Besluitenlijst week 27

Vaststelling besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 23 juni 2020 ongewijzigd vast te stellen.

Besluitdatum: 30 juni 2020

20-227    Verlenging diverse coulanceregelingen

Besluitdatum: 30 juni 2020

 1. In te stemmen met het verlengen van de coulanceregeling onder de huidig geldende voorwaarden voor de subsidiepartijen, Stichting JGZ-ZHW en Mee Zuid-Holland Noord , t/m 31 augustus 2020.
 2. In te stemmen met het verlengen van de coulanceregeling onder de huidige geldende voorwaarden voor de Regiotaxi Haaglanden en leerlingenvervoer, t/m 31 augustus 2020, onder voorbehoud van de verlenging van de landelijke "omzetgarantie" zorgaanbieders.
 3. In te stemmen met het verlengen van de coulanceregeling onder de huidig geldende voorwaarden voor de Wmo-zorgaanbieders Begeleiding en Ondersteuning en Regie in het Huishouden van de H4, t/m 30 juni 2020.
 4. Het addendum ‘vervoer naar dagbesteding’ toe te voegen aan de coulanceregeling H4.
 5. In te stemmen om met terugwerkende kracht, vanaf 1 juni, de coulanceregeling te verlengen voor de partijen Stichting JGZ-ZHW, Regiotaxi/leerlingenvervoer en Wmo-zorgaanbieders.

Toelichting:
Dit besluit vloeit voort uit de eerder genomen beslissing voor het verlenen van coulance voor diverse partijen naar aanleiding van de coronamaatregelen en maakt het mogelijk deze regelingen te verlengen. Daardoor ervaren zij minder financiële onzekerheid, blijft het zorglandschap in tact en kan de zorg verleend blijven worden.

20-251    Coulanceregeling aan Stichting MEE ZHN afdeling VTV

Besluitdatum: 30 juni 2020

 1. Het verzoek van MEE ZHN  afdeling VTV in te willigen om coulant om te gaan met de vaststelling van de subsidie 2020 voor de producten Vrijetijdsbesteding, Vrijwillige thuishulp en de Beweegcoach.
 2. De wethouder het mandaat te geven de brief aan te passen.

Toelichting:
MEE heeft een aparte afdeling VTV. Deze afdeling voorziet onder andere in vrijetijdsbesteding en vormingsactiviteiten voor cliënten met een beperking (VTV), vrijwillige thuiszorg en de beweegcoach. Door de coronacrisis kan de afdeling VTV niet alle activiteiten uitvoeren op de manier zoals afgesproken in de subsidieafspraken die zijn gemaakt voor 2020. Dit collegebesluit maakt het mogelijk dat de benodigde werkzaamheden nu en in de toekomst kunnen worden gecontinueerd.

20-252    Afdoening motie "Illegaal vuurwerk moet onder wapenwet vallen"

Besluitdatum: 30 juni 2020

 1. De raad conform brief te informeren over de afdoening van de motie en de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.
 2. Minister Grapperhaus bijgevoegde brief te doen toekomen met in afschrift toegevoegd de raadsinformatiebrief en de daarbij behorende motie.
 3. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer, de commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gemeenteraden van alle Nederlandse gemeenten bijgevoegde brief te doen toekomen met in afschrift toegevoegd de raadsinformatiebrief en de daarbij behorende motie.

Toelichting:
De gemeenteraad heeft op 18 februari 2020 de motie ‘Illegaal vuurwerk moet onder de wapenwet vallen’ aangenomen. Deze motie roept op om illegaal vuurwerk onder de Wet wapens en munitie te laten vallen en het  preventief fouilleren op het bezit van illegaal vuurwerk mogelijk te maken. De gemeenteraad heeft het college verzocht deze motie onder de aandacht van minister Grapperhaus van Justitie &Veiligheid te brengen. Met deze brief wordt hier uitvoering aangegeven. Deze brief en motie worden ook toegestuurd aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer, de commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de gemeenteraden van alle Nederlandse gemeenten.

