Besluitenlijst week 19

Vaststelling besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 28 april 2020 (20-0129050) ongewijzigd vast te stellen.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-113     Voorstel tot vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Westmade-Noord

 1. Het besluit van 1 april jongstleden over het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan Westmade-Noord in te trekken;

  De raad voor te stellen om:
 1. Het Beeldkwaliteitsplan "Westmade-Noord' " vast te stellen;
 2. Het Beeldkwaliteitsplan "Westmade-Noord" te koppelen aan de welstandsnota;
 3. De tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Westmade-Noord" ingediende zienswijzen te beantwoorden overeenkomstig de beantwoording zoals opgenomen in de nota van beantwoording zienswijze;
 4. De ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in de bij het concept raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Staat van Wijzigingen, over te nemen;
 5. Geen exploitatieplan vast te stellen;
 6. Het bestemmingsplan 'Westmade-Noord' met identificatienummer NL.IMRO.1783.OWZWESTMADENRDopb-VA01 gewijzigd vast te stellen;
 7. Te bepalen dat voor de ondergrond van dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de Grootschalige Basiskaart (GBKN) d.d. Grootschalige Basiskaart (GBKN) d.d. 19-02-2020.

Toelichting:
Het huidige bestemmingsplan ‘Westmade’ voor het gebied Westmade-Noord voldoet niet meer aan de nieuwe plannen voor de Westlandse Zoom. Het plangebied van “Westmade” wordt in een aantal fasen ontwikkeld, mede vanwege de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) problematiek. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 500 woningen met bijbehorende infra-, groen-, water- en speelvoorzieningen mogelijk gemaakt. Aan de ontwikkeling van Westmade is een uitgebreid participatietraject vooraf gegaan.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-151     Afwijzing verzoek aanwijzen woonhuis De Driesprong  (Kwintsheul) als trouwlocatie

 1. Het verzoek om een woonhuis gelegen aan de Driesprong te Kwintsheul aan te wijzen als huwelijkslocatie, af te wijzen.

Toelichting:
Het Uitvoeringsbesluit Huwelijksvoltrekkingen in de gemeente Westland 2018 maakt het mogelijk dat, onder voorwaarden, een huwelijk kan worden voltrokken in een woonhuis. Elke aanvraag wordt getoetst aan de bestaande veiligheidsvoorschriften rondom een huwelijksvoltrekking. Ook wordt getoetst op mogelijke strijdigheden met het gemeentelijk beleid. In dit geval wordt het woonhuis in strijd met de geldende bestemming gebruikt en dus kan geen toestemming worden verleend.

Besluitdatum: 21 april 2020

20-156    Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Glastuinbouw

 1. De nota van beantwoording reacties 3.1.1 Bro overleg bestemmingsplan 'Verzamelplan Glastuinbouw' vast te stellen als resultaat van het vooroverleg.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelplan Glastuinbouw' conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen.
 3. De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Inmiddels is gebleken dat de bestemming van een aantal percelen in het glastuinbouwgebied niet in overeenstemming is met eerder gemaakte afspraken. In de correspondentie tussen de perceeleigenaren en de gemeente is aangegeven dat deze 'hiaten' in het nieuwe bestemmingsplan voor het duurzame glastuinbouwgebied hersteld worden. Om de nagekomen afspraken tussen perceeleigenaren en de gemeente te waarborgen is het bestemmingsplan Verzamelplan Glastuinbouw opgesteld. De eerder gemaakte afspraken tussen de perceeleigenaren en de gemeente worden hierin opgenomen. Daarnaast worden een aantal woonbestemmingen in het duurzaam glastuinbouwgebied verwijderd. Het betreffen woningen welke gesloopt zijn en in gebruik zijn genomen door een glastuinbouwbedrijf. Ook overige geconstateerde hiaten worden met dit bestemmingsplan hersteld.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-158    Omgevingsvergunning voetbalkooi Van Nassaustraat naast 15 te Wateringen

 1. De ontwerp-omgevingsvergunning 'Van Nassaustraat naast 15 te Wateringen' vast te stellen en ter inzage te leggen.
 2. Mandaat te verlenen aan de teamleider Omgeving & Toezicht om de omgevingsvergunning 'Van Nassaustraat naast 15 te Wateringen' te verlenen, tenzij zienswijzen worden ingediend.

Toelichting:
De huidige basketbal/voetbalkooi op het perceel Van Nassaustraat naast 15 te Wateringen is aan vervanging toe. In juli heeft het college besloten om op basis van de uitkomst van het participatietraject en vanwege het feit dat binnen afzienbare afstand (500 meter) een grotere voetbalkooi aanwezig is waar de oudere jeugd (13 tot 18-jarigen) gebruik van kan maken, een kleinere kooi terug te plaatsen. Het college heeft de ontwerp-omgevingsvergunning vastgesteld en legt deze ter inzage.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-165    Uitgewerkt voorstel compensatie (bevoorschotting) aanbieders doelgroepenvervoer

 1. De aanbieders van het doelgroepenvervoer in Westland onder voorwaarden een voorlopige compensatie te verstrekken van 80% van de normale maandelijkse facturen.

