitdatum: 15 september 2020

20-338 (Her)plaatsing beelden Westland

 1. Het beeld De Anker te plaatsen bij Vereeniging Het Anker te De Lier.
 2. In te stemmen met de schenking van het beeld De Groendenker aan het World Horti Center te Naaldwijk.
 3. Het beeld De Groendenker bij het World Horti Center te Naaldwijk te plaatsen.
 4. Het beeld De Druivenkrentster bij de serviceflats “Het Oude Land” te ’s-Gravenzande te plaatsen.
 5. Het beeld Paard en Ruiter bij de Dorpskerk te ’s-Gravenzande te plaatsen.
 6. Het beeld Gravin Machteld bij het nog uit te voeren project appartementencomplex De Gravin te ’s-Gravenzande te plaatsen.
 7. De gemeenteraad te informeren over het herplaatsen van de beelden, die in verband met reconstructies/vandalisme zijn opgeslagen, door middel van een raadsinformatiebrief.

Toelichting:
Het college besluit tot (her)plaatsing van de beelden Het Anker, De Groendenker, De Druivenkrentster, Paard en Ruiter en Gravin Machteld en informeert de raad hierover met een raadsinformatiebrief .

Besluitdatum: 15 september 2020

20-340 Raadsbrief afvalbegroting

De raad te informeren m.b.t. de kostenontwikkeling afval door middel van een raadsinformatiebrief.

Toelichting:
Met deze brief informeert het college de raad over de kostenontwikkeling afval.

Besluitdatum: 15 september 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

 • Beantwoording artikel 42 vragen WV Onderhoud begraafplaats Naaldwijk (20-0243748)
 • Beantwoording artikel 42 vragen WV Inrichting Poeldijksepad (20-0226799)


Besluitdatum: 15 september 2020

20-320 Beantwoordingsbrief steunaanvraag horeca onderneming

 1. De steunaanvraag van de horeca-ondernemer af te wijzen.
 2. De steunaanvraag van de gebruikers van de ho-reca-onderneming niet in behandeling te nemen.

Toelichting: 
Voor een horeca-onderneming zijn aanvragen ingediend voor financiële ondersteuning vanuit de gemeente. De ondernemer heeft als gevolg van de coronacrisis onvoldoende financiële middelen om de horecafaciliteiten te kunnen voortzetten. Een van de criteria om in aanmerking te komen voor gemeentelijke steun is dat er geen andere (landelijke) voor-zieningen zijn waar gebruik van kan worden gemaakt. In dit geval heeft de horeca-ondernemer gebruik kunnen maken van andere voorzieningen, waardoor hij niet in aanmerking komt voor gemeentelijke steun. Een steunaanvraag kan alleen worden gedaan door de ondernemer zelf en niet door derden. Daarom is de steunaanvraag van derden niet in behandeling genomen. 
 

Besluitdatum: 1 september 2020