Besluitenlijst week 29

20-247    Raadsinformatiebrief sportambities Westland    

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. De raad conform brief te informeren dat het college geen middelen beschikbaar stelt voor de clustering van tennis- en voetbalvoorzieningen op sportpark Polanen in Monster en voor uitbreiding van binnen- en buitensportvoorzieningen in De Lier.

Toelichting:
Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over de sportambities waarvoor ruimte is gevonden in de
programmabegroting 2021-2024. Het college ziet kans de komende tijd te investeren in modernisering van zwembad De Waterman, renovatie van zwembad De Hoge Bomen, aanleg van kunstgras bij Hockeyvereniging Westland en realisatie van kunstgras bij VV Naaldwijk. Voor de clustering van MLTV ’90 en SC Monster op sportpark Polanen en capaciteitsuitbreiding in De Lier voor binnensport en buitensport wordt geen geld gereserveerd, omdat de problemen nu niet groot genoeg zijn om een grootschalige investering te doen.

20-253    Maatregelen kosten-beheersing Jeugdhulp    

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. In het kader van de kostenbeheersing van de Jeugdhulp akkoord te gaan met het doen uitvoeren/intensiveren van  de drie businesscases: huisartsen, toetsen en hulpverlening door het SKT.
 2. De wethouder te mandater de raad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Toelichting:
Om kinderen en jongeren die hulp nodig hebben te helpen met passende jeugdhulp en tevens te komen tot een verlaging van de uitgaven voor jeugdhulp worden drie maatregelen doorgevoerd. Ten eerste gaat het SKT meer jeugdhulp zelf verlenen in plaats van door te verwijzen. Ten tweede worden aanvragen en declaraties bestudeerd om te leren of passende jeugdhulp is gegeven. Ten derde wordt de komende tijd, op basis van een lopende pilot, het gesprek met huisartsen vervolgd over hoe expertise van het SKT kan helpen bij het verwijzen naar passende jeugdhulp. Hiertoe wordt het aantal zorgregisseurs bij het SKT vergroot. De maatregelen worden in overleg met het veld uitgewerkt.

20-267    Voorstel tot vaststelling van de Visie centrum Monster

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. Te kiezen voor de voorkeursvariant  voor de herontwikkelingslocatie van het voormalig gemeentekantoor, waarbij een appartementencomplex met woningen zoveel mogelijk vanaf maaiveld wordt ingevuld, 1 parkeerplaats per woning op het binnenterrein wordt gerealiseerd, de overige parkeerbehoefte in het openbaar gebied  wordt opgelost, de voetbalkooi wordt behouden, het groengebied langs de Kloosterlaan wordt heringericht en het groengebied tussen het voormalig gemeentekantoor en de fruitmuren wordt opgewaardeerd voor een groene kwaliteitsimpuls en daarmee het Kloosterpark wordt ontwikkeld.
 2. De raad voor te stellen de visie centrum Monster vast te stellen.
 3. Het bij de Visie centrum Monster behorende Uitvoeringsplan vast te stellen - onder voorbehoud van het instemmen van de raad met de Visie - en deze ter kennisname aan te bieden aan de raad.
 4. De raad voor te stellen de financiële gevolgen die voortvloeien uit de Visie centrum Monster voor wat betreft de herbestemming van de beschikbare middelen uit het MIP, te verwerken bij het eerstvolgende P&C product.

Toelichting:
In de Visie Centrum Monster worden uitgangspunten benoemd voor een grotere aantrekkelijkheid en vitaliteit van het centrum van Monster. Daarnaast wordt in de visie ingezoomd op de locatie van het voormalige gemeentehuis. Er is gekozen voor realisatie van een nieuw appartementencomplex op die plek, waarbij vanaf de plint woningen zijn voorzien en de bouwhoogte aansluit bij de omringde bebouwing. Daarnaast wordt de openbare ruimte heringericht tot ingetogen centrumpark en wordt de voetbalkooi behouden.

