Besluitenlijst week 20

Vaststelling besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 6 mei 2020 (20-0138247) ongewijzigd vast te stellen.

Besluitdatum: 12 mei 2020

20-159 Besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden en vergroten van een outdoor-paviljoen naar strandpaviljoen, Molenslag 12 te Monster.

1.    De aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een strandpaviljoen aan de Molenslag 12 te Monster te weigeren.

Toelichting:
Westbeach heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden en vergroten van een outdoor-paviljoen naar strandpaviljoen op het perceel Molenslag 12 te Monster. Het college heeft de vergunning geweigerd. Het vestigen van een strandpaviljoen voor recreatie en horeca is niet toegestaan op gronden met de bestemming ‘natuur-ecologischeverbindingszone’. Tevens is in de bouwregels van de bestemming ‘natuur-ecologische verbindingszone’ in het bestemmingsplan Kust opgenomen dat er maximaal 9 strandpaviljoens mogen worden geplaatst langs de Westlandse kust en dat aantal is reeds bereikt.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-162 Evaluatie openhouden rijbaan Marktplein 's-Gravenzande

1.    De raad te informeren over de evaluatie van het openhouden van de rijbaan over het Marktplein te 's-Gravenzande conform brief.

Toelichting:
De herinrichting van het Marktplein te 's-Gravenzande is op 24 januari 2017 besproken in de gemeenteraad van Westland. De gemeenteraad heeft in deze vergadering besloten om de rijbaan over het Marktplein open te houden voor gemotoriseerd verkeer en dit na een jaar te laten evalueren. Deze evaluatie heeft een jaar nadat het nieuwe Marktplein in gebruik is genomen plaatsgevonden. Conclusie is dat de rijbaan open kan blijven mits de handhaving van de verkeersregels wordt geïntensiveerd. Op naleving van de regels wordt inmiddels strenger toegezien.

Besluitdatum: 28 april 2020

20-178 Verklaring van geen bedenkingen Kerklaan naast 63 te Wateringen

De raad voor te stellen om:

 1. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen Kerklaan naast 63 te Wateringen ter inzage te leggen.
 2. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als een definitieve verklaring van geen bedenkingen, indien tijdens de ter inzage termijn geen zienswijzen ingediend worden.
 3. In het geval zienswijzen worden ontvangen opnieuw over de verklaring van geen bedenkingen te besluiten.

Toelichting:
Het betreft een besluit op de verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Kerklaan naast 63 te Wateringen. De omgevingsvergunning kan pas worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van een appartementengebouw op de voormalige bedrijfslocatie aan de Kerklaan 65-69 te Wateringen. In totaal komen er 25 appartementen en op de begane grond een ontmoetingsruimte.

Besluitdatum: 12 mei 2020

20-179 Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling omgevingsvergunning 'Kerklaan naast 63 te Wateringen'

 1. Akkoord te gaan met de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de omgevingsvergunning 'Kerklaan naast 63 te Wateringen'
 2. In het kader van de omgevingsvergunning 'Kerklaan naast 63 te Wateringen' geen milieueffectenrapportage op te stellen.

Toelichting:
Dit besluit vloeit voort uit de vormvrije m.e.r-procedure voor de aanvraag omgevingsvergunning ‘Kerklaan naast 63 te Wateringen’. In de vormvrije m.e.r.-procedure wordt, voordat over de aanvraag wordt besloten, bepaald of een project ernstige nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Voor deze aanvraag zijn de milieuaspecten onderzocht en uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling is naar voren gekomen dat de aard en omvang van het plan niet leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Het doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure is niet noodzakelijk.

Besluitdatum: 12 mei 2020

20-180    Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Herontwikkeling Dalton Mavo Locatie'

De raad voor te stellen om:

 1. De tegen het ontwerp bestemmingslan 'Herontwikkeling Dalton Mavo Locatie' ingediende zienswijzen te beantwoorden overeenkomstig de nota van beantwoording zienswijzen.
 2. De ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in de bij het concept raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Staat van Wijzigingen, over te nemen.
 3. Het bestemmingsplan 'Herontwikkeling Dalton Mavo Locatie' met identificatienummer NL.IMRO.1783.NWKDALTONLOCobp-VA01 gewijzigd vast te stellen.
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 5. Te bepalen dat voor de ondergrond van dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) d.d. 02-03-2020.

Toelichting:
Dit besluit betreft de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Dalton Mavo Locatie'.  Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 38 woningen op de locatie van de voormalige Dalton Mavo aan de Hendrik van Naaldwijkstraat te Naaldwijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot en met 19 maart 2020 ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode 17 zienswijzen ingediend. Ten opzichte van het ontwerp zijn enkele wijzigingen aangebracht. Deze hebben betrekking op de bezonningsstudie en de parkeerplaatsen binnen het plangebied.

Besluitdatum: 12 mei 2020

20-181    Verklaring van geen bedenkingen Bovendijk nabij 18 te Kwintsheul

De raad voor te stellen om:

 1. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen Bovendijk nabij 18 te Kwintsheul ter inzage te leggen.
 2. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als een definitieve verklaring van geen bedenkingen. indien tijdens de ter inzage termijn geen zienswijzen ingediend worden.
 3. In het geval zienswijzen worden ontvangen opnieuw over de verklaring van geen bedenkingen te besluiten.

Toelichting:
Het betreft een besluit op de verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Bovendijk nabij 18 te Kwinstheul. De omgevingsvergunning kan pas worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van een tweede fase van een bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein Bovendijk in Kwintsheul.

Besluitdatum: 12 mei 2020

20-182    Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Lange Wateringkade 38 te Kwintheul

De raad voor te stellen om:

 1. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 2. Het bestemmingsplan ‘Lange Wateringkade 38 te Kwintsheul’ met identificatienummer NL.IMRO.1783.GTGWLWKADE38pbp-VA01 vast te stellen.
 3. Te bepalen dat voor de ondergrond van dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de Grootschalige Basiskaart (GBKN) d.d. 10-02-2020.

Toelichting:
Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Lange Wateringkade 38 vast te stellen. Hiermee wordt omzetting van de bestemming 'Agrarische doeleinden Glastuinbouw' naar ‘Wonen’ mogelijk gemaakt.

Besluitdatum: 12 mei 2020

20-184    Jaarstukken 2019 en de Begroting en contributie 2021 VZHG

 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2019, de Begroting 2021 en de contributie 2021 van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten.
 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om digitaal op deze stukken te reageren.

Toelichting:
De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) behartigt de belangen van gemeenten in Zuid-Holland. De VZHG is een platform waarbinnen gemeenten elkaar ontmoeten en kennis delen. Alle gemeenten in Zuid-Holland zijn lid van de vereniging. De contributie die de gemeente Westland aan de VZHG betaalt wordt voor 2021 licht verhoogd (€ 443) en bedraagt in totaal € 3.750.
Er is voor het college geen aanleiding om op de stukken te reageren.     

Besluitdatum: 12 mei 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

 • beantwoording artikel 42 vragen WV Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (20-0056894)
 • beantwoording artikel 42 vragen LPF Eerstelijnsverblijf in Westland (20-0133687)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV stand van zaken druivenmuur Poeldijkseweg (19-0114268)

Besluitdatum: 12 mei 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 43)

 • beantwoording artikel 43 verzoek WV collegebesluitenlijst van 23-4-19 (20-0068108)

Besluitdatum: 12 mei 2020