Besluitenlijst week 23

Vaststelling besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 26 mei 2020 (20-0158867) ongewijzigd vast te stellen.

Besluitdatum: 2 juni 2020.

20-185 Vaststelling brief met reacties op de concept Vervoerplannen 2021 MRDH

 1. Akkoord te gaan met de brief met reacties op de concept Vervoerplannen 2021 van de MRDH en deze naar de MRDH te sturen.
 2. De raad te informeren over de reactie conform brief.
 3. De wethouder te mandateren tot aanpassing van de brief aan de MRDH

Toelichting:

Het college heeft kennis genomen van het van de MRDH voor reactie ontvangen concept Vervoerplan Haaglanden Streek 2021 en het recent gehouden onderzoek busroute via de Pijle Tuinenweg/Stokdijkkade. Het concept Vervoerplan 2021 bevat een aantal kleinere wijzigingen inzake lijn 31 en lijn 32 in ’s Gravenzande en de vroege veilingritten. Op grond van het concept Vervoerplan zijn van verschillende inwoners reacties ontvangen betreffende trillinghinder in de woningen na de ingebruikname van de nieuwe bussen in augustus 2019. Tevens is van het Kern Overleg Maasdijk een zienswijze ontvangen over het ontbreken van openbaar vervoer in de avonduren en op zondag. Op grond van alle reacties is de reactie voor de MRDH opgesteld.     

Besluitdatum: 2 juni 2020

20-186 Voorstel tot vaststelling Metropolitaan fietspad Naaldwijk Rotterdam

 1. De raad voor te stellen een krediet van € 4.388.437,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van het in het Westland gelegen deel van de Metropolitane Snelfietsroute Naaldwijk - Rotterdam CS, met bijdragen van derden van € 3.371.906, -, de gemeentelijke bijdrage € 1.016.531,- is en de  jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken uit de  bestemmingsreserve Regionale Verkeersprojecten.

Toelichting:

Belangrijkste doel van het metropolitane snelfietspad Naaldwijk-Rotterdam is dat meer inwoners van Westland en aanliggende regio voor het woon-/werkverkeer binnen 45 minuten naar de top economische locatie Rotterdam CS en aanliggende bedrijventerreinen (onder meer Royal Flora Holland en Honderdland) kunnen fietsen. Hierdoor ontstaat in combinatie met de bus en de Hoekse Lijn een volwaardig alternatief voor de auto. Uitgegaan wordt van een minimaal 4,5 meter breed rood asfalt fietspad/-straat. Na bestuurlijke besluitvorming door het college en de raad kan de samenwerkingsovereenkomst tussen Westland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam worden getekend, waarna met de verdere uitwerking en de uitvoering gestart wordt.

Besluitdatum: 2 juni 2020

20-189 Overdracht eigendom provinciaal wegvak zuidelijkdeel Maasdijk tussen Coldenhove en Maasdijkplein (N220a-zuid) en Oranjesluisweg (N223a)

 1. Onder voorbehoud van instemming van de raad in te stemmen met de overdracht van het door de provincie Zuid-Holland over te dragen wegvak zuidelijk deel Maasdijk (N220a-zuid) en de Oranjesluisweg (N223a) en de daarvoor te verkrijgen bijdrage van € 2.008.613 in te zetten voor onderhoud van deze wegen.
 2. De raad voor te stellen:  A. De bijdrage behorende bij de overdracht van het door de provincie Zuid-Holland over te dragen wegvak zuidelijkdeel Maasdijk (N220a-zuid) en de Oranjesluisweg (N223a) van € 2.008.613 in te zetten voor onderhoud van deze wegen.  B. De in lid A genoemde bijdrage te storten in de bestemmingsreserve overdracht eigendom provinciale wegen.

Toelichting:

Dit besluit vloeit voort uit eerdere afspraken tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland over de gemeentelijke bijdrage voor de realisatie van het 3-in-1-project. Overdracht van deze wegvakken ligt voor de hand, omdat deze door de realisatie van het 3-in-1 project hun regionale karakter hebben verloren. Aanvankelijk was afgesproken de weg 'om niet' in beheer te nemen, als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan het project. Omdat de provincie de weg ordentelijk wil overdragen, is echter een bijdrage gedaan om deze wegvakken alsnog op een door de gemeente acceptabel niveau te brengen. Daarnaast levert de provincie een bijdrage aan het onderhoud voor de komende zes jaar.