20-272    Alternatief voor het VCO 

Besluitdatum: 14 juli 2020   

 1. De naam van het overleg van 'de glastuinbouwdeskundige' te wijzigen van VCO naar 'Adviescommissie Glastuinbouw (AG)'.
 2. Een onafhankelijke deskundige als voorzitter aan te stellen die de gemeente Westland vertegenwoordigt in het overleg.
 3. Alle adviezen van de glastuinbouwdeskundige af te stemmen met en af te doen door de verantwoordelijk portefeuillehouder voor het glastuinbouwgebied, waarbij bij het voornemen tot afwijken van het advies van de deskundige en/of politiek gevoelige zaken door de portefeuillehouder aan het college worden voorgelegd.
 4. Quick-Scan Glastuinbouw aanvragen binnen reguliere (ITW) structuur te behandelen.
 5. Te bezien of dit ook meegenomen kan worden bij de tweede herziening van het bestemmingsplan glastuinbouw.
 6. Een regelement op te stellen ten behoeve van de adviescommissie met onder andere functie, werkwijze, samenstelling, benoeming leden.
 7. De raad te informeren conform de aan te passen brief en de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

Toelichting:
Het besluit ziet op een wijziging van de invulling van ‘de glastuinbouwdeskundige’, zoals deze in de bestemmingsplannen voor het duurzaam glastuinbouwgebied van Westland is vastgelegd. Het Voorbereidend Coördinatie Overleg (VCO) wordt gewijzigd in een Adviescommissie Glastuinbouw (AG). Voor de vertegenwoordiging van de gemeente in deze adviescommissie zal een onafhankelijk adviseur worden aangesteld.

20-273    Alternatief voor het VCO (raadsvoorstel)

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. De raad voor te stellen de nadere toelichting over de reikwijdte van de positie van de glastuinbouwdeskundige, zoals gedefinieerd in de bestemmingsplannen voor het glastuinbouwgebied van Westland, vast te stellen en daarmee de motie als afgedaan te beschouwen.

Zie toelichting bij 20-272.

20-274    Integrale opdracht aan het Sociaal Kernteam

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. Opdracht te geven een nieuwe, integrale opdracht te formuleren voor het SKT waarin het SKT een grotere (taakstellende) verantwoordelijkheid krijgt voor het behalen van de geprognotiseerde bezuinigingen.
 2. De intentie uit te spreken voor het verlengen van de opdracht aan het SKT met 4 jaar tot het najaar van 2024.
 3. De wethouder te mandateren de raad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Toelichting:
De gemeente en het SKT werken gezamenlijk aan een nieuwe, verbrede en verdiepte opdracht aan het SKT. Een belangrijke doelstelling hiervan is dat het SKT, naast de kwaliteit van de jeugdhulp, ook medeverantwoordelijk wordt voor het beheersen van de kosten van de jeugdhulp, zodat de gemeente hierop meer grip kan krijgen. De nieuwe opdracht wordt momenteel uitgewerkt.

20-276    Voorstel wijziging Annotatieproces agenda's Verbonden Partijen  

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. Te besluiten tot machtiging om namens Westland zitting te nemen in de bestuursorganen van de Gemeenschappelijke Regelingen volgens collegebesluit.
 2. Besluit van de burgemeester: de vertegenwoordigers van Westland aan te wijzen voor vergaderingen van aandeelhouders van de Westlandse aandelenbelangen in de vennootschappen, volgens besluit.
 3. Met instemming kennis te nemen van de uitgangspunten en de werkwijze in de opiniërende memo Annotatie agenda's Verbonden Partijen.

Toelichting:
Dit besluit maakt het mogelijk in het proces van agendering van de agenda’s van de Verbonden Partijen maatwerk te leveren en waar mogelijk vereenvoudiging aan te brengen. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de aansturing van de Verbonden Partijen.

