Besluitenlijst week 22

Vaststelling besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 28 mei 2020 (20-0152532) ongewijzigd vast te stellen.

Besluitdatum: 26 mei 2020

20-192    Waardig herdenken, gewijzigde subsidieregeling ‘Waardig Herdenken, 75 jaar bevrijding’ in verband met COVID-19  

 1. Maatwerk te leveren voor de organiserende partijen onder de subsidieregeling 'Waardig Herdenken, 75 jaar bevrijding', door per organisatie te bekijken welke optie het beste past (verplaatsen naar voorkeursperiode, verplaatsen buiten voorkeursperiode, afgelasten en eventueel een andere optie).
 2. De subsidieregeling 'Waardig Herdenken, 75 jaar bevrijding' in te trekken en de 'Gewijzigde subsidieregeling Waardig herdenken, 75 jaar bevrijding' vast te laten stellen.
 3. Het resterende budget van de subsidieregeling 'Waardig Herdenken, 75 jaar bevrijding' laten terugvloeien in de algemene middelen.

Toelichting:
In 2019 is de subsidieregeling ‘Waardig herdenken, 75 jaar bevrijding’ vastgesteld. Het overgrote deel van de activiteiten kan niet op het geplande moment doorgaan in verband met de corona crisis. Voor deze activiteiten zal een maatwerk oplossing worden gezocht. De subsidieregeling ‘Waardig herdenken, 75 jaar bevrijding’ zal worden aangepast zodat het mogelijk is om de activiteiten uit te stellen. Het doen van nieuwe subsidieaanvragen is niet mogelijk.    

Besluitdatum: 26 mei 2020

20-193    Subsidieafspraken met MEE ZHN naar aanleiding van coronamaatregelen    

 1. Akkoord te gaan met het verzoek van MEE ZHN om coulant om te gaan met de vaststelling van de subsidie voor Integrale vroeghulp voor 2020.
 2.  MEE ZHN te informeren over deze besluiten met bijgevoegde brief (20-0135306).

Toelichting:
MEE ZHN voert voor de H9 gemeenten, waaronder Westland, werkzaamheden voor integrale vroeghulp aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand uit. Naar aanleiding van de coronamaatregelen zijn de activiteiten van MEE aangepast. Hierdoor is het voor MEE wellicht niet mogelijk om volledig te voldoen aan de subsidieafspraken die zijn gemaakt voor 2020. Aan de gemeente is gevraagd coulant om te gaan met de afspraken over de te leveren diensten en om de financiën te continueren. Dit collegebesluit maakt het mogelijk voor MEE ZHN om de benodigde werkzaamheden nu en in de toekomst uit te kunnen voeren.

Besluitdatum: 26 mei 2020

20-194    Versoepeling voorwaarden Regeling Kleine Culturele Initiatieven    

 1. De voorwaarden voor toekenning van een subsidie op grond van de regeling Kleine Culturele Initiatieven te versoepelen voor de periode vanaf bekendmaking tot en met 31 december 2020.
 2. De procedure om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van de regeling Kleine Culturele Initiatieven te verkorten.
 3. Bijlage 2 van de regeling Kleine Culturele Initiatieven gewijzigd vast te stellen.

Toelichting:
Het college heeft de voorwaarden van de regeling Kleine Culturele Iniatieven versoepeld. Vanwege de huidige omstandigheden met de coronamaatregelen krijgt Westland Cultuurweb geen aanvragen voor subsidies voor KCI binnen. Terwijl er wel allerlei mooie kleine initiatieven plaatsvinden die niet binnen de regeling passen, maar in deze coronatijd wel veel moois brengen (zoals zingen bij verzorgingshuizen). Juist in deze tijd is het goed om verbinding met anderen te blijven zoeken. Kleine culturele initiatieven kunnen hierbij een rol spelen.   

Besluitdatum: 26 mei 2020

20-196    Lokale steunmaatregel voor sportverenigingen; kwijtschelding veldhuur 2e kwartaal 2020    

 1. De verschuldigde huur door sportclubs van in totaal € 83.900 voor het gebruik van de gemeentelijke sportvelden voor het 2e kwartaal van 2020 kwijt te schelden.
 2. De gederfde huuropbrengsten voor het 2e kwaraal van 2020 te compenseren door indiening van een begroting bij de specifieke uitkering SPUK van het Ministerie van VWS.
 3. De gemeentelijke begroting voor de gederfde huuropbrengsten in te dienen zodra de specifieke regeling door het Rijk open wordt gesteld.