20-254    Aandeelhoudersvergadering Sociaal Kernteam 2 juli 2020

Besluitdatum: 30 juni 2020

Als enig aandeelhouder van SKT BV te besluiten:

 1. De  jaarrekening 2019 van het SKT (vast te stellen en kennis te nemen van het jaarverslag SKT 2019
 2. € 300.000 toe te voegen aan de algemene reserve van het SKT
 3. € 200.000 uit het positieve resultaat over 2019 van het SKT te bestemmen voor het intensiveren ten behoeve van de kostenbeheersing
 4. € 69.683 (het meerdere boven de € 200.000 plus de € 300.000) uit het resultaat over 2019 van het SKT uit te keren als dividend aan de gemeente.
 5. Akkoord te gaan met de begroting 2021 van het SKT inclusief de module intensiveringen exclusief de integrale bureaudienst en PGB portaal.

Besluit burgemeester:
1.    De heer B.P.M. van der Stee aan te wijzen als vertegenwoordiger van de gemeente in de AVA SKT, hetgeen inhoudt het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen volgens bovenstaande collegebeslispunten.

Toelichting:
Op 2 juli 2020 vindt de aandeelhoudersvergadering SKT plaats. Op de agenda staan de jaarstukken 2019, het proces naar het werkprogramma toe, de intensiveringen en de begroting 2020. De jaarrekening 2019 laat een positief resultaat zien van € 569.683. De begroting van het SKT 2021 exclusief intensiveringen neemt ten opzichte van 2020 toe met € 0,8 mln. Dit betreft reguliere loon- en prijsbijstellingen conform de gemeentelijke kaderbrief. Bij de intensiveringen gaat het om extra inzet op de kostenbeheersingsmaatregelen. Hiervoor wordt het budget van het SKT verhoogd met structureel € 823.000.

20-255    Wooncoach bij Vitis    

Besluitdatum: 30 juni 2020

 1. Per 1 september 2020 - onder voorbehoud van goedkeuring van de Woonvisie door de gemeenteraad - Vitis structureel te subsidiëren voor de uitvoering van de Wooncoach.
 2. De kosten  van € 43.000,--  beschikbaar te stellen ten laste van de middelen "Geïntegreerde aanpak wonen".
 3. Bij de eerstvolgende prestatieafspraken dit structureel te regelen met de woningcorporaties.

Toelichting:
De nieuwe Woonvisie van de gemeente Westland leidt tot meer bouw van (o.a. sociale) woningen. Ter overbrugging van de periode totdat deze beschikbaar zijn, behoeft de informatievoorziening aan woningzoekenden in Westland extra aandacht. Daarin past het om de inmiddels positieve ervaringen die de gemeente heeft opgedaan met de voorziening van de wooncoaches bij Vitis na 1 september 2020 een structureel karakter te geven. Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt om de dienstverlening tussen de corporaties, Vitis, het SKT en de gemeente goed op elkaar af te stemmen en daarmee de woningzoekenden op maat te informeren.

20-256    Afdoening motie dagbesteding voor inwoners met de ziekte van Parkinson

Besluitdatum: 30 juni 2020

 1. In te stemmen met het afdoen van de motie op basis van de ambtelijke verkenning van de door de initiatiefnemers geopperde mogelijkheden.
 2. In te stemmen met het informeren van de raad over het afdoen van de motie Parkinson conform brief.

Toelichting:
Op 20 februari 2018 werd de motie Dagbesteding Parkinson door de raad aanvaard. Daarin werd steun uitgesproken voor een initiatief van enkele betrokken professionals die streefden naar een verbetering van de dagbestedingsmogelijkheden voor inwoners met de ziekte van Parkinson. De mogelijkheden werden onderzocht, maar bleken om veiligheidsredenen niet uitvoerbaar. De gemeente streeft naar kwalitatief goede opvang met voldoende variatie voor inwoners met deze ziekte.

20-258    Brief over de financiële positie van gemeenten door het wethouders-overleg Haaglanden

Besluitdatum: 30 juni 2020   

 1. In te stemmen met de (concept)brief  van het wethoudersoverleg Haaglanden over de financiële positie van gemeenten.
 2. De gemeente Den Haag de brief namens alle colleges te laten verzenden.
 3. De definitieve brief over de financiële positie van gemeenten ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

Toelichting:
In het regionaal wethoudersoverleg Financiën van Haaglanden is afgesproken om een gezamenlijke brief te sturen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de financiële positie van gemeenten. In de brief wijzen de Haaglandengemeenten erop dat zonder verdergaande compensatie voor een sluitende begroting nog meer bezuinigingsmaatregelen en/of lastenverhogingen noodzakelijk zijn. Het Rijk wordt gevraagd te zorgen voor een realistische vergoeding voor de kosten sociaal domein en voor de gemaakte en nog te maken kosten als gevolg van de coronacrisis en economische krimp. Tevens wordt verzocht de steeds verder oplopende opschalingskorting stop te zetten.
Ook andere regio’s in onze provincie sturen een brief. De provincie Zuid-Holland heeft intussen ook een ondersteunende brief verzonden.  

Woningbouwimpuls BZK subsidieaanvraag ONW Waelpolder

Besluitdatum: 30 juni 2020

 1. De subsidieaanvraag Waelpolder in te dienen bij BZK.
 2. De (nog aan te passen) aanbiedingsbrief voor de subsidieaanvraag BZK te ondertekenen.
 3. De raad te informeren conform brief.
 4. Na subsidieverlening door BZK en na het zomerreces de raad een raadsvoorstel aan te bieden met betrekking tot de cofinanciering.
 5. ONW hierover te informeren in de Raad van Commissarissen op 3 juli 2020.
 6. Geheimhouding op te leggen aan het college m.b.t. diverse documenten totdat de grondexploitatie is afgesloten.

Toelichting:
Het ministerie van BZK heeft € 1 miljard gereserveerd voor het versneld realiseren van betaalbare woningen. De regeling geldt voor heel Nederland, maar regio’s en gemeenten waar het Rijk een woondeal mee heeft gesloten hebben prioriteit. Ook Westland is een ‘woondeal’ gemeente. Gezien de criteria van de subsidieverlening maakt de gemeente Westland een reële kans op  subsidietoekenning. Er zijn in Westland zeven projecten die wellicht voor de subsidie in aanmerking komen. Voor de eerste tranche (van de vier) wordt het project ONW Waelpolder te ’s-Gravenzande voorgedragen. De overige projecten zijn op dit moment nog niet concreet genoeg om een aanvraag in te dienen. De woningbouwimpuls sluit aan bij de ambities van de gemeente Westland zoals in de Woonvisie 2020 zijn verwoord.

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)  

Besluitdatum: 30 juni 2020

 • beantwoording artikel 42 vragen WV lockersysteem medicijnen (20-0182322)
 • beantwoording artikel 42 verzoek WV ruimere openstelling gemeentewerven (20-0186272)
 • beantwoording artikel 42 verzoek WV ophalen afval (20-0175340)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV verrommeling in Westland (20-0175301)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV steun aan culturele instellingen (20-0186283)
 • beantwoording artikel 42 vragen GBW sluiten van de ontmoetingsruimte in de Lessenaar in Kwintsheul. (20-0188343)
 • beantwoording artikel 42 vraag WV Albert Schweitzerlaan 's-Gravenzande (20-0184565)
 • beantwoording artikel 42 vragen GL Fietsplan Westland (20-0186950)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV Fietsplan Westland (20-0186946)
 • beantwoording artikel 42 vragen GBW stoppen met voorrangs- en voorkeursbehandeling (20-0180275)   

Beantwoording raadsvragen (artikel 43)  

Besluitdatum: 2 juli 2020

 • beantwoording artikel 43 vraag CDA Westland motie Vlietwoning (20-0186994)
 • beantwoording artikel 43 verzoek WV 'Nieuwe regels tuinderswoningen' (20-0185117)