20-277    Jaarrekening HVC Geothermie 2019

 1. Als aandeelhouder C van de NV HVC in te stemmen met de vaststelling van de Jaarrekening 2019 van HVC Geothermie BV.
 2. In te stemmen met dechargeverlening aan het bestuur van HVC Nederland BV over het afgelopen boekjaar.
 3. De brief aan HVC te verzenden waarin wordt ingestemd met de jaarrekening HVC Geothermie BV en de dechargeverlening.

Toelichting:
De gemeente is als aandeelhouder C van de NV HVC indirect aandeelhouder van de HVC Geothermie BV. Eind november zijn de aandelen Trias Westland voor
€ 4,9 miljoen overgedragen aan HVC Warmte BV en is met dit bedrag de feitelijk uitstaande lening bij de BNG waarvoor de gemeente garant stond afgelost. Door deze overdracht en de verrekening is de HVC Geothermie BV nagenoeg leeg en loopt de gemeente geen risico meer. Als aandeelhouder C dient de gemeente formeel nog wel in te stemmen met de Jaarrekening 2019 van HVC Geothermie BV, maar deze bevat dus nagenoeg geen posten meer.

20-278    Flexwoningen Oostduinlaan te ‘s-Gravenzande

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. Akkoord te gaan met een verdere uitwerking van de plannen voor  circa 40 flexwoningen aan de Oostduinlaan in 's-Gravenzande.
 2. Een nadere verkenning uit voeren hoe een samenwerking vormgegeven kan worden met Wonen Wateringen voor realisatie en exploitatie.
 3. De mogelijkheden  te verkennen bij de provincie om voor deze locatie een permanente woonbestemming te realiseren.
 4. Belanghebbenden direct te informeren over het besluit van het college van B&W.

Toelichting:
Op basis van de resultaten van een haalbaarheidsstudie van een externe partij heeft het college besloten de plannen verder uit te werken om aan de Oostduinlaan in ’s-Gravenzande een 40-tal flexwoningen te laten realiseren. Met woningcorporatie Wonen Wateringen is daarover een principeakkoord bereikt. Een flexwoning is een kleine (20 – 60 m2), goedkope, zelfstandige huurwoning met een eigen badkamer, keuken en toilet, die gemakkelijk (ver-)plaatsbaar is. Een flexwoning wordt per definitie verhuurd met een tijdelijke huurovereenkomst (max 2 jaar). Flexwoningen zijn hard nodig om de toenemende druk van kleine huishoudens die nu weinig kans maken op de
Westlandse woningmarkt te verminderen. Op korte termijn wil het college een 400-tal flexwoningen voor spoedzoekers laten realiseren, verspreid over een aantal dorpen van Westland.

20-280    Uitbreiding 25%-regeling

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. Bij de actualisatie van de subsidieregeling diverse activiteiten scoutingverenigingen in aanmerking te laten komen voor een subsidie van 25% bij investeringen in de eigen accommodatie en hiermee de motie af te doen.
 2. Bij de actualisatie van de subsidieregeling diverse activiteiten wijk- en buurtcentra niet in aanmerking te laten komen voor een subsidie van 25% bij investeringen in de eigen accommodatie.
 3. Bij de actualisatie van de subsidieregeling diverse activiteiten  kruisgebouwen niet in aanmerking te laten komen voor een subsidie van 25% bij investeringen in de eigen accommodatie.
 4. Bij de actualisatie van de subsidieregeling culturele instellingen (museum, theater, bibliotheek, expositie / evenementenhal) niet in aanmerking te laten komen voor een subsidie van 25% bij investeringen in de eigen accommodatie.
 5. De raad conform brief te informeren over de bovengenoemde besluiten en daarmee de motie van 10 december 2019 als afgedaan te beschouwen.

Toelichting:
Door dit besluit wordt het voor scoutingverenigingen vanaf volgend jaar mogelijk een subsidie aan te vragen als zij investeren in de eigen accommodatie. Kruisgebouwen, wijk- en buurtcentra, culturele instellingen (musea, theater, bibliotheek, expositie- en evenementenhallen) komen niet in aanmerking voor de 25%-regeling. Dit besluit vloeit voort uit een motie van december 2019, waarin het college verzocht wordt uitbreiding van de huidige 25%-regeling voor investering in sportaccommodaties te onderzoeken.