Toelichting:
Dit besluit vloeit voort uit de wens van het gemeentebestuur om de sportverenigingen in Westland te steunen in deze moeilijke periode waarin zij geconfronteerd worden met de financieel nadelige effecten van de COVID-maatregelen. Met het kwijtschelden van de huurkosten voor een periode van drie maanden wordt een financiele bijdrage geleverd aan het instand houden van de unieke Westlandse sportcultuur zodat deze na versoepeling van de COVID-maatregelen weer tot sportieve bloei kan komen.     

Besluitdatum: 26 mei 2020

20-197    Raadsbrief steunmaatregelen coronacrisis  

 1. De raad conform bijgevoegde conceptraadsbrief te informeren over de stand van zaken ingekomen verzoeken steunmaatregelen voortvloeiend uit de coronacrisis.

Toelichting:
Het college heeft toegezegd de gemeenteraad eenmaal per twee weken te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ontvangen steunverzoeken vanuit de Westlandse samenleving in het kader van de coronacrisis. Het overzicht dat nu wordt verzonden heeft als peildatum 17 mei 2020.    

Besluitdatum: 26 mei 2020

20-199    Plan van scholen 2021-2024    

 1. De gemeenteraad voor te stellen het plan van scholen 2021-2024 met daarin opgenomen basisschool Yunus Emre vast te stellen

Toelichting:
De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 23 oktober 2019 het plan van scholen voor de periode 2020-2023 goedgekeurd. In dit plan is een basisschool op islamitische grondslag (Yunus Emre) opgenomen. De in het plan opgenomen startdatum voor de school is 1 augustus 2020. De gemeenteraad heeft tegen het goedkeuringsbesluit beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Door de coronamaatregelen heeft behandeling van het beroep vertraging opgelopen. In afwachting van de behandeling is de school nog niet voor bekostiging in aanmerking gebracht. De startdatum 1 augustus 2020 is daarom niet haalbaar. De desbetreffende school moet daarom op grond van de Wet op het primair Onderwijs weer worden opgenomen in het vóór 1 augustus 2020 vast te stellen plan van scholen 2021-2024. De beoogde startdatum wordt 1 augustus 2021.    

Besluitdatum: 26 mei 2020

20-200    Ontwerp-Omgevingsvisie 2.0    

 1. De Ontwerp-Omgevingsvisie vast te stellen.
 2. De Ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage te leggen voor inspraak.

Toelichting:
Op 14 mei is de meeleesronde van de concept-Omgevingsvisie afgerond. Raadsleden en andere stakeholders hebben verbeteringen kunnen doorgeven voor de Ontwerp-Omgevingsvisie, ter voorbereiding van het bestuurlijke en politieke proces. Met dit collegebesluit wordt de Ontwerp-Omgevingsvisie ter bespreking voorgelegd aan de Commissie Ruimte, om hem daarna ter inzage te leggen voor eventuele zienswijzen. Doel is de visie voor het einde van 2020 vast te stellen.    

Besluitdatum: 26 mei 2020

20-202    Mede advies over de winningsvergunning aanvraag voor aardwarmte; “Naaldwijk 2”.    

 1. Akkoord te gaan met het concept advies van provincie Zuid-Holland inzake winningsvergunning "Naaldwijk 2" en aanvullende vragen te stellen over de veiligheidseisen zoals verwoord in de nota en brief aan de provincie Zuid-Holland.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders is op basis van de Mijnbouwwet gevraagd om vragen te stellen en opmerkingen te geven over de aangevraagde winningsvergunning van Trias Westland B.V. bij het ministerie van EZK.  In het belang van gemeente Westland, zijn inwoners en bedrijven maakt het college hiervan gebruik om nadere vragen te stellen over de veiligheid en effecten op natuur en milieu van de aardwarmtewinning. Het college vraagt het ministerie EZK meer duidelijkheid te geven over de effecten van de aardwarmtewinning op bodemdaling en bodemtrillingen en het voorkomen van lekkages in de leidingen. Ook wordt gevraagd aan te geven hoe de aansprakelijkheid is geregeld bij calamiteiten. Het advies op de aangevraagde winningsvergunning wordt door de provincie Zuid-Holland uiterlijk 11 juni ingediend bij het ministerie van EZK.

Besluitdsatum: 26 mei 2020

20-203    Aanvraag subsidieregeling VORM Oranjepolderweg 2 te Maasdijk    

 1. Voor de aanvraag subsidieregeling VORM voor de woning Oranjepolderweg 2 te Maasdijk de hardheidsclausule, zoals genoemd in artikel 15 van de regeling Verduurzaming en Obstakelvrije Ruimte voor Modernisering Subsidieregeling VORM Westland (1e wijziging 2020) toe te passen.