Toelichting:
Het coronavirus en de daarmee gepaarde maatregelen hebben directe en ernstige consequenties voor het doelgroepenvervoer. De omvang van het vervoer is momenteel met meer dan 85% gedaald. Het college wil deze vraaguitval compenseren en zo voorkomen dat deze bedrijven omvallen. Op die manier kan de gemeente blijven voorzien in haar wettelijke taak op het gebied van doelgroepenvervoer. Het collegebesluit voorziet in vergoeding van de kosten voor de feitelijk gereden ritten en een voorlopige compensatievergoeding voor ‘niet geleverde diensten’. Er wordt per maand nooit meer aan kosten betaald dan 80% van de begrote vervoerkosten, dus kunnen de kosten worden opgevangen binnen de reguliere begroting.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-166    Raadsinformatiebrief over Perspectiefbrief 2020

 1. De nog aan te passen brief over de stand van zaken rond de jaarrekening 2019, 1e Actualisatie 2020 en Voorjaarsnota 2020 vast te stellen en te verzenden aan de gemeenteraad.

Toelichting:
De huidige coronacrisis heeft ook gevolgen voor de bestuurlijke processen binnen onze gemeente. Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de jaarrekening 2019, 1e Actualisatie 2020 en Voorjaarsnota 2020. Naar verwachting zullen de effecten die de coronacrisis heeft op de economie en de samenleving, bepalend zijn voor niet alleen de landelijke maar ook de lokale politiek-bestuurlijke agenda van de komende 2 jaar (en wellicht langer). Het college acht het daarom niet mogelijk om de raad een voorjaarsnota voor te leggen op basis waarvan realistische keuzes kunnen worden gemaakt. De financiële onzekerheid is nu te groot. In plaats van een Voorjaarsnota zal de raad een Perspectiefbrief ontvangen. Hierin wordt – op basis van de huidige inzichten – het Financieel Meerjarenperspectief gepresenteerd en wordt geschetst welke ontwikkelingen zich voordoen en welke oplossingsrichtingen het college ziet in aanloop naar de begroting 2021.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-167    Subsidieafspraken met Stichting JGZ-ZHW naar aanleiding van coronamaatregelen

 1. Akkoord te gaan met het verzoek van Stichting JGZ-ZHW om coulant om te gaan met de vaststelling van de subsidie van Stichting JGZ-ZHW voor 2020.
 2. De Stichting JGZ-ZHW te informeren over dit besluit conform brief.

Toelichting:
Dit besluit vloeit voort uit de coronamaatregelen die genomen zijn door het RIVM en de Rijksoverheid en maakt het voor de Stichting JGZ-ZHW mogelijk de benodigde werkzaamheden nu en in de toekomst uit te kunnen voeren.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-168    Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Pijletuinenhof te Naaldwijk'

De raad voor te stellen om:

 1. De ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in de bij het concept raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Staat van Wijzigingen, over te nemen.
 2. Het bestemmingsplan ‘Pijletuinenhof te Naaldwijk’ met identificatienummer NL.IMRO.1783.NWKPIJLETUINENpbp-VA01 gewijzigd vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 4. Te bepalen dat voor de ondergrond van dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) d.d. 02-03-2020.

Toelichting:
Dit besluit betreft de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Pijletuinenhof te Naaldwijk’. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een appartementengebouw in het voormalige verzorgingstehuis Pijletuinenhof aan de Verdilaan 43 te Naaldwijk. Het nieuwe gebouw zal beschikken over maximaal 68 appartementen, waarvan 14 sociale huur , 12 bereikbare huur /koop en 42 vrije sector. Het gebouw zal bestaan uit acht bouwlagen en zal beschikken over groene dakterrassen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot en met 30 januari ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-169    Overheveling budgetten van 2019 naar 2020 via resultaatbestemming

 1. In te stemmen met het voorstel tot overheveling van incidentele budgetten van 2019 naar 2020 via resultaatbestemming voor een bedrag van € 7.650.422, conform bijlage ‘Total geaccordeerde verzoeken overheveling budgetten 2019 naar 2020’ (waarvan € 4.389.270 vanuit uit het jaarrekeningsaldo en € 3.261.152 vanuit de Algemene
  reserve)
 2. Niet in te stemmen met de budgetoverheveling van het tweetal expliciet aan het college voorgelegde voorstellen die niet aan de criteria voldoen; a) 25%- regeling investeringssubsidies sport voor € 184.000 en b) Grondwateronderzoek bodem De Lier voor € 50.000.
 3. De voorgestelde resultaatbestemming op te nemen in het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken.

Toelichting:
In het dienstjaar 2019 is een aantal activiteiten niet tot uitvoering gekomen. Dit zorgt voor een vertekend beeld van het reële resultaat over 2019, omdat de activiteiten nog wel in 2020 e.v. moeten worden uitgevoerd. Hiervoor is overheveling van het budget