20-281    Beleidsplan Verkeersveiligheid

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. De raad voor te stellen het Beleidsplan Verkeersveiligheid vast te stellen;
 2. De raad conform brief te informeren dat de moties nr. 818 en 1120 hiermee zijn afgedaan.

Toelichting:
Het beleidsplan Verkeersveiligheid bevat diverse maatregelen om de verkeersveiligheid in Westland te stimuleren en te verbeteren. Deze zijn bepaald op basis van trends en ontwikkelingen en cijfers over de verkeersveiligheid in Westland. De hoofdonderwerpen van het beleidsplan zijn de fysieke infrastructuur (inrichting wegen), kwetsbare verkeersdeelnemers (kinderen, jongeren en ouderen) en gedrag en handhaving.

20-282    Compensatie stijging energieprijzen zwemverenigingen

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. Optisport in 2020 voor het toepassen van het maatschappelijk tarief voor zwemverenigingen een aanvullende bijdrage van  € 8.602 toe te kennen.

Toelichting:
Door stijging van de energieprijzen heeft Optisport zijn tarieven moeten verhogen. Voor vier zwemverenigingen die gebruik maken van het maatschappelijk tarief - dat 3 tot 4 keer lager ligt dan het commerciële tarief - loopt de stijging op tot 26 %  Door een aanvullende bijdrage te verstrekken aan Optisport wordt de tariefstijging voor deze verenigingen gematigd en blijft de zwemsport voor hen betaalbaar.

20-285    Uitgangspuntennotitie Verhuur sociaal cultureel centrum De Veiling Poeldijk

Besluitdatum: 14 juli 2020

De volgende uitgangspunten te hanteren voor de verhuur van het sociaal cultureel centrum De Veiling aan de Stichting sociaal cultureel centrum De Leuningjes (hierna "de stichting"):

1.1   De Veiling wordt primair verhuurd voor sociaal-culturele activiteiten met daarnaast de mogelijkheid voor commercieel gebruik.
1.2   De Veiling wordt aan de stichting tegen een marktconform tarief verhuurd met in achtname van het maatschappelijk gebruik en de beheer- en onderhoudsverplichtingen.
1.3    De stichting is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het complex met bijbehorende lasten.
1.4    Over het meerjarig beheer- en onderhoudsplan verkrijgen de gemeente als eigenaar en de stichting als huurder overeenstemming. Jaarlijks vindt monitoring plaats.
1.5    De stichting voldoet aan alle verplichtingen ten aanzien van belastingen de huurder toekomende.
1.6    De stichting houdt zich aan het bepaalde in bestemmingsplan en vergunningen.
1.7    De stichting is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de exploitatie van het sociaal cultureel centrum.
1.8   Vergunningverlening voor strijdig gebruik wordt aangevraagd voor de periode 2020-2030.
1.9    De gemeente verzorgt binnen de in de begroting beschikbare gelden de afbouw van de kleine zaal inclusief het op orde brengen van de klimaatbeheersing voor het gehele complex.
1.10    De gemeente als eigenaar verzorgt de procedure "Omgevingsvergunning strijdig gebruik".
1.11    Het complex/de locatie wordt medio 2030 verkocht of door de gemeente herontwikkeld.
1.12    Het huurcontract wordt afgesloten voor een periode van 5 jaren met een optie op verlenging tot uiterlijk medio 2030.
1.13    Na het aangaan van het nieuwe huurcontract is de gemeente de stichting vanuit het verleden gezien niets meer verschuldigd.

