Besluitenlijst week 28

Vaststelling besluitenlijst

20-259 Tweewekelijkse informatie gemeenteraad inzake verzoeken steunmaatregelen coronacrisis

De raad conform brief  te informeren over de stand van zaken ingekomen verzoeken steunmaatregelen voortvloeiend uit de coronacrisis.

Toelichting:
Het college heeft toegezegd de gemeenteraad eenmaal per twee weken te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ontvangen steunverzoeken vanuit de Westlandse samenleving in het kader van de coronacrisis. Het overzicht dat nu wordt verzonden heeft als peildatum 26 juni 2020. Dossiers 62 tot en met 64 zijn nieuw toegevoegd ten opzichte van het verstrekte overzicht met peildatum 12 juni.

Besluitdatum: 7 juli 2020

20-260 Sociale Participatie Kinderen Westland, 1e wijziging 2020 van de nadere regels

 1. De Nadere Regels Sociale Participatie Kinderen 1e wijziging 2020 conform bijlage vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020, met als belangrijkste wijzigingen het vergroten van de keuzemogelijkheden in het Kindpakket en het verhogen van de tarieven voor Dans en Winterjas.
 2. Conform brief te reageren op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW)

Toelichting:
Het Kindpakket biedt voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan sportieve, culturele en muziekactiviteiten. In 2020 is het ook mogelijk om hiermee deel te nemen aan kennismakingsprojecten met cultuur, muziek en sport. Dat kan ook naast het lidmaatschap van een vereniging. Ook wordt het bedrag voor de activiteit Dans verhoogd naar € 300. Het bedrag voor een winterjas wordt verhoogd van € 50 naar € 75 en mag ook worden
ingezet voor andere buitenkleding, zoals schonen.

Besluitdatum: 7 juli 2020

20-261 Raadsinformatiebrief jeugd H10

 1. Kennis te nemen van de regiovisie huiselijk geweld.
 2. De raad te informeren over recente ontwikkelingen binnen het domein van de Jeugdhulp in H10 verband conform brief. Het betreft de inkoop 2021, het opstellen van een gezamenlijke regiovisie, het verbetertraject jeugdbescherming, Veilig Thuis en de regiovisie huiselijk geweld.

Toelichting:
Met het verzenden van de raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen op het terrein van jeugdhulp. Het betreft de inkoop 2021, het opstellen van een gezamenlijke regiovisie, het verbetertraject jeugdbescherming, Veilig Thuis en de regiovisie huiselijk geweld. Alle gemeenten uit het H10-verband ontvangen deze informatie.

Besluitdatum: 7 juli 2020

20-262 Wmo clientervarings-onderzoek 2019

 1. Kennis te nemen van de rapportage cliënt-ervaringsonderzoek Wmo 2019.
 2. De rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019 te doen toekomen aan de raad met begeleidende raadsinformatiebrief.

Toelichting:
Uit het onafhankelijke onderzoek dat de gemeente in april 2020 heeft uitgevoerd blijkt dat Westlanders die in 2019 ondersteuning hebben ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hierover over het algemeen positief zijn. Inwoners ervaren dat zij op een prettige manier worden geholpen en voldoende steun ondervinden van de gemeente. Alle resultaten uit dit onderzoek zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl onder het kopje ‘Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein ’. De gemeente Westland werkt aan het verder verbeteren van de aandachtspunten uit het onderzoek.

Besluitdatum: 7 juli 2020

20-263 Nieuwe Wet Inburgering

 1. De raad conform brief over de stand van zaken met betrekking tot inburgering te informeren.
 2. De voor inburgering opgenomen middelen in de meicirculaire 2020 in principe beschikbaar te stellen voor inburgering.
 3. Een plan van aanpak op te stellen op basis waarvan definitieve besluitvorming zal plaatsvinden over de toe te kennen middelen.

Toelichting:
Het Rijk heeft de invoering van de Wet Inburgering uitgesteld tot 1 juli 2021 en de gemeente middelen gegeven voor de voorbereiding en uitvoering van deze wet. Met deze nota wordt aangegeven waar de middelen voor personele inzet tijdens de invoering en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering aan worden besteed. Met de raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de gemeentelijke voorbereiding op de nieuwe wet Inburgering.   

Besluitdatum: 7 juli 2020

20-257 Afdoening aanvaarde motie 1065 over Bijdrage meldkamer AED

 1. Over te gaan tot subsidiëring van de landelijke meldkamer AED á zes cent per inwoner per jaar conform de aanvaarde motie, waarmee de motie is afgedaan.
 2. De raad conform brief te informeren.

