Besluitenlijst week 35

20-302    Financieren verbouwing vanuit coronabudget t.b.v. Volksuniversiteit Westland (bibliotheek)   

 1. Een budget van € 7.500 beschikbaar te stellen voor een aanpassing aan het gebouw Zandeveldtplein (bibliotheek Westland ’s Gravenzande).

Toelichting:
Om een extra leslokaal voor de Volksuniversiteit te creëren in verband met de RIVM-richtlijnen corona, heeft het college besloten een investeringsbudget van € 7.500 beschikbaar te stellen voor een aanpassing aan het gebouw Zandeveldtplein (bibliotheek Westland ’s Gravenzande.)

Besluitdatum 25 augustus 2020

20-303    Startnotitie ‘Integraal Beleidsplan Schuldhulpverlening (SHV) 2021 – 2024’      

 1. De startnotitie  ‘Integraal Beleidsplan Schuldhulpverlening (SHV) 2021 – 2024’ vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen de startnotitie voor het opstellen van het integraal beleidsplan schuldhulpverlening vast te stellen en als kader te hanteren voor het op te stellen plan SHV 2021-2024.

Toelichting:
De gemeente is wettelijk verplicht een schuldhulpverleningsplan vast stellen voor de periode 2021-2024. In de startnotitie ‘Integraal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024' wordt voorgesteld samenwerkingsafspraken te maken met schuldeisers (leveranciers energie/water, zorgverzekeraars, woningcorporaties) en Moedige Dialoog Westland om betalingsproblemen bij mensen vroeg te signaleren en schuldenproblematiek zo mogelijk te voorkomen of gericht op te lossen. Na vaststelling van de startnotitie kan het beleidsplan worden opgesteld.

Besluitdatum 25 augustus 2020

20-304    Motie meerjaren aanpak SHV en ondersteuning    

 1. De motie voor een meerjaren-aanpak schuldhulpverlening en ondersteuning uit te voeren met het plan schuldhulpverlening en met de transformatieopgave.
 2. Het onderdeel Sociaal Hospitaal van de motie te bespreken met zorgverzekeraar DSW om de samenwerkingsmogelijkheden voor multiprobleem gezinnen te onderzoeken.
 3. De raad hierover te informeren conform brief.

Toelichting:
De raad heeft op 8 juli een motie aangenomen waarin aandacht is gevraagd voor een integrale aanpak van de schuldhulpverleningsproblematiek, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven en afname van (de vaak met schulden gepaard gaande) zorgkosten. Vroegsignalering in samenwerking met schuld-eisers wordt in deze motie als belangrijk instrument gezien en het maatschappelijk middenveld als belangrijke samenwerkingspartner. De strekking van de motie vormt het uitgangspunt voor het schuldhulpverleningsplan 2021- 2024, dat de komende maanden wordt opgesteld. Daarnaast zal worden onderzocht of het Sociaal Hospitaal (een project in Den Haag met geld van de overheid en zorgverzekeraar waarbij gezinnen met schulden worden geholpen om hun situatie te verbeteren) ook voor Westland een kansrijke en uitvoerbare werkwijze is. De gemeente treedt hierover in overleg met DSW.

Besluitdatum 25 augustus 2020

20-306    Schrijven college inzake Initiatiefvoorstel GBW-WV-D66-GL-PvdA inzake compensatie OZB-heffing voor vrijwilligersorganisaties in Westland en inzake compensatie OZB-heffing voor sportverenigingen

 1. De raad conform brief (inclusief bijlage) te informeren over de wensen en bedenkingen van het college op het initiatiefvoorstel compensatie OZB-heffing voor vrijwilligersorganisaties en compensatie OZB-heffing voor sport.
 2. Op basis van de opgeworpen vraagstukken in de raadsinformatiebrief met betrekking tot de compensatie vrijwilligersorganisaties met de initiatiefnemers van het initiatiefvoorstel in gesprek te gaan.
 3. De raad te adviseren de indieningstermijn van de "Subsidieverordening compensatie OZB-heffing Westlandse sportvereniging 2020" te verlengen.

Toelichting:
Het college heeft een aantal juridische en financiële kanttekeningen bij de uitvoerbaarheid van het “initiatiefvoorstel compensatie OZB/heffing vrijwilligersorganisatie”, waarover in september in de raad zal worden gesproken. Deze hebben betrekking op het afbakenen van de beoogde organisaties, een subsidieplafond en toekenning van de subsidie. Het college wil hierover in gesprek gaan met de initiatiefnemers van het voorstel.