2.    De raad te informeren conform brief en de motie daarmee als afgedaan te beschouwen.

Toelichting:
Conform het raadsbesluit van december 2017 gaat het college de renovatie van het complex De Veiling het komend half jaar afronden. De kleine zaal wordt afgebouwd en de klimaatbeheersing van het gehele complex wordt aangepakt. Daarna wordt er een nieuw huurcontract voor een periode van 5 jaara aangegaan met de Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Leuningjes met een optie op verlenging tot 2030. Ten aanzien van het nieuwe huurcontract heeft het college de uitgangspunten vastgesteld. Het complex wordt primair verhuurd voor sociaal-culturele activiteiten met daarnaast de mogelijkheid voor commercieel gebruik. Dit ter dekking van beheer en onderhoud en niet dekkende maatschappelijk verhuur.

20-286    Jaarverslag VTH Wabo-taken 2018-2019

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. Het Jaarverslag VTH Wabo-taken 2018-2019 vast te stellen.
 2. Het Jaarverslag VTH Wabo-taken 2018-2019 bekend te maken aan de gemeenteraad conform brief.

Toelichting:
Het college is verplicht jaarlijks verslag te doen over de uitvoering van de taken in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het Jaarverslag VTH Wabo-taken 2018/2019 rapporteert over uitgevoerde taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
De afgelopen jaren is het aantal reguliere aanvragen toegenomen ten opzichte van het aantal aanvragen dat een uitgebreide procedure nodig had. Dit komt door de ruimere mogelijkheden in het Bor (besluit omgevingsrecht) om af te wijken van een bestemmingsplan door middel van een reguliere procedure. Het aantal controles op vergunningsvrij bouwen is toegenomen. De oorzaak hiervan is sociaal-maatschappelijk van aard. Steeds vaker durven buren elkaar niet aan te spreken en schakelen zij de gemeente in als mediator. De afgelopen jaren zijn meer controles op omgevingsvergunningen uitgevoerd dan begroot, doordat er meer complexe omgevingsvergunningen worden aangevraagd. Deze complexiteit zorgt er ook voor dat de tijdsduur van een controle toeneemt.

20-287    Uitbreiding begraafplaats De Lier

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. De uitbreiding van begraafplaats De Lier nog in 2020 te realiseren.
 2. De raad voor te stellen een krediet van € 550.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van begraafplaats De Lier.
 3. Met de voorbereidingswerkzaamheden ad. € 23.500 te starten vooruitlopend op de besluitvorming van de gemeenteraad.

Toelichting:
Met het beschikbaar gestelde krediet kan de uitbreiding van begraafplaats De Lier plaatsvinden. Er worden twee lege grafvelden op het midden van de begraafplaats opgehoogd. Hiermee wordt het probleem van de hoge grondwaterstand voor het 2-laags begraven verholpen. Na de uitbreiding komen er circa 140 vrij uitgeefbare graven bij, waarmee er voor de komende jaren voldoende begraafcapaciteit is.

20-288    Benoemen van een nieuwe openbare ruimte tussen Zuideinde 14 en 18 in Naaldwijk

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. De nieuwe openbare ruimte tussen Zuideinde 14 en 18 in Naaldwijk te benoemen als Zuidbrug.

Toelichting:
In het gebied achter de woningen Zuideinde 14 en 18 in Naaldwijk zullen ongeveer 48 appartementen worden gerealiseerd in twee verschillende panden. Omdat er aan het Zuideinde onvoldoende nummers beschikbaar zijn, moet de nieuwe openbare ruimte die wordt aangelegd een andere naam te krijgen.

20-289    Tussentijdse rapportage Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling (TMPG 2020)

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. De Tussentijdse rapportage MPG 2020 vast te stellen.
 2. De Tussentijdse rapportage MPG 2020 met aanbiedingsbrief ter kennisneming aan te bieden aan de raad.
 3. Op grond van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 Gemeentewet aan het college en aan hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennisdragen, geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van de bijlagen (Position Papers) van de Tussentijdse rapportage MPG 2020.

