Besluitenlijst week 36

20-275    Uitvoeringsregels inhuur externen, formatie en personeelsbudget    

 1. De uitvoeringsregels inhuur externen, formatie en personeelsbudget vast te stellen en het DT te mandateren voor de uitvoering van de uitvoeringsregels, met uitzondering van de volgende onderwerpen: percentage inhuur indicator, inhuur langer dan 36 maanden en formatiebesluiten "trap op, trap af" en bekostiging ruimtelijk en sociaal domein.

Toelichting:
In de uitvoeringsregels externe inhuur is onder andere opgenomen dat de directie een tarievenlijst vast stelt aan de hand van de laatste vastgestelde cao en mag afwijken, wanneer de vereiste inhuur niet binnen dit tarief mogelijk is. De maximale inhuurtermijn bedraagt 36 maanden. Verlenging van de inhuurcontracten boven de 18 maanden worden voorgelegd aan de directie. Wanneer binnen 2 jaar na ontslag een oud-ambtelijk medewerker wordt ingehuurd, bedraagt de beloning maximaal het laatst verdiende loon. Uitbreiding van (structurele) formatie waar directe inkomsten tegenover staan of uitbreiding die gedekt wordt uit budgetten binnen het ruimtelijk en sociaal domein wordt getoetst door de directie en ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Eventuele financiële gevolgen worden aan de raad voorgelegd. Bij personele calamiteiten kan een beroep worden gedaan op het calamiteitenbudget.

Besluitdatum: 1 september 2020

20-301    Wethouders J.A. Gardien-Reinders en P.A. Vreugdenhil te machtigen voor ondertekening    

Besluit burgemeester:

 1. Wethouder  J.A. Gardien-Reinders en wethouder P.A. Vreugdenhil op grond van artikel 171, lid 2, volmacht te verlenen namens de gemeente Westland de samenwerkingsovereenkomst project uitbreiding en aanpassing de Hoeksteen en nieuwbouw Huis van de buurt Honselersdijk, te ondertekenen.

Toelichting:
Met de ondertekening van de samenwerkings-overeenkomst comitteren de partijen Vitis Welzijn, Stichting Kwest, Stichting PCPOW en gemeente Westland zich aan de realsiatie van het Huis van de Buurt Honselersdijk. Door middel van dit besluit ondertekenen de wethouders Gardien-Reinders en Vreugdenhil namens de gemeente de overeenkomst. De onderetekening zal plaatsvinden op 2 september om 15.00 uur op locatie De Hoeksteen te Honselersdijk.

Besluitdatum: 25 augustus 2020

20-305    Bezwaarschrift Participatiewet

 1. Het recht op bijstand in te trekken over de periode van 1 december 2019 tot en met 10 december 2019 wegens niet duurzaam gescheiden leven.
 2. Het recht op bijstand, conform het advies, in te trekken vanaf 11 december 2019 tot 17 december 2019, wegens weigeren huisbezoek.
 3. De beëindigingsdatum, conform het advies, vast te stellen op 17 december 2019.
 4. De maximale dwangsom ad € 1.442,- toe te kennen in verband met termijnoverschrijding. Proceskosten ad € 525,- toe te kennen conform het advies.

Toelichting:
De gemeente heeft een besluit genomen om het recht op een uitkering op grond van de participatiewet in te trekken, omdat de betrokken inwoner niet duurzaam gescheiden leeft van haar partner. Hier is bezwaar tegen ingediend. Het college is van mening dat de toets die ten grondslag ligt aan het genomen besluit correct is uitgevoerd en laat het bestreden besluit in stand.

Besluitdatum: 25 augustus 2020

20-314    Verlenging coulanceregeling Stichting JGZ-ZHW

 1. In te stemmen met het verlengen van de coulanceregeling, onder de eerder gestelde voorwaarden, voor Stichting JGZ-ZHW tot en met 31 december 2020.

Toelichting:
Het college verlengt, in navolging van partnergemeenten, de coulanceregeling voor Stichting JGZ-ZHW vanwege de aangepaste dienstverlening als gevolg van de coronacrisis. Door de coronamaatregelen kan de stichting niet alle afgesproken activiteiten (volledig) uitvoeren.  Door de coulanceregeling ontstaat zekerheid voor de stichting en wordt de zorg gewaarborgd. Het besluit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.

Besluitdatum: 1 september 2020

20-317    De Westlandpas voor geregistreerde mantelzorgers

 1. De Westlandpas beschikbaar te stellen voor geregistreerde Westlandse mantelzorgers.
 2. De raad te informeren conform brief en hiermee motie 958 als afgedaan te beschouwen.