Besluitdatum: 2 juni 2020

20-201 Actualisatie Woonvisie 2020-2030

 1. De actualisatie Woonvisie 2020-2030 vast te stellen.

De raad voor te stellen:

 1. De actualisatie Woonvisie 2020-2030 vast te stellen en als kader te hanteren.
 2. De vigerende raadsbesluiten voor de huisvesting arbeidsmigranten in te trekken, te weten:
  • "Ontwikkelkader arbeidsmigranten (2018)"
  • "Nota tijdelijk wonen in de gemeente Westland (2008)"  
  • "Huisvesting arbeidsmigranten, appendix (2013)"
  • "Arbeidsmigranten in Westland (2013)"
 3. De wethouder het mandaat te verlenen tot aanpassing van de tekst van de woonvisie.

Toelichting:

De druk op de Westlandse woningmarkt is groot. Er ligt een aanzienlijke huisvestingsopgave voor diverse doelgroepen. Het vinden van nieuwe woonvormen (zorg, spoed, flex) en oplossingen voor het beter benutten van de steeds schaarser wordende ruimte zijn een blijvende opdracht voor college, raad en de Westlanders. In de integrale woonvisie 2020-2030 beschrijft het college zijn visie op dit terrein. De nieuwe Woonvisie bevat onder andere de ambitie dat corporaties de komende 10 jaar 1.800 sociale huurwoningen realiseren. Dit zijn circa 900 extra sociale huurwoningen ten opzichte van het bestaande woningbouwprogramma. In het nog op te stellen uitvoeringsprogramma worden concrete projecten en de prestatieafspraken met de corporaties en afspraken met zorgpartijen verder uitgewerkt.

Besluitdatum: 2 juni 2020

20-208 Aanpak ondermijning gemeente Westland 2019

 1. De ‘Evaluatie/voortgangsrapportage aanpak ondermijning’ vast te stellen.
 2. De evaluatie/voortgangsrapportage te doen toekomen aan de raad met begeleidende raadsbrief.
 3. De burgemeester het mandaat te verlenen tot nadere duiding van een alinea.

Toelichting:

Voor 2019 was het doel van de ondermijningsaanpak de basis op orde te krijgen. Er is ingezet op de bestuurlijke aanpak, het versterken van de informatiepositie en het weerbaar maken van de interne organisatie. Het college heeft bijvoorbeeld de Bibob beleidslijn 2019 vastgesteld. Deze wordt ingezet om te voorkomen dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Verder is het LIP (Lokaal Informatie Plein) ingericht. Dit helpt de gemeentelijke organisatie bij het samenbrengen en verrijken van signalen van ondermijnende criminaliteit en de aanpak hiervan. Daarnaast wordt casuïstiek opgepakt om ondermijnende criminaliteit repressief aan te pakken. Voor de aanpak van drugscriminaliteit heeft de burgemeester bijvoorbeeld in 2019, op basis van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid), 8 woningen gesloten.

Besluitdatum: 2 juni 2020

20-210 Ontwerpbestemmingsplan 'Sportlaan nabij 19 te De Lier'.

1.    De nota van beantwoording reacties 3.1.1 Bro overleg bestemmingsplan ‘Sportlaan nabij 19 te De Lier’ vast te stellen als resultaat van het vooroverleg.
2.    De nota van beantwoording inspraakreacties vaststellen als resultaat van de inspraakperiode en de indieners van de inspraakreacties hiervan op de hoogte stellen.
3.    Het ontwerpbestemmingsplan ‘Sportlaan nabij 19 te De Lier' conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen.
4.    De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Toelichting:

Met dit besluit wordt het ontwerp bestemmingsplan “Sportlaan nabij 19 te De Lier” in procedure gebracht. Dit bestemmingsplan maakt juridisch planologisch een appartementencomplex met 42 sociale huur appartementen en 20 vrije sector huur eengezinswoningen met bijbehorende parkeerplaatsen en groen mogelijk.

Besluitdatum: 2 juni 2020

20-211 Beschikking subsidie voor Learning Community

 1. De bijdrage van € 225.000, zoals verkregen van de MRDH, aan de Greenport Horti Campus beschikbaar te stellen ten behoeve van het project Learning Community kennis en innovatie.
 2. Een bedrag van €118.000 nu beschikbaar te stellen aan de Greenport Horti Campus, ten behoeve van het Project Learning Community kennis en innovatie waartoe het college in de vergadering van 11 februari 2020 reeds heeft besloten.
 3. Akkoord te gaan met het verzenden van de beschikkingsbrieven.

Toelichting:

Voor het toekomstbestendig maken van de glastuinbouwsector is een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven van vitaal belang. De gemeente heeft daarom een subsidie van € 343.000 toegekend aan de Greenport Horti Campus voor het opzetten van een Learning Community in de Greenport, in het kader van kennis en innovatie. Daarin werkt de Greenport West-Holland samen met het World Horti Center, de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus, Inholland en Lentiz. Van deze subsidie is € 225.000 afkomstig van een bijdrage van de MRDH. Met deze kwaliteitsimpuls is het toonaangevende glastuinbouwcluster van Westland klaar voor de uitdagingen van de toekomst.