Besluitdatum 25 augustus 2020

20-307    Evaluatierapport project talentontwikkeling    

 1. Kennis te nemen van het evaluatierapport over talentontwikkeling
 2. Het evaluatierapport met het memo door te sturen naar de commissie MO

Toelichting:
Uit het rapport blijkt dat de partijen die subsidie hebben ontvangen in het kader van talentontwikkeling over het algemeen positief zijn over de effecten. Zij ervaren een meerwaarde op zowel het gebied van samenwerking als op het terrein van de ontwikkeling van de kinderen, het team en/of de ouders. De projecten richtten zich vooral op houding, gedrag, samenwerking en ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om te komen tot leren.

Besluitdatum 25 augustus 2020

20-308    Beantwoording zienswijze voetbalkooi Van Nassau-straat naast 15 te Wateringen    

 1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijze m.b.t. de voetbalkooi aan de Van Nassaustraat naast 15 te Wateringen.
 2. In te stemmen met de aangepaste ruimtelijke onderbouwing zoals bijgevoegd bij het voorstel.
 3. Mandaat te verlenen aan de teamleider Omgeving & Toezicht om de omgevingsvergunning 'Van Nassaustraat naast 15 te Wateringen' te verlenen.

Toelichitng:
De huidige basketbal/voetbalkooi op het perceel Van Nassaustraat naast 15 te Wateringen is aan vervanging toe. Op basis van de uitkomst van een participatietraject en vanwege het feit dat binnen afzienbare afstand (500 meter) een grotere voetbalkooi aanwezig is waar de oudere jeugd (13 tot 18-jarigen) gebruik van kan maken, heeft het college besloten een kleinere kooi terug te plaatsen. Op de ter inzage gelegde ontwerp-omgevingsvergunning is een zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft geen aanleiding gegeven het plan aan te passen, zodat binnenkort een omgevingsvergunning voor het plan wordt verleend.    

Besluitdatum 25 augustus 2020

20-309    Raadsvoorstel inzake bedrijveninvesteringszones 2021    

 1. De gemeenteraad conform raadsvoorstel voor te stellen de Verordeningen BI-zones (8) voor de bedrijventerreinen Wateringveldsche Polder en Leehove en de winkelgebieden Honselersdijk, Wateringen, De Lier, Monster, Naaldwijk en 's-Gravenzande vast te stellen.

Toelichting:
Op basis van de (permanente) Wet op de bedrijven-investeringszones zijn acht (BI-zones) vastgesteld voor vijf jaar. Deze periode eindigt voor zes van de acht huidige BI-zones van rechtswege op 31 december 2020. De besturen van de BIZ-verenigingen of -stichtingen hebben aangegeven de BI-zones te willen voortzetten. Hiervoor is het noodzakelijk dat nieuwe BIZ-verordeningen worden vastgesteld. De uitvoeringsovereenkomsten borgen de uitvoering van de activiteitenplannen. De gemeenteraad controleert of de voorzieningen zowel het gezamenlijk belang van de ondernemers als het algemeen belang dienen. De gemeente Westland levert geen aanvullende bijdrage. De perceptiekosten worden niet in rekening gebracht. De overweging die hierbij is gemaakt is dat bij de oprichting of voortzetting van een BI-zone sprake is van een win-winsituatie.

Besluitdatum 25 augustus 2020

20-284    Omgevingsvergunning Rozemarijn 16 te Wateringen

 1. Omgevingsvergunning voor de duur van 5 jaar te verlenen voor het gebruik van het gebouw Rozemarijn 16 te Wateringen voor de buitenschoolse opvang van kinderen.

Toelichting:
In 2015 is voor een periode van vijf jaar een omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van het gebouw Rozemarijn 16 ten behoeve van buitenschoolse kinderopvang. Destijds was de verwachting dat de buitenschoolse opvang binnen deze termijn zou kunnen verhuizen naar de nabijgelegen Pieter van der Plas school, maar dat blijkt inmiddels niet (langer) haalbaar vanwege groei en ruimtegebrek. De kinderopvang organisatie ZON! heeft nu een permanente omgevingsvergunning voor het gebruik aangevraagd.

Besluitdatum: 17 juli 2020

20-310    Omgevingsvergunning Madeweg nabij 1a Monster

 1. De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
In september 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van 78 tijdelijke woonunits op de locatie Madeweg nabij 1 in Monster. Deze aanvraag is voor advies aan de raad voorgelegd. In juli 2020 heeft de gemachtigde van de aanvrager de aanvraag ingetrokken, waardoor het college geen besluit hoeft te nemen op de aanvraag.