Toelichting:
Alle geregistreerde mantelzorgers krijgen in 2020 de Westlandpas.  De pas geeft mantelzorgers toegang tot aanbiedingen van lokale ondernemers. Met dit besluit laat het gemeentebestuur zijn waardering voor mantelzorgers blijken en wordt uitvoering gegeven aan een motie hieromtrent van de raad.

Besluitdatum: 1 september 2020

20-318    Evaluatie Resultaat-sturing Wmo H4 gemeenten

 1. Kennis te nemen van het rapport Evaluatie Resultaatsturing Wmo H4.
 2. De raad voor te stellen op 5 oktober 2020 een raadsinformatiebijeenkomst te houden over Evaluatie Resultaatsturing Wmo H4.
 3. Kennis te nemen van de concept presentatie voor de Informatiebijeenkomst voor de raad.
 4. De raad een brief te doen toekomen.

Toelichting:
Het college organiseert een informatieavond door onderzoeksbureau Companen voor de raad naar aanleiding van het evaluatierapport Resultaatsturing Wmo H4. Het rapport wordt desgewenst ter inhoudelijke bespreking geagendeerd voor de commissie MO.

Besluitdatum: 1 september 2020

20-319    Benoeming derde lid Westlandse Toetsingscommissie Woonurgentie voor een periode van 4 jaar

 1. Mevrouw L. Weber-van Koppen te benoemen als lid van de toetsingscommissie woningurgentie per 1 september 2020 voor een periode van 4 jaar.

Toelichting:
Op 1 juli 2019 is de Huisvestingsverordening Westland (HVO) van kracht geworden. In artikel 4 van de HVO wordt beschreven dat burgemeester en wethouders slechts beslissen op een aanvraag voor woningurgentie nadat een toetsingscommissie over de aanvraag heeft geadviseerd. De Westlandse Toetsingscommissie Woningurgentie moet bestaan uit een voorzitter en ten minste twee leden. Op dit moment bestaat de commissie uit een voorzitter en één lid. Daarom dient nog een lid te worden benoemd.

Besluitdatum: 1 september 2020

20-322    Subsidie omni-stichting Quintus

 1. De hardheidsclausule (artikel 13 subsidieverordening SDEW) toe te passen en een subsidie van € 9.716,19 te verlenen voor het plaatsen van zonnepanelen op de tweede sporthal.

Toelichting:
De Stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Quintus heeft een aanvullende aanvraag om subsidie ingediend. Op rond van de Subsidieverordening Duurzame Energiemaatregelen Westland 2018-2020 wordt aan de stichting een subsidie van € 9.716,19 toegekend om verdere verduurzaming van de tweede sporthal mogelijk te maken.

Besluitdatum: 1 september 2020

20-323    Natuurgebied De Zeven Gaten toevoegen aan Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

 1. De provincie te verzoeken om natuurgebied De Zeven Gaten toe te voegen aan het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.
 2. Het verzoek voor aanpassing van de begrenzing bij de provinciedoor de Gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland in te laten dienen.

Toelichting:
Aan de provincie Zuid-Holland wordt gevraagd het gebied De Zeven Gaten toe te voegen aan het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.
De status Bijzonder Provinciaal Landschap is een ‘kwaliteitslabel’ voor het gebied. De aanwijzing vormt een erkenning voor de bijzondere kwaliteiten van het gebied en van de inspanningen die partijen in en rondom het gebied leveren om die kwaliteiten te beschermen, versterken, ontwikkelen en promoten. De status biedt geen extra planologische bescherming en geen extra planologische of juridische restricties.

Besluitdatum: 1 september 2020

20-324    Benoemen van een openbare ruimte (toegang naar de wooneenheden) op locatie Madeweg 1 te Monster

 1. De openbare ruimte (toegang naar de wooneenheden) op locatie Madeweg 1 in Monster te benoemen als De Morgenster te Monster.

Toelichting:
Op de locatie Madeweg 1 in Monster zal het schoolgebouw veranderd worden in 14 nieuwe tijdelijke wooneenheden. Omdat voor deze wooneenheden geen huisnummers beschikbaar zijn, dient de openbare ruimte/toegang naar de wooneenheden een naam te krijgen.

Besluitdatum: 1 september 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

 • beantwoording artikel 42 vragen WV wijze van publiceren van afwijkingen geluidshinder (20-0203254)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV ophalen huishoudelijk afval (20-0211164)
 • beantwoording artikel 42 verzoek WV slecht ophalen afval (20-0209367)
 • beantwoording artikel 42 vragen GBW sportpark Polanen (20-0229998)
 • beantwoording artikel 42 vragen GBW ontmoetingskasjes bij wooncomplex Woerdblok (20-0238623)
 • beantwoording artikel 42 vragen D66/GL/CDA/GBW/WV/PvdA/VVD huisvesting onderwijs (20-0224387)