Besluitenlijst week 37

20-326 Schrijven college d.d. 9-9-2020 inzake verzoeken steunmaatregelen corona-crisis

1.    De raad conform raadsbrief te informeren over de stand van zaken met betrekking tot ingekomen verzoeken steunmaatregelen voortvloeiend uit de coronacrisis.

Toelichting:
Het college heeft toegezegd de gemeenteraad eenmaal per twee weken te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ontvangen steunverzoeken vanuit de Westlandse samenleving in het kader van de coronacrisis. Het overzicht dat nu wordt verzonden heeft als peildatum 1 september 2020.

Besluitdatum: 8 september 2020

20-327 Tweede leidraad Invordering Westland 2020

1.    De Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Westland 2020 in te trekken met ingang van de eerste dag na de bekendmaking van inwerkingtreding van de Tweede Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Westland 2020.
2.    De Tweede Leidraad Invordering 2020 in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na de bekendmaking en met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2020.
3.    Deze Leidraad aan te halen als “Tweede Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Westland 2020”.

Toelichting:
Met dit besluit wordt de “Tweede Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Westland 2020” in procedure gebracht. De Leidraad van de Gemeente Westland is afgeleid van de Leidraad van het Rijk. Net als de Rijksleidraad bevat de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen uitsluitend beleidsregels. Werkinstructies zijn niet opgenomen. De Rijksleidraad is op een aantal punten gewijzigd en de gemeentelijke leidraad moet daarom worden aangepast. Het betreft tekstuele wijzigingen, correcties of verduidelijkingen.

Besluitdatum: 8 september 2020

20-328 Keuze modellen voor doorontwikkeling laadpaalinfrastructuur

1.    De voorkeur uit te spreken om de laadpaalinfrastructuur de komende jaren te blijven faciliteren door toepassing van het concessiemodel;
2.    De commissie Ruimte te informeren over de verschillende mogelijkheden en de voorkeur van het college door middel van bijgevoegd memo.

Toelichting:
Het college spreekt de voorkeur uit om de laadpaal infrastructuur de komende jaren te blijven faciliteren door toepassing van het concessiemodel, waarbij de exploitatie van laadpalen wordt aanbesteed en overgedragen aan een private partij, waarbij de gemeente de randvoorwaarden bepaalt.
Hierdoor houdt de gemeente grip, maar worden onzekerheden en de hoeveelheid werk verminderd. Er zal in regionaal verband worden samenwerkt, waarbij de gemeente Rotterdam zal optreden als penvoerder.

Besluitdatum: 8 september 2020

20-330 Herontwikkeling locatie Aloysiusschool

1.    Bij de herontwikkeling van de locatie Aloysiusschool te kiezen voor de variant met volledige sloop van school en gymzaal.
2.    De raad middels een raadsinformatiebrief zo spoedig mogelijk te informeren over deze ontwikkeling.
3.    De direct omwonenden zo spoedig mogelijk te informeren met bijgaande informatiebrief.

Toelichting:
Het college heeft besloten om bij de herontwikkeling van de locatie van de voormalige Aloysiusschool te Monster te kiezen voor een scenario met volledige sloop van school en gymzaal en heeft de intentie om de locatie te verkopen aan corporatie Wonen Wateringen. Daarmee maakt zij de weg vrij om op deze locatie, in samenwerking met twee ouderinitiatieven, een tweetal woonconcepten te realiseren voor Westlandse jongeren met een ondersteuning en/of
zorgvraag. Daarnaast zal op de locatie ook huisvesting komen voor senioren. Bij voorkeur wordt dit geheel of gedeeltelijk ingevuld met een innovatief woonconcept voor ouderen, te weten groepswonen. Gemeente Westland streeft ernaar om, als start, in de vijf grootste dorpen van het Westland deze nieuwe woonconcepten voor ouderen te realiseren. Zij werkt hierbij samen met de Seniorenraad en Centrum Groepswonen. De woonconcepten kunnen bijdragen aan vermindering van sociaalisolement op hogere leeftijd, en bevorderen de doorstroming in de woningmarkt.

Besluitdatum: 8 september 2020

20-331 Vaststellen bestemmingsplan "Sportlaan nabij 19 te De Lier"

1.    De tegen het ontwerpbestemmingsplan 'Sportlaan nabij 19 te De Lier’ ingediende zienswijzen te beantwoorden overeenkomstig de beantwoording zoals opgenomen in de nota van beantwoording zienswijze ‘Sportlaan nabij 19 te De Lier’;
2.    De ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in de bij het concept raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Staat van Wijzigingen, over te nemen;
3.    Geen exploitatieplan vast te stellen;
4.    Het bestemmingsplan ‘Sportlaan nabij 19 te De Lier’ met identificatienummer NL.IMRO.1783.LIEKRNSPRTLNn19pbp-VA01 gewijzigd vast te stellen;
5.    Te bepalen dat voor de ondergrond van dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) d.d. 2-12-2019.