Toelichting:
Met het TMPG 2020 informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken in de gemeentelijke grondexploitaties per 1 mei 2020 en de verschillen ten opzichte van het MPG 2020 2023. De grondexploitaties lopen volgens planning. Van geen van de grondexploitaties hoeft het verwachte eindjaar te worden verschoven. De boekwaarde van de grondexploitaties is toegenomen met € 807.692 (nadelig) ten opzichte van het MPG 2020-2023 (jaarrekening) inclusief het raadsbesluit over de Herontwikkeling De Schakel (21 januari 2020). De netto contante waarde van de grondexploitaties is verbeterd met € 161.333 (voordelig) ten opzichte van het MPG 2020-2023 (jaarrekening) inclusief het raadsbesluit over de Herontwikkeling De Schakel (21 januari 2020). De benodigde voorzieningen zijn afgenomen met € 177.226 (voordelig) ten opzichte van het MPG 2020 2023 (jaarrekening) inclusief het raadsbesluit over de Herontwikkeling De Schakel (21 januari 2020).
Bijsturing van de grondexploitaties op basis van deze cijfers is niet noodzakelijk. De resultaten zullen geactualiseerd worden in het MPG 2021-2024 en vervolgens worden verwerkt in de jaarrekening 2020.

20-290    Ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelplan Kernen'

Besluitdatum: 14 juli 2020   

 1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelplan Kernen' conform artikel 3.8  van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen.
 2. De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Kernen’ is opgesteld om hiaten in verschillende bestemmingsplannen te herstellen. Hiermee worden toezeggingen en afspraken tussen de perceeleigenaren en de gemeente geborgd. Tevens worden in het verleden verleende omgevingsvergunningen, door de gemeente verkochte gronden en de vuurwerkverkooppunten geformaliseerd. In het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Kernen’ zijn tevens de zogenaamde ‘witte vlekken’ opgenomen, locaties waarvoor geen bestemmingsplan bestaat of het bestemmingsplan niet digitaal ontsloten is. Het is van belang dat deze locaties vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden gedekt met een digitaal raadpleegbaar bestemmingplan, omdat ze anders van rechtswege geen deel uitmaken van het omgevingsplan.

20-291    Gewijzigd vaststellen paraplubestemmingsplan wonen Westland en vaststellen beleidsregels 'recreatieve verhuur woningen Westland'

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. De gemeenteraad voor te stellen om:
  1. De tegen het ontwerp paraplubestemmingsplan "wonen Westland" ingediende zienswijzen te beantwoorden overeenkomstig de beantwoording zoals opgenomen in de nota van beantwoording.
  2. De ten opzichte van het ontwerp paraplubestemmingsplan voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in de bij het concept raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Staat van Wijzigingen, over te nemen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Het paraplubestemmingsplan 'wonen Westland' met identificatienummer NL.IMRO.1783.OWONENobp.VA01 gewijzigd vast te stellen.
  5. Te bepalen dat voor de ondergrond van dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) d.d. 2 dec. 2019.
 2. De beleidsregels 'recreatieve verhuur woningen Westland' vast te stellen.

Toelichting:
Het paraplubestemmingsplan ‘wonen Westland’ voorziet in een planologische regeling voor de wijze waarop woningen in Westland bewoond en/of gebruikt kunnen worden.
Kamerbewoning, woningsplitsing en -samenvoeging zijn alleen nog mogelijk bij afwijkingsbevoegdheid (onder voorwaarden) voor het college van burgemeester en wethouders, terwijl recreatieve verhuur aan beleidsregels moet voldoen.

20-292    Ontwerp bestemmingsplan Dijkweg nabij 11 te Naaldwijk

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. De nota van beantwoording reacties 3.1.1 Bro overleg bestemmingsplan ‘Dijkweg nabij 11’ vast te stellen als resultaat van het vooroverleg.
 2. De nota van beantwoording inspraakreacties vaststellen als resultaat van de inspraakperiode en de indieners van de inspraakreacties hiervan op de hoogte stellen.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dijkweg nabij 11' conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen.
 4. Raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Het ontwerpbestemmingsplan 'Dijkweg nabij 11 te Naaldwijk' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het mogelijk maken van 20 appartementen met een maatschappelijke plint over 4 bouwlagen met een terugliggende vijfde bouwlaag. De locatie bevindt zich op de hoek Dijkweg/Verdilaan. De Dijkweg is een dorpse straat met hoofdzakelijk aaneengesloten bebouwing waarvan de gevel direct aan de straat grenst. Deze structuur wordt doorgezet en de bebouwing sluit aan op de overige bebouwing van de Dijkweg. Qua hoogte wordt aangesloten bij de Verdilaan.

20-293    Projectopdracht de Driesprong

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. De projectopdracht van de ontwikkeling van de Driesprong te Kwintsheul vast te stellen

Toelichting:
Dit besluit geeft uitvoering aan het Westlands Akkoord en maakt het mogelijk om tot een passend toekomstbestendig woningaanbod te komen en de leefbaarheid te versterken. Door dit besluit verleent de gemeente medewerking om samen met de marktpartijen de ontwikkeling van De Driesprong in Kwintsheul te onderzoeken en indien mogelijk planologisch mogelijk te maken. Het woningbouwprogramma moet nog worden bepaald. Als richting is meegegeven 30% sociale huur, 5% sociale koop, 20% middeldure huur/ koop, 25% dure koop en 20% extra duur. Het percentage sociale huurwoningen en sociale koopwoningen is randvoorwaarde.

20-294    Afdoening aanvaarde motie 1063 Geef Wateringen duidelijkheid

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. De motie 'Geef Wateringen Duidelijkheid' te beantwoorden door in de nog aan te passen raadsinformatiebrief toelichting te geven op het uitvoeringsperspectief inzake de verkeersafwikkeling, facelift winkelcentrum, de dorpskade, de Hofboerderij en de Waterman en deze daarmee als afgedaan te beschouwen.
 2. De raad conform brief te informeren over de afdoening van de motie.

Toelichting:
Bij de begrotingsbehandeling in 2019 is een motie aanvaard, waarin onder andere wordt gevraagd naar uitvoeringsmiddelen voor verschillende zaken die te maken hebben met de implementatie van de Visie Wateringen. Het college geeft in de raadsinformatiebrief aan hoe verschillende elementen uit de Visie Wateringen worden uitgevoerd. Er wordt nu verkeersonderzoek gedaan en er wordt voorbereid op het maken van een bestemmingsplan voor Wateringen Centrum. Verder is in de Perspectiefbrief een investeringsbijdrage opgenomen voor renovatie van zwembad de Waterman. Voor de Hofboerderij geldt dat het college niet afwijzend staat tegenover verkoop. Hierover worden gesprekken gevoerd met de betrokken partijen.

20-297    Vaststelling Uitvoeringsprogramma Economie 2020-2021

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. Het vaststellen van het onder mandaat nog aan te passen Uitvoeringsprogramma Economie 2020-2021.
 2. De raad te informeren conform de onder mandaat nog aan te passen raadsinformatiebrief (incl. het UP Economie als bijlage).

Toelichting:
In het najaar van 2019 heeft de gemeenteraad de Economische Opgave voor Westland 2019-2022 vastgesteld. Deze beschrijft in hoofdlijnen hoe Westland in de komende jaren invulling wil geven aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van economie en daarmee aan het versterken en ontwikkelen van het profiel van Westland voor de lange termijn. Het Uitvoeringsprogramma Economie 2020-2021 vloeit hieruit voort en beschrijft welke 6 prioriteiten in 2020 en 2021 worden opgepakt en op welke wijze. Het gaat om versterking van de kennis- en innovatiefunctie via de ontwikkeling van de campus en het gebied rondom het World Horti Center, de facilitering aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt, modernisering en herstructurering van het glastuinbouwcluster, versterking van de externe betrekkingen en de internationale positie, versterking en toekomstbestendig maken van de dorpscentra en het MKB en facilitering kwaliteitsimpuls vrijetijdseconomie

20-298    Verlengen 6 BIZen    (BedrijvenInvesteringsZones)

Besluitdatum: 14 juli 2020

 1. Zes uitvoeringsovereenkomsten te sluiten voor de verlenging van 6 bedrijveninvesteringszones

Besluit Burgemeester:

 1. Wethouder Abee op grond van artikel 171 l id 2 Gemeentewet volmacht te verlenen de overeenkomsten te ondertekenen

Toelichting:
Eind december 2020 loopt de vijfjaarstermijn van zes Bedrijveninvesteringszones (BIZ’en) af. Het gaat om de winkelgebieden Naaldwijk, Wateringen, ‘s-Gravenzande, Monster en Honselersdijk en Bedrijventerreinenvereniging Wateringveldsche Polder. De BIZ Honselersdijk wordt voor het eerst verlengd, de andere BIZ`en bestaan 10 jaar en worden nu voor de tweede keer verlengd. De zes ondernemersgebieden hebben verzocht om verlenging van hun BIZ. In verband met de goede ervaringen met de BIZ’en werkt de gemeente mee aan de verlenging. Met de BIZ’en wordt de private verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte gestimuleerd. In de winkelgebieden nemen BIZ’en bijvoorbeeld de organisatie van de Sinterklaasintocht en de kerstversiering voor hun rekening. Bij bedrijventerreinen gaat het bijvoorbeeld om de inhuur van een parkmanager en beveiligingsdienst en het onderhoud van het groen.
De verlenging van de BIZ’en gaat pas in na een positief resultaat van de draagvlakmeting onder de ondernemers in de afgebakende ondernemersgebieden.

20-299    Mailconsultatie Aanmelding projecten Rijksbouwstimulans "kwetsbare groepen"

Besluitdatum: 14 juli 2020

1.    Aan te melden bij het betreffende ministerie voor de “tijdelijke stimulans huisvesting kwetsbare groepen” met de projecten zoals in het voorstel is aangeduid en toegelicht.
2.    Te participeren in de verdere uitwerking van de projecten die worden geselecteerd.

Toelichting:
Met dit besluit meldt de gemeente projecten aan voor de Rijksbouwstimulans "kwetsbare groepen",
die voorkomt uit de maatregelen“ doorbouwen tijdens Corona” . Het gaat hier om een investeringsimpuls
die huisvesting voor kwetsbare groepen kan versnellen. De gemeente Westland meldt projecten aan voor verschillende doelgroepen, te weten spoedzoekers, mensen afhankelijk van zorg en arbeidsmigranten. Aangemelde projecten zijn onder andere Droom je thuis (Zuideinde Naaldwijk), Flexwonen Oostduinlaan ’s-Gravenzande, herontwikkeling Aloysiusschool Monster en Iris in Naaldwijk.

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

Besluitdatum: 14 juli 2020

 • Beantwoording artikel 42 vragen GBW groot onderhoud Westlandtheater De Naald (20-0124354)
 • Beantwoording artikel 42 vragen WV rommel markt Monster en overlast Molenbrink Monster (20-0175325)
 • Beantwoording artikel 42 vragen LPF centrumontwikkelingen Honselersdijk (20-0197854)
 • Beantwoording artikel 42 vragen WV borgstelling financiering Woningbouwcorporaties (20-0201704)
 • Beantwoording artikel 42-vragen GBW heroverwegen manier van afvalinzameling in Westland (20-0200763)
 • Beantwoording artikel 42 vragen WV positie Kastanjehof en parkeerplaats supermarkt Kwintsheul (19-0037188)
 • Beantwoording artikel 42 verzoek GL papier (20-0192807)
 • Beantwoording artikel 42-vragen GBW Ondersteuning sport- en cultuurverenigingen in Westland (20-0197767)
 • Beantwoording art 42-vragen Westland Verstandig Watertuinen Maasdijk (20-0200567)
 • Beantwoording artikel 42 vragen WV centrum 's-Gravenzande (20-0198378)    14 juli 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 43)

Besluitdatum: 14 juli 2020

 • beantwoording artikel 43 verzoek fractie WV Galgeweg 3 (20-0200417)