Besluitenlijst week 24

Vaststelling besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 2 juni 2020 (20-0165627) ongewijzigd vast te stellen.

Besluitdatum: 9 juni 2020

20-121 Initiatiefvoorstel GBW-LPF-WV naar een flexibele energie infrastructuur

 1. De raad te adviseren niet in te stemmen met het initiatiefvoorstel van de partijen LPF, WV en GBW om het hele grondgebied van de gemeente Westland aan te wijzen als uitzonderingsgebied voor de vervallen aardgasaansluitplicht.
 2. De raad te adviseren het voorstel zodanig aan te passen dat in concrete gevallen gebruik gemaakt kan worden van de aanwijzingsbevoegdheid.  
 3. De raad te adviseren een uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe te passen ingeval de raad bij het standpunt blijft dat de hele gemeente wordt aangewezen als uitzonderingsgebied op het aansluitverbod voor nieuwbouwwoningen op het aardgasnet.

Toelichting:

De fracties WV, GBW en LPF hebben een initiatiefvoorstel ingediend met als doel de gehele gemeente Westland aan te wijzen als gebied waar aardgasaansluitingen voor nieuw te bouwen woningen mogelijk zijn. Het college adviseert de raad dit initiatiefvoorstel niet aan te nemen. Een aanwijzingsbesluit voor de gehele gemeente Westland, zoals voorgesteld, druist namelijk in tegen landelijke wetgeving en beleid en kan substantiële (financiële) risico’s opleveren. Het college onderschrijft dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarbij het gewenst is om gebieden aan te sluiten op het aardgasnet. In deze specifieke gevallen kan het college een beroep doen op de wettelijke aanwijsbevoegdheid.

Besluitdatum: 9 juni 2020

20-198 Vaststelling totaal aantal strandpaviljoens en aantal jaarrond strandpaviljoens

De raad voor te stellen om:

1. a. Bij de strandslagen Molenslag en Vlugtenburg één bestaand strandpaviljoen per strandslag toe te staan jaarrond te exploiteren, naast de huidige jaarrond paviljoens The Coast en Zomertijd.

1. b. Bij strandslag Beukel een bestaand strandpaviljoen toe te staan jaarrond te exploiteren.

2. Het aantal strandpaviljoens te handhaven op in totaal 9.

Toelichting:

Het college stelt de raad voor om bij de strandslagen Molenslag en Vlugtenburg naast de huidige jaarrond paviljoens The Coast en Zomertijd één bestaand strandpaviljoen per strandslag toe te staan en daarnaast bij strandslag Beukel een bestaand strandpaviljoen toe te staan jaarrond te exploiteren. Overwegingen die hierbij een rol hebben gespeeld zijn de goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid van de genoemde strandslagen, de kansen die ontstaan door clustering, verwachte betere kwaliteit van de bebouwing en lagere milieubelasting door het vervallen van het op- en afbouwen.

Verder is het voorstel het aantal strandpaviljoens op de Westlandse stranden niet uit te breiden en te blijven bij de huidige 9 paviljoens. Dit aantal is gezien de bezoekersomvang voldoende. Een uitbreiding zou kunnen leiden tot economische overcapaciteit en tot een te zware belasting voor natuur en omgeving.

Besluitdatum: 9 juni 2020

20-217 Raadsvoorstel inzake vaststelling van de 1e Actualisatie 2020

De raad voorstellen om:

1a. De 1e Actualisatie 2020 met een nadelig saldo van € 0,225 mln. vast te stellen;
  b. De in de 1e Actualisatie 2020 opgenomen reservemutaties, per saldo € 7.067.915 (voordelig), vast te stellen;
  c. De hieruit voorvloeiende begrotingswijziging vast te   stellen.
2    Het nadelig saldo onder te brengen in het voorlopig rekeningresultaat 2020.
3    De structurele mutaties 2021 t/m 2024 uit de 1e actualisatie 2020 bij de behandeling van de Begroting 2021 te betrekken.
4    De weerstandsratio te handhaven op de als uitgangspunt gehanteerde norm van 1,0 en in dat verband binnen de reserve Versterking financiële soliditeit een bedrag van € 6,5 mln. te oormerken als weerstandsvermogen.
5    Diverse investeringskredieten beschikbaar of bij te stellen zoals opgenomen in de 1e Actualisatie.
6a. Het huidige beleidskader externe inhuur in te trekken;
  b. De norm voor de inhuur indicator te wijzigen in een   streefcijfer, jaarlijks vast te stellen in de programmabegroting.