Toelichting:
De minister heeft gemeenten opgeroepen om bij te dragen aan de landelijke meldkamer AED. De raad heeft met een motie het college opgeroepen gehoor te geven aan deze oproep. Door middel van een subsidie zal deze bijdrage aan de Hartstichting worden toegekend. Hiermee kunnen inwoners van gemeente
Westland een beroep blijven doen op de AED hulpverlening.

Besluitdatum: 7 juli 2020

20-264 Voorstel tot vaststelling meerjarige incidentele subsidie 2018-2019 Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

 1. De verleende meerjarige incidentele subsidie voor 2018-2019 aan Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland ad € 103.418,-  per jaar conform vast te stellen.

Toelichting:
Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland is voor Westland de organisatie die nieuw gevestigde statushouders begeleidt. Deze begeleiding richt zich in eerste instantie op alle aspecten van de vestiging en vervolgens op alle maatschappelijke aspecten. Het college heeft kennis genomen van de door Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland verrichte dienstverlening in 2018 en 2019. De nieuw gevestigde statushouders in Westland zijn zo goed en adequaat mogelijk begeleid. De subsidie is over 2018-2019 conform aanvraag vastgesteld.

Besluitdatum: 7 juli 2020

20-112 Schrijven college inzake initiatiefvoorstel van Westland Verstandig voor het tot stand brengen van een seniorencomplex

 1. De raad te adviseren niet in te stemmen met het initiatiefvoorstel van Westland Verstandig voor het tot stand brengen van een seniorencomplex.
 2. De raad conform brief te informeren over de wensen en bedenkingen van het college op het initiatiefvoorstel over het tot stand brengen van een seniorencomplex.

Toelichting:
Westland Verstandig heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor het tot stand brengen van een seniorencomplex. Het college adviseert de raad dit initiatiefvoorstel niet aan te nemen. Het college onderkent de behoefte aan meer verschillende woonconcepten die aansluiten bij de behoeften van de ouderen in Westland. Het college werkt daar hard aan met woningcorporaties, zorginstellingen en door het faciliteren van en informeren over bijvoorbeeld groepswonen van ouderen. Het zelf bouwen/financieren van woningen is geen gemeentelijke taak. Het voorstel van de fractie Westland Verstandig zou betekenen dat de raad een uitvoerende rol op zicht neemt, terwijl de raad het college zou moeten controleren. De raad heeft met de woonvisie kaders gesteld voor de woningen en woonvormen om aan de behoefte van de Westlandse bevolking, jong en oud, te voldoen.

Besluitdatum: 7 juli 2020

20-265 Advies ledenraadpleging VNG over het rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

 1. Niet in te stemmen met het VNG voorstel tot “het rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw” en als zodanig uiterlijk 8 juli 2020 12:00 uur te reageren op de ledenraadpleging van de VNG.
 2. Gemeentesecretaris A.C. Spindler op grond van artikel 171, lid 2, van de Gemeentewet volmacht te verlenen de gemeente Westland te vertegenwoordigen m.b.t. de ledenraadpleging van de VNG m.b.t. het voorstel tot “het rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw”.

Toelichting:
Als een corporatie niet meer kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen, neemt het WSW de leningen over. Als de verschillende buffers en vangnetten niet toereikend zijn, vraagt het WSW renteloze leningen op bij het Rijk en gemeenten. Het Rijk staat voor 50% in de achtervang. 25% wordt verdeeld over alle gemeenten die borg staan. De laatste 25% wordt opgevraagd bij de gemeente die in de leningsovereenkomst is
genoemd. De VNG wil deze verdeling van de laatste 25 % veranderen. Het voorstel is om deze voortaan te verdelen op basis van de marktwaarde van het DAEB-bezit van de corporaties in de verschillende gemeenten. Dit is in de ogen van het college nadelig voor de gemeente Westland en doet afbreuk aan het verantwoorde risicobeleid dat door de gemeente wordt gevoerd.

Besluitdatum: 7 juli 2020

20-150 Onderzoek binnensportvoorzieningen De Lier

 1. Kennis te nemen van het onderzoek Binnensportvoorzieningen De Lier waarin wordt geconcludeerd dat er sprake is van enige druk op de binnensportvoorzieningen in De Lier.
 2. Binnen de meerjarenbegroting 2021-2024 geen middelen beschikbaar te stellen om de binnensportcapaciteit in De Lier te vergroten.
 3. De raadscommissie MO conform het memo te informeren over het onderzoek Binnensportvoorzieningen De Lier en het vervolg daarop.

Toelichting:
In december 2017 is in de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht in kaart te brengen welke gevolgen de toekomstige groei van De Lier heeft voor parkeren en sport. In het rapport ‘Onderzoek binnensportvoorzieningen De Lier’ staan ramingen van de (toekomstige) capaciteitsbehoefte aan binnensportvoorzieningen. Hiervoor zijn de betrokken binnensportverenigingen en andere gebruikers geraadpleegd. Het college geeft aan dat er onvoldoende aanleiding is te investeren in het vergroten van de binnensportcapaciteit in De Lier en dat er binnen de meerjarenbegroting 2021-2024 andere prioriteiten worden gesteld.