Besluitdatum: 2 juni 2020

20-212 Besluit verzoek om handhaving

1.    Verzoek om handhaving af te wijzen.
2.    De raad hierover te informeren conform de nog aan te passen brief.

Toelichting:

Het college heeft het ingediende verzoek om handhaving getoetst aan de van toepassing zijnde regelgeving en gekeken naar de feitelijke situatie. Het college heeft geen overtredingen geconstateerd en heeft daarom het verzoek om handhaving afgewezen. Tegen dit besluit van het college is bezwaar mogelijk.

Besluitdatum: 2 juni 2020

20-213 Ontwikkelen detailhandelsvisie

1.    Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak om te komen tot een detailhandelsvisie voor alle kernen van Westland.
2.    Voor de bekostiging van de inhuur van een specialistisch bureau een bedrag van € 30.000,00 beschikbaar te stellen uit de gereserveerde gelden voor het MKB Investeringsfonds.
3.    De gemeenteraad te informeren conform brief.

Toelichting:

Dit besluit vloeit voort uit de economische opgave en voorziet in een toetsingskader voor de vestiging van detailhandelsactiviteiten. Bekend is dat clustering van detailhandel leidt tot onderlinge versterking en een toekomstbestendig, levendig centrum. Dit is belangrijk voor alle betrokken partijen. In Westland bieden de verschillende bestemmingsplannen op dit moment te veel ruimte aan de vestiging van detailhandel. Dit zorgt voor spreiding in plaats van de gewenste clustering en het levert soms onwenselijke situaties op. Een detailhandelsvisie is daarbij een waardevol sturingsinstrument. Vaststelling van de visie staat gepland voor eind 2020.

Besluitdatum: 2 juni 2020.

20-214 Mogelijkheid tot indienen amendementen bestuursvoorstellen VNG ledenraadpleging juni 2020

 1. Geen amendementen in te dienen op de voorstellen die het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gedaan voor de ledenraadpleging die in juni 2020 wordt gehouden.

Toelichting:

Normaal gesproken vindt de Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats in juni. Door het coronavirus is deze verplaatst naar september. Om gemeenten in de gelegenheid te stellen in hun begroting tijdig rekening te houden met de financiële bijdragen, heeft de VNG een beperkt aantal voorstellen voorgelegd aan haar leden. Deze hebben betrekking op de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan. Gemeenten kunnen tot 5 juni amendementen indienen op de voorlopige bestuursvoorstellen van de VNG. Westland maakt geen gebruik van die mogelijkheid.

Besluitdatum: 2 juni 2020

20-215 Voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding van het risicoregister

 1. De gemeenteraad voor te stellen de geheimhouding op het risicoregister (voorjaar 2020) te bekrachtigen totdat de projecten, investeringen en garantstellingen in het register volledig zijn afgewikkeld.

Toelichting:

Het risicoregister bevat informatie over risico's die de gemeente loopt bij een aantal projecten, investeringen en garantstellingen. De openbare beschikbaarheid daarvan kan schadelijke gevolgen hebben voor de gemeente, zowel financieel als procedureel. In verband met de onderhandelingspositie van de gemeente is geheimhouding noodzakelijk.

Besluitdatum: 2 juni 2020

20-216 Risicoregister 

 1. Het risicoregister conform brief ter bespreking aan de raad aan te bieden.
 2. Geheimhouding op te leggen op het risicoregister, totdat de projecten, investeringen en garantstellingen in het register volledig zijn afgewikkeld.

Toelichting:

Het risicoregister is geactualiseerd ten behoeve van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de Jaarstukken 2019. Het risicoregister speelt een belangrijke rol in de beheersing van de bedrijfsprocessen van de gemeente. Er worden beheersmaatregelen getroffen om de risico’s tot een aanvaardbare omvang terug te brengen.

Besluitdatum: 2 juni 2020

20-218 Jaarstukken 2019 

 1. De raad voor te stellen:
  1. De jaarverantwoording 2019 bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2019, sluitend met een negatief saldo van € 1.561.000, vast te stellen.
  2. De programmaoverschrijdingen te autoriseren, voor zover deze passen binnen het normenkader begrotingsrechtmatigheid.
  3. In te stemmen met het per saldo verhogen van de investeringskredieten voor een bedrag van
   € 0,046 mln voor de in paragraaf 2.2.4 van het jaarverslag opgenomen investeringen.
  4. De reserves "Vastgoed PO", "FES projecten"  en "Fonds leefomgeving" op te heffen.
  5. De voorzieningen "Voormalig personeel" en "BTW last op sportvoorzieningen" op te heffen.
  6. In te stemmen met de overheveling van incidentele budgetten van 2019 naar 2020 via resultaatbestemming voor een bedrag van € 4.389.270 vanuit het jaarrekeningsaldo 2019 en voor een bedrag van € 3.261.152 vanuit de Algemene reserve.
  7. Het nadelige resultaat 2019 na resultaatbestemming van € 5.950.000 te verrekenen met de Algemene reserve.
 2. De geleidebrief aan de raad over de Jaarstukken 2019 vast te stellen en te verzenden aan de raad.