Toelichting:
Met dit besluit wordt het ontwerp bestemmingsplan ‘Sportlaan nabij 19 te De Lier’ in procedure gebracht. Dit bestemmingsplan maakt juridisch planologisch een appartementencomplex met 42 sociale huurappartementen en 20 vrije sector huur eengezinswoningen met bijbehorende parkeerplaatsen en groen mogelijk.

Besluitdatum: 8 september 2020

20-332 Voorontwerp omgevingsplan 'Dorpscentrum Poeldijk'

1.    Het voorontwerpomgevingsplan 'Dorpscentrum Poeldijk' vrij te geven voor inspraak.
2.    Het voorontwerpomgevingsplan 'Dorpscentrum Poeldijk' aan te bieden voor wettelijk vooroverleg.
3.    De gemeenteraad hierover te informeren middels een raadinformatiebrief.

Toelichting:
Het omgevingsplan regelt diverse aspecten van de fysieke leefomgeving. Met de functie centrum wordt bijvoorbeeld beoogd de levendigheid van het centrum te stimuleren. Ook aspecten zoals gezondheid en duurzaamheid hebben nadrukkelijk een plek gekregen in het omgevingsplan. Gezondheid werkt bijvoorbeeld door in de functies groen en water en voor wat betreft duurzaamheid is bepaald dat binnen sommige functies de bouw en het gebruik van installaties voor de opwekking en levering van duurzame energie is toegestaan.
Het omgevingsplan is een pilot-plan, waarmee vooruitgelopen wordt op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er wordt onder meer geoefend met het doorlopen van procedures en regels, zodat deze indien nodig kunnen worden gewijzigd.
De vaststelling van het omgevingsplan wordt voorbereid conform de Wet ruimtelijke ordening. Dit houdt onder meer in, dat het omgevingsplan wordt aangeboden aan de vooroverlegpartners overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en voor zes weken ter inzage wordt gelegd als bedoeld in de inspraakverordening Westland 2004.

Besluitdatum: 8 september 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

  • beantwoording artikel 42 vragen CDA verkenning financiële nadelen omwonenden ruimtelijke ontwikkelingen (20-0211736)
  • beantwoording artikel 42 vragen WV onderhoud begraafplaats Molenlande (20-0243630)
  • beantwoording artikel 42 vragen WV leerlingenvervoer (20-0242060)    

Besluitdatum: 8 september 2020.

20-320 Beantwoordingsbrief steunaanvraag horeca onderneming

1.    De steunaanvraag van horeca-ondernemer De Noviteit af te wijzen.
2.    De steunaanvraag van de gebruikers van De Noviteit voor horeca-ondernemer De Noviteit niet in behandeling te nemen.

Toelichting:
1.    Voor een horeca-onderneming zijn aanvragen ingediend voor financiële ondersteuning vanuit de gemeente. De ondernemer heeft als gevolg van de coronacrisis onvoldoende financiële middelen om de horecafaciliteiten te kunnen voortzetten. Een van de criteria om in aanmerking te komen voor gemeentelijke steun is dat er geen andere (landelijke) voorzieningen zijn waar gebruik van kan worden gemaakt. In dit geval heeft de horeca-ondernemer gebruik kunnen maken van andere voorzieningen, waardoor hij niet in aanmerking komt voor gemeentelijke steun. Een steunaanvraag kan alleen worden gedaan door de ondernemer zelf en niet door derden. Daarom is de steunaanvraag van derden niet in behandeling genomen.

Besluitdatum: 1 september 2020

20-300 Woningtypen nieuwbouw Kerkstraat 127a te Kwintsheul

1.   De raad conform brief te informeren over de woningtypen aan de Kerkstraat 127a te Kwintsheul.

Toelichting:
Met de raadinformatiebrief zijn raadsleden geïnformeerd dat in de ruimtelijke onderbouwing voor dit project een onjuistheid is opgenomen. Waar in de ruimtelijke onderbouwing (en de tekst van het raadsvoorstel) sprake is van de bouw van 5 woningen in de categorie ‘bereikbare koop’, 4 woningen in de categorie ‘middelduur' en 4 woningen in de categorie ‘duur’, zijn de woningen in de categorie 'middelduur' na besprekingen met de nieuwe projectontwikkelaar (Waaijer Bouw bv) in de getekende anterieure overeenkomst omgezet in de categorie 'duur'. Het project liep reeds vanaf 2017 en de projectontwikkelaar heeft in onderhandelingen aangegeven dat de sindsdien gestegen bouwkosten (waaronder die voor sanering van het perceel) het noodzakelijk maakten de 4 ‘middeldure’ woningen in de categorie 'duur' te verkopen. Omdat met de 5 eensgezinswoningen in de categorie ‘bereikbare koop’ voldaan werd aan de doelstellingen van de Woonvisie Westland 2030 (35% bereikbaar, in dit geval is dat zelfs 38,5%) en de ‘middeldure’
woningen wat betreft ínhoud weinig onderdoen voor de “dure" woningen (welke stelling is onderbouwd door een makelaarsrapport), is besloten hier medewerking aan te verlenen.

Besluitdatum: 14 juli 2020