Toelichting:
Dit besluit vloeit voort uit de aanvraag Quick Scan Glastuinbouwverzoek om de woning Oranjepolder-weg 2 te Maasdijk te slopen ten behoeve van herstructurering en maakt het mogelijk om voor de sloop van de desbetreffende woning een subsidie in het kader van de subsidieregeling VORM te verkrijgen. Deze regeling is bedoeld voor het slopen van woningen die de ontwikkeling van de glastuinbouw in de weg staan. Particuliere woningeigenaren kunnen deze aanvragen voor het slopen van hun woning in een glastuinbouwgebied als deze de modernisering belemmert.

20-204    Schrijven college d.d. 26-05-20 inzake ontwerpbestemmingsplan Boomgaard    

 1. De nota van beantwoording reacties 3.1.1 Bro overleg voorontwerpbestemmingsplan 'Boomgaard’ vast te stellen als resultaat van het vooroverleg.
 2. De nota van beantwoording inspraakreacties vaststellen als resultaat van de inspraakperiode tijdens het voorontwerpbestemmingsplan en de indieners van de inspraakreacties hiervan op de hoogte stellen.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Boomgaard’ conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen.
 4. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Toelichting:
Dit besluit betreft het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan “Boomgaard”. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van het uitgeven van vier vrije kavels die aansluiten op de zuidelijk gelegen nieuwbouwwoningen in het project Dijckerwaal. In totaal gaat het om vier kavels, waarop één kavel reeds een woning is gerealiseerd. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft tot en met 19 maart 2020 ter inzage gelegen. Er zijn is deze periode vier inspraakreacties ingediend. Ten opzichte van het voorontwerp zijn enkele wijzigingen aangebracht. Deze hebben betrekking op de paragraaf conventionele explosieven, de ligging van de waterkering en de waterparagraaf. In de toelichting is de quickscan conventionele explosieven toegevoegd en zijn tekstuele aanpassingen gedaan in de waterparagraaf. Op de verbeelding is de ligging van de waterkering aangepast.    

Besluitdatum: 26 mei 2020

20-205    Besluit vormvrije MER-beoordeling bestemmingsplan ‘Sportlaan nabij 19 te De Lier'    

 1. De vormvrije m.e.r.-beoordeling 'Sportlaan nabij 19 te De Lier' vast te stellen.

Toelichting:
De ontwikkeling voorziet in de bouw van een appartementencomplex met 42 appartementen en 20 eengezinswoningen, met bijbehorende parkeerplaatsen, groen en een wadi. Om hierin te kunnen voorzien is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, waar deze vormvrije m.e.r.-beoordeling onderdeel van uitmaakt. Met dit besluit wordt geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht worden die zouden moeten leiden tot het door lopen van een m.e.r.-procedure en het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Het besluit om geen M.E.R. te maken is benodigd voor de besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan ‘Sportlaan nabij 19 te De Lier’.     

Besluitdatum: in de week na het besluit.

20-206    VNG Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO Sociale Werkvoorziening (WSW) 2020    

 1. Akkoord te gaan met het door de VNG voorgelegde onderhandelaarsakkoord CAO Sociale Werkvoorziening 2020.
 2. De secretaris/algemeen directeur te mandateren bovenstaande advies uit te brengen op het voorstel onderhandelaarsakkoord CAO Sociale Werkvoorziening (WSW) 2020.

Toelichting:
Het college van de gemeente Westland stemt in met het door de VNG en vakbonden FNV en CNV bereikte onderhandelaarsakkoord over de cao WSW 2020 om de Wsw-medewerkers duidelijkheid te bieden omtrent salarisontwikkeling en enkele andere in het onderhandelaarsakkoord vastgelegde afspraken in 2020.    

Besluitdatum: 26 mei 2020

20-207    Gewaarborgde geldlening stichting Arcade    

 1. Akkoord te gaan met een gewaarborgde geldlening Arcade ter herfinanciering van twee bestaande leningen.

Toelichting:
Woningcorporatie Arcade heeft de gemeente Westland gevraagd om achtervang te verzorgen voor de benodigde herfinanciering van een tweetal leningen. Met dit besluit maakt het college het voor Arca-de mogelijk een nieuwe lening met rentekorting af te sluiten.    

Besluitdatum: 26 mei 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)    

 • beantwoording artikel 42 vragen GBW nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden #2 (20-0137335)      
 • beantwoording artikel 42 vragen GBW nieuwe woningmarktafspraken (20-0137328)      
 • beantwoording artikel 42 vragen GBW maximum aantal statushouders in Westland (20-0124702)      
 • beantwoording artikel 42 vragen GBW sociale huurwoningen in Rijnvaart s'Gravenzande (20-0103301)      
 • beantwoording Artikel 42 vragen WV woonoverlast (20-0138045)      
 • beantwoording artikel 42 vragen LPF Westland overlast van jeugd in Naaldwijk (20-0133287)    26 mei 2020