Besluitdatum: 7 juli 2020

20-266 Verkeersonderzoek A20 aansluiting 6 en 7 

 1. Kennis te nemen van de rapportage verkeersonderzoek A20 aansluiting 6 en 7.
 2. In te stemmen met de door de drie gemeenten opgestelde brief aan de raad, inzake de resultaten van het uitgevoerde verkeersonderzoek en de in gezamenlijkheid uit te voeren vervolgonderzoeken.  
 3. Maximaal € 1 miljoen te reserveren voor de bijdrage in de uitvoering. Het college beslist definitief over de te investeren gelden nadat de resultaten van het onderzoek bekend zijn.  
 4. De raad te informeren conform de nog aan te passen brief.

Toelichting:
Westland wil minder files en oponthoud en verdere verbetering van de verkeersveiligheid. Eén van de maatregelen vanuit de Mobiliteitsvisie die we daarvoor nemen is het oplossen van knelpunten. Aansluitingen 6 en 7 van de A20 zijn zulke knelpunten. Er is onderzoek gedaan hoe deze knelpunten kunnen worden aangepakt. Voor aansluiting 6 zijn er maatregelen mogelijk die er op korte en langere termijn voor zorgen dat het verkeer beter kan doorrijden. Het gaat hierbij onder meer om het plaatsen van een intelligente verkeersregelinstallatie, het aanpassen van de inrichting van de rotonden en het realiseren van een vrij afstromende rijstrook vanaf de Coldenhovelaan uit de richting Maassluis naar de oprit A20 in de richting van Rotterdam. Deze maatregelen worden nu in samenwerking met Maasluis en Midden Delfland verder onderzocht. Voor de aanpassing van afrit 7 zijn verschillende varianten uitgewerkt. Er wordt op korte termijn nader onderzoek uitgevoerd om te bepalen welke variant de voorkeur heeft.

Besluitdatum: 7 juli 2020

20-268 Projectopdracht herontwikkeling De Hoeksteen te Maasdijk  

 1. De projectopdracht (ARP studiefase 2) herontwikkeling De Hoeksteen te Maasdijk vast te stellen.
 2. In de verdere uitwerking dienen de benodigde parkeerplaatsen te worden gerealiseerd overeenkomstig het parkeerbeleid van de gemeente Westland.

Toelichting:
De gemeente gaat samen met de initiatiefnemer de herontwikkeling van kerkgebouw De Hoeksteen in Maasdijk onderzoeken en indien mogelijk planologisch mogelijk maken. Het betreft een woningbouwontwikkeling (rond de 20 appartementen, rijwoningen en twee-onder-een-kap woningen, zowel koop als huur) met parkeervoorzieningen. Uitgangspunt is dat de kerktoren en de pastorie behouden blijven. 

Besluitdatum: 7 juli 2020  

20-270 Randvoorwaarden uitbreiding Heenweg buiten het bestaand stedelijk gebied

 1. De randvoorwaarden voor de uitbreiding van Heenweg vast te stellen.
 2. De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
De randvoorwaarden maken een uitbreiding van de kern Heenweg buiten het stedelijk gebied mogelijk, met maximaal 55 woningen tot 2040. Het woningbouwprogramma sluit aan op de woonbehoefte van de kern, woningen voor starters en woningen ten behoeve van de doorstroming. Van de woningen zal 30% in het sociale huursegment vallen.

Besluitdatum: 7 juli 2020

20-271 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunningaanvraag Zuideinde nabij 14 te Naaldwijk  

De raad voor te stellen om:

 1. De aangevraagde ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor de omgevingsvergunningaanvraag voor de bouw van 8 sociale appartementen en 12 zorgappartementen aan Zuideinde nabij 14 te Naaldwijk.
 2. De verklaring van geen bedenkingen als definitief te beschouwen als er geen zienswijzen worden ingediend.

Toelichting:
Met dit besluit wordt een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de omgevingsvergunningsaanvraag Zuideinde nabij 14 te Naaldwijk. De aanvraag betreft de ontwikkeling van 8 sociale huurappartementen en 12 zorgwoningen.   

Besluitdatum: 7 juli 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

 • beantwoording artikel 42 WV drugsprobleem Westland (20-0169420)
 • beantwoording artikel 42 vragen LPF risico inventarisatie en evaluatie van de zorg (20-0191106)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV parkeren De Ranken fase 1 (20-0158421)   

Besluitdatum: 7 juli 2020