Besluitdatum: 17 juli 2020

20-279    Schrijven college d.d. 21-07-20 inzake Concept eerste bod Nieuwe Woningmarktafspraken in de regio door gemeente Westland

 1. Akkoord te gaan met het concept-bod ten behoeve van de Nieuwe Woningmarkt Afspraken (NWMA) in de regio, gebaseerd op de Gemeentelijke Woonvisie;
 2. De raad conform brief uit te nodigen zijn wensen en bedenkingen met het college te delen in de vergadering van de commissie MO van 7 september om zo een definitief eerste bod tot stand te brengen.

Toelichting:
Momenteel maakt Westland samen met de andere regiogemeenten, de SVH (de koepel van woningcorporaties in regio Haaglanden) en de provincie Zuid-Holland afspraken over het bouwen van voldoende woningen in de regio en over een meer evenwichtige spreiding van de doelgroepvoorraad in de regio. Elke gemeente geeft in een bod aan wat haalbaar en realistisch is en in hoeverre kan worden bijgedragen aan de regionale streefvoorraad en aan een meer evenwichtige spreiding van de doelgroepvoorraad. Dit eerste concept-bod is gebaseerd op de geactualiseerde woonvisie die op 8 juli is vastgesteld.

Besluitdatum 17 juli 2020

20-311    Deelname gezamenlijke brief aan VNG inzake dekking gemeentelijke kosten energietransitie

 1. De gezamenlijke brief aan de VNG inzake dekking gemeentelijke kosten energietransitie te ondertekenen.

Toelichting:
Het college van Westand heeft samen met de andere Nederlandse gemeenten in november 2019 de VNG het mandaat gegeven om in te stemmen met het Klimaatakkoord op voorwaarde dat er een zorgvuldige afweging komt op de dekking van de gemeentelijke kosten voor deze transitie. De afgelopen maand heeft het ministerie van EZK, in samenwerking met onder andere de VNG, een enquête verstuurd aan alle Nederlandse gemeenten, waarin wordt getoetst hoeveel inzet er gedaan moet worden op de energietransitie. In de enquête zijn niet-onderbouwde suggesties gedaan voor wat betreft de uitvoering van de Transitie Visie Warmte en een beperkt aantal andere taken. De gemeente staat echter voor een grotere taak, waar geen uitvraag naar is gedaan.
In een gezamenlijke brief van divere gemeenten uit de regio Rotterdam-Den Haag, waaronder Westland, wordt de VNG opgeroepen tot een bredere uitvraag en meer zorgvuldigheid.

Besluitdatum: 21 juli 2020

20-312    Inbreng internetconsultatie Wetsvoorstel collectieve warmtevoorziening

 1. Conform het document tijdens de internetconsultatie te reageren op het wetsvoorstel collectieve warmtevoorziening, waarbij wordt ingegaan op de specifieke belangen van de Westlandse casus en aandacht wordt gevraagd voor de rol van Capturam bij het realiseren van Warmte Systeem Westland.

Toelichting:
Het college heeft besloten met een ‘position paper’ reactie te geven op de voorgestelde ‘Wet Collectieve Warmtevoorziening’, die het Rijk voor publieke consultatie heeft voorgelegd. In het voorgelegde voorstel wordt zo goed als uitgesloten dat netwerkbedrijven een rol krijgen in de warmteketen, terwijl betrokkenheid voor Westland grote voordelen biedt. Het Warmte Systeem Westland gaat immers uit van een collectief net waarin de verschillende modaliteiten in het energiesysteem geintegreerd zijn. Daarom is er behoefte aan een (onafhankelijke) partij die zicht heeft op de technische en financiële aspecten op korte en lange termijn, invulling kan geven aan deze integratie en verstandige investerings- en vervangingsbeslissingen kan nemen.

Besluitdatum 28 juli 2020

20-313    Vooraankondiging last onder dwangsom

 1. Een vooraankondiging last onder dwangsom toe te sturen n.a.v. geconstateerde overtredingen.
 2. De indieners van handhavingsverzoeken hierover conform brief te informeren.

Toelichting:
Het college heeft een aantal handhavingsverzoeken ontvangen en is conform de Algemene wet bestuursrecht verplicht hierop een appellabel besluit te nemen. Tegen een appelabel besluit is bezwaar/beroep mogelijk. Als er overtredingen zijn geconstateerd, dient het college voorafgaand aan de verzending van het appellabel besluit, een voornemen last onder dwangsom kenbaar te maken aan de overtreder. Met dit besluit wordt hieraan voldaan.

Besluitdatum 14 augustus 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)   

 • beantwoording artikel 42 vragen WV problemen bussenvervoerbedrijf EBS (20-0221219)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV trillingshinder en verdere overlast EBS-bussen in Monster (20-0221422)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV kosten twee gemeentehuizen (20-0217693)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV te snel rijden grote Woerdlaan (20-0196892)    25 augustus 2020