Toelichting:

Op een totale begroting van € 318 mln. sluit de gemeente Westland het jaar 2019 af met een nadelig resultaat van € 1,6 mln. Dit is een afwijking van 0,5% ten opzichte van de vastgestelde begroting voor dat jaar. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een bedrag van € 4,4 mln. voor werkzaamheden die vanuit 2019 doorlopen naar 2020, in 2020 opnieuw ter beschikking te stellen. Het resultaat verslechtert daarmee tot € 6,0 mln. nadelig. In de Programmarapportage 2019 ging het college van burgemeester en wethouders nog uit van een verwacht tekort van € 5,7 mln.

Besluitdatum: 2 juni 2020

20-219 Voorfinanciering compensatie ouderbijdrage gesubsidieerde peuteropvang en voorschoolse educatie vanaf 16 maart jl.

 1. De ouderbijdrage voor de gesubsidieerde peuteropvang en voorschoolse educatie binnen de kinderopvang met terugwerkende kracht vanaf 16 maart jl. te compenseren conform het verzoek van het Rijk voor zo lang het Rijk de ouderbijdrage voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag vergoedt (waarschijnlijk tot 8 juni) of tot het Rijk anders beslist.
 2. Het mogelijk maken dat de kinderopvangorganisaties maandelijks een factuur naar de gemeente kunnen sturen voor de compensatie van de ouderbijdrage voor de gesubsidieerde peuteropvang en voorschoolse educatie.

Toelichting:

Dit besluit vloeit voort uit de kamerbrief van het Ministerie van OC&W van 3 april jl. en maakt het mogelijk om de kinderopvangorganisaties die gesubsidieerde peuteropvang en/of VVE bieden te compenseren voor de ouderbijdrage voor deze vormen van opvang gedurende de (gedeeltelijke) sluiting van de opvang in de periode vanaf 16 maart jl. tot het moment van volledige openstelling van de kinderopvang (waarschijnlijk 8 juni a.s.). De betrokken partijen zijn al over de gekozen werkwijze geïnformeerd.

Besluitdatum: 2 juni 2020

20-220 Gemeentelijk Afwegingskader Cameratoezicht en cameratoezicht Naaldwijk en Wateringen

De burgemeester besluit:

 1. Het gemeentelijk afwegingskader cameratoezicht vast te stellen.
 2. Het vaste cameratoezicht in Naaldwijk en Wateringen in samenspraak met de BIZ Wateringen en BIZ Naaldwijk op een nader te bepalen moment weg te halen of te vervangen door flexibel cameratoezicht
 3. De raad te informeren conform de nog aan te passen brief.

Toelichting:

Door de positieve ervaringen met de toepassing van flexibel cameratoezicht, is er voor gekozen om voortaan alléén flexibel cameratoezicht in te zetten. Dit betekent dat er alleen camera’s worden ingezet waar dit echt nodig is. Om weloverwogen keuzes te maken voor het inzetten van dit instrument is er een gemeentelijk afwegingskader opgesteld. Dit kader sluit aan op het bestaande regionale kader. Waar cameratoezicht in de centra nodig blijkt te zijn, worden flexibele camera’s geplaatst.

Besluitdatum: 2 juni 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

 • beantwoording artikel 42 vragen WV klachten nieuwe busonderneming EBS (20-0152336)     
 • beantwoording artikel 42 vragen WV op- en aanmerkingen openbaar vervoer EBS (20-0152346)     
 • beantwoording artikel 42 vragen WV aanvullende vraag EBS-bussen (20-0152354)     
 • beantwoording artikel 42 vragen WV verbinding Naaldwijk Den Haag EBS (20-0152349)     
 • beantwoording artikel 42 vragen WV sociale huurwoningen Arcade Duingeest (20-0079660)     
 • beantwoording artikel 42 vragen VVD duidelijkheid planning integraal plan en interim plan arbeidsmigrantenhuisvesting (20-0072028)     
 • beantwoording artikel 42 vragen WV toenemende parkeerdruk Monster en stagneren van het centrumplan (20-0158789)     
 • beantwoording artikel 42 vragen GBW visie retailstructuur Westland (20-0152550)

Besluitdatum: 2 juni 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 43)

 • beantwoording artikel 43 verzoek GBW De Waterman (20-0121525)

Besluitdatum: 2 juni 2020