Toelichting:

De 1e Actualisatie bevat een bijstelling van de begroting voor het lopende jaar 2020. De Actualisatie sluit met een nadelig saldo van € 0,2 mln. Wel moet opgemerkt worden dat het college rekening houdt met een overschrijding van de begrote kosten voor het sociaal domein van ruim € 5 mln. Dat betekent dat ook in 2020 reserves ingezet zullen moeten worden ter dekking. Daarnaast voorziet het college dat, net als in 2019, ook in 2020 een overschrijding van de begrote kosten zal plaatsvinden op het product afval. Op deze kostenontwikkeling komt het college na de zomer terug.

Besluitdatum: 9 juni 2020

20-221 Tweewekelijks schrijven college inzake verzoeken steunmaatregelen coronacrisis

 1. De raad conform brief te informeren over de stand van zaken ingekomen verzoeken steunmaatregelen voortvloeiend uit de coronacrisis.

Toelichting:

Het college heeft toegezegd de gemeenteraad eenmaal per twee weken te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ontvangen steunverzoeken vanuit de Westlandse samenleving in het kader van de coronacrisis. Het overzicht dat nu wordt verzonden heeft als peildatum 29 mei 2020.

Besluitdatum: 9 juni 2020

20-222 Initiatiefvoorstel WV-GBW nieuwe handhavingsstrategie glastuinbouwgebied

 1. De raad te adviseren niet in te stemmen met het initiatiefvoorstel voor een nieuwe handhavingsstrategie (Nieuwe handhavingsstrategie glastuinbouwgebied Westland 2020: Slim en zinvol handhaven) van de fracties Westland Verstandig en Gemeentebelang Westland;
 2. De raad te informeren conform brief.

Toelichting:

De fracties Westland Verstandig en Gemeentebelang Westland hebben een initiatiefvoorstel opgesteld voor een nieuwe handhavingsstrategie (Nieuwe handhavingsstrategie glastuinbouwgebied Westland 2020: Slim en zinvol handhaven). Ondanks het feit dat er beleidsmatig weinig verschil van mening is tussen de fracties en het college, adviseert het college de raad niet in te stemmen met het voorstel op grond van juridische aspecten. Bovendien bevindt de uitvoering van een eerder advies van bureau Berenschot op dit vraagstuk zich al in een vergevorderd stadium en is het aantal oude handhavingsdossiers inmiddels met ca. 50% gereduceerd. 

Besluitdatum: 9 juni 2020

20-224 Regionale Geschillencommissie

 1. De procedure van de Regionale Geschillencommissie, zoals opgenomen in het bijgevoegde hoofdstuk 11.5  van het Personeelshandboek Geschilbeslechting/Regionale Geschillencommissie, met terugwerkende kracht per 1-1-2020 vast te stellen.

Toelichting:

Met ingang van 1 januari 2020 vallen de Nederlandse gemeente ambtenaren door de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) onder het privaat recht (Burgerlijk Wetboek) en is de Cao Gemeenten 2020 van toepassing. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor bezwarenprocedures voor de medewerkers vervallen. Voor een aantal onderwerpen (individuele toepassing functiewaarderingssysteem; afspraken Van werk naar werk-traject; individuele toepassing sociaal plan of een sociaal statuut) is vanaf 1 januari 2020 een geschillencommissie ingesteld als mediation mogelijkheid. De commissie wordt georganiseerd vanuit het regionale netwerk. De gemeente Westland is aangesloten bij de Regionale Geschillencommissie Werken in Haaglanden.

Besluitdatum: 9 juni 2020

20-225 Benoeming Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 1. De heer R.G.A. Lelieveld voor de duur van zijn raadsperiode te benoemen tot Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Toelichting:

De heer Lelieveld is vanuit zijn functie als raadslid benoemd als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand om huwelijken te kunnen voltrekken van vrienden en bekenden.

Besluitdatum: 9 juni 2020

20-226 Tijdelijke inhuur directieadviseur / manager BGS

 1. De opdracht enkelvoudig en onderhands direct te gunnen aan Leeuwendaal, en daarmee af te wijken van de uitvoeringsregels Inhuur externen, door de opdracht niet via Flextender te vervullen en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Leeuwendaal.

Toelichting:

Het college stemt in met de afwijking op de uitvoeringsregels externen, voor de tijdelijke inhuur van een directieadviseur/manager BGS. De afwijking leidt niet tot overtreding van wet- of regelgeving.

Besluitdatum: 9 juni 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

 • beantwoording artikel 42-vragen WV vertraging uitbetaling Tozo inkomenshulp (20-0167006)

Besluitdatum: 9 juni 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 43)

 • beantwoording artikel 43 WV verzoek WV Manege de Arckelhoeve/de Arckelweg (20-0155027)
 • beantwoording artikel 43 verzoek GBW opvraag informatie vergaande plannen huisvesting voor jongeren (20-0163907)

Besluitdatum: 9 juni 2020