Besluitenlijst week 26

Vaststelling besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 16 juni 2020 (20-0180672) ongewijzigd vast te stellen.

Besluitdatum: 23 juni 2020

20-223 Flexwonen ISW-school Madeweg 1 Monster

Besluitdatum: 9 juni 2020

 1. 13 flexwoningen en 1 pauzewoning in ISW-school Madeweg 1 te Monster te laten realise-ren en exploiteren.
 2. Onderstaande concessie- en erfpachtover-eenkomst en bijbehorende akten aan te gaan met Totalus:
  • de concessieovereenkomst ten behoeve van Totalus
  • de erfpachtovereenkomst met Totalus
  • de splitsingsakte en modelreglement
  • de akte van vestiging van het recht van erfpacht ten aanzien van het ap-partementsrecht dat het schoolgebouw omvat
 3. Direct belanghebbenden te informeren over omzetten ISW-school naar flexwoningen en beoogde doelgroep.
 4. Het persbericht over het besluit van het college uit te laten gaan na het informeren van de omwonenden en nadat de raad per brief is ge-informeerd.
 5. Wethouder Van der Stee te mandateren de raad per brief te informeren.

Burgemeester besluit:
1.    Wethouder Van der Stee aan te wijzen om voornoemde overeenkomsten en akten namens het college te tekenen.

Toelichting:
Met dit besluit gaat de gemeente Westland een over-eenkomst aan om 13 tijdelijke flexwoningen  en een pauzewoning te laten realiseren in de ISW-school in Monster voor jongere en startende een- en tweeper-soons huishoudens in Westland die anders moeilijk aan een betaalbare woning kunnen komen. Deze flexwoningen zijn onderdeel van de ambitie van het college om met creatieve en tijdelijke woonvormen de druk op de woningmarkt in Westland te verminderen en de slaagkans voor jongeren en starters met een smalle beurs te vergroten.

20-229 Perspectiefbrief

Besluitdatum: 23 juni 2020

 1. In te stemmen met de nog aan te passen inhoud van de Perspectiefbrief.
 2. In te stemmen met de nog aan te passen bijlagen bij de Perspectiefbrief
 3. In te stemmen met het bijgevoegde meerjarige budgettaire kader, zoals is opgenomen in de Per-spectiefbrief, en deze als leidraad nemen voor het opstellen van de begroting 2021-2024.
 4. Kennis te nemen van de begrotingscan zoals op-gesteld door PwC.
 5. De nog aan te passen raadsinformatiebrief inzake de begrotingsscan vast te stellen.
 6. De Perspectiefbrief inclusief de beide bijlagen, de begrotingsscan en de raadsinformatiebrief inzake de begrotingsscan te versturen aan de raad.

Toelichting:
De perspectiefbrief is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2021-2024 en schetst het financiële en beleidsmatige beeld voor de komende jaren. Het college stelt de gemeenteraad voor om in gesprek te gaan over de voorgestelde beleidsvoornemens en investeringen.

20-236 Raadsinformatiebrief verbreding N211 - Wippolderlaan

Besluitdatum: 16 juni 2020

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken ten aanzien van onder andere het participatietra-ject, ruimtelijke procedures en Wabo, inzake verbreding N211 – Wippolderlaan.
 2. De raad conform brief te informeren over deze stand van zaken verbreding N211 - Wippol-derlaan.

Toelichting:
In deze brief wordt de raad geïnformeerd over het verloop van de burgerparticipatie, die in juni 2020 wordt afgerond, en over het besluit een andere
ruimtelijke procedure te volgen.
Op 22 en 23 juni 2020 vinden er online informatiebij-eenkomsten plaats onder leiding van de provincie over de inpassing van de N211. Hierbij is gewerkt aan een optimalisatie van het geluids- en lichtmaat-regelenpakket, een verminderde impact van de N211 op de Zwethzone en een toename van de recreatieve waarde van de Zwethzone.
In mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag worden gebruikt voor nieuwe toestemmingen voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Er zal een alternatieve ruimtelijke procedure worden gevolgd met als uitgangspunt dat inwoners en raden van de betrokken gemeenten gelegenheid krijgen inbreng te leveren.

20-242 Tweewekelijks schrijven college inzake verzoeken steunmaatregelen coronacrisis

Besluitdatum: 23 juni 2020

 1. De raad conform brief te informeren over de stand van zaken ingekomen verzoeken steunmaatregelen voortvloeiend uit de co-ronacrisis.

Toelichting:
Het college heeft toegezegd de gemeenteraad
eenmaal per twee weken te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ontvangen steunver-zoeken vanuit de Westlandse samenleving in het kader van de coronacrisis. Het overzicht dat nu wordt verzonden heeft als peildatum 12 juni 2020.

20-244 De prioriteitsaandeelhou-dersvergadering van WHC Onroerend Goed BV van 25 juni 2020

Besluitdatum: 23 juni 2020

 1. Te besluiten als prioriteitsaandeelhouder van WHC OG BV:
 • Goedkeuring te verlenen aan de Jaarrekening 2019 voor vaststelling in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van WHC OG BV.
 • Goedkeuring te verlenen aan het voornemen van de aandeelhouders om decharge te ver-lenen aan de directie in de AVA WHC OG BV.
 1. Besluit burgemeester:

De heer B.P.M. van de Stee aan te wijzen om de
gemeente te vertegenwoordigen in de prioriteitsaan-deelhoudersvergadering, hetgeen inhoudt het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen volgens voorgaande beslispunten.

20-245 Annotatie AB van de ODH van 24 juni 2020

Besluitdatum: 23 juni 2020

 1. De annotatie voor het AB van 24 juni 2020 van de Omgevingsdienst Haaglanden voor kennisgeving aan te nemen met daarin opgenomen:
  • de voortgang van het koersplan
  • de gemeentelijke nota VTH, met het advies akkoord te gaan
  • de overdracht van asbesttaken
 2. Akkoord te gaan onder een aantal te stellen voorwaarden met:
  • de jaarrekening 2019
  • het Accountantsverslag 2019 en reactie daarop door de ODH;
  • de ontwerp voorjaarsnota 2020 en daarbij een tweetal kanttekeningen te maken
  • de begroting 2021
  • de reactie op de zienswijze op de begroting 2021 door de ODH
 3. Besluit burgemeester:

De heren L.K. Snijders en  B.P.M. van der Stee aan te wijzen om de gemeente te vertegenwoordigen in het algemeen bestuur van de ODH, hetgeen inhoudt het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen volgens de annotatie.

20-246 Wet ruimte voor nieuwe scholen

Besluitdatum: 23 juni 2020

 1. De gemeenteraad conform brief te informeren over de Wet meer ruimte voor onderwijs.

Toelichting:
Met de nieuwe wet wordt de stichtingsprocedure voor het oprichten van een nieuwe school aangepast. Er ontstaat nu ruimte om een nieuwe school te beginnen op basis van een pedagogisch-didactisch of onder-wijskundig concept. Met deze wet wil de regering het scholenaanbod beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders en leerlingen. Vanaf 1 juni 2021 kan een nieuwe school bekostiging door de overheid krijgen als de initiatiefnemers de behoefte bij ouders kunnen aantonen. Onder de nieuwe wet verandert de rol van de gemeente. Een initiatiefnemer hoeft geen aanvraag meer bij de gemeente in te dienen, maar doet dat rechtstreeks voor 1 november bij de minister. Een initiatiefnemer moet wel overleg voeren met de gemeente en de besturen van de scholen binnen het voedingsgebied van de nieuwe school

20-248 Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 80 woningen te De Lier (Liermolen)

Besluitdatum: 23 juni 2020

 1. De aanvraag omgevingsvergunning W-AV-2020-0519 voor het oprichten van 80 woningen in Lier-molen te verlenen.
 2. Ondertekeningsmandaat te verlenen aan team-manager Ruimte, zodat het besluit systeemtech-nisch digitaal afgewikkeld kan worden.

Toelichting:
Met dit besluit wordt toestemming verleend voor het realiseren van 80 woningen in Liermolen (De Akkers A en B)

20-250 Stemadvies definitieve voorstellen i.v.m. uitgestelde ledenraadpleging ALV VNG

Besluitdatum: 23 juni 2020

 1. In te stemmen met (de niet geamendeerde) voor-stellen:
  • Invulling vacatures in VNG-bestuur en commissies
  • Vaststelling Financieel Jaarverslag 2019 (inclusief GGU) en dechargeverlening bestuur
  • GGU-voorstellen: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2012 en verrruiming GGU met activiteiten hand-having en naleving
  • Resolutie "Norm voor Opdrachtgeverschap"
  • Voorstel "Onderkant arbeidsmarkt"(als follow-up eerdere resolutie).
 2. In te stemmen met (het geamendeerde, maar niet overgenomen) voorstel Vaststelling contributie VNG 2021 (3,9 %).
 3. Besluit burgemeester:

Gemeentesecretaris A.C. Spindler op grond van artikel 171, lid 2, van de Gemeentewet volmacht te verlenen de gemeente Westland te vertegen-woordigen m.b.t. de definitieve voorstellen i.v.m. de uitgestelde ledenraadpleging ALV VNG.

Toelichting:
Als gevolg van de coronacrisis is het VNG-congres voorlopig uitgesteld tot medio september. Er wordt nu een ledenraadpleging gehouden waarin een beperkt aantal voorstellen wordt voorgelegd, die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan. Met de voorstellen wordt ingestemd.  

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

Besluitdatum: 23 juni 2020

 • beantwoording artikel 42 vragen GBW stand van zaken herontwikkeling voormalig gemeentehuis Wateringen (20-0156708)
 • beantwoording artikel 42 vragen LPF Verkeerssi-tuatie Noord Lierweg de Lier (20-0033948)
 • beantwoording artikel 42-vragen WV toewijzing woningen (20-0169521)    

Beantwoording raadsvragen (artikel 43)

Besluitdatum: 23 juni 2020

 • beantwoording artikel 43 verzoek WV Warmte- KoudeOpslag in het eerste watervoerende pakket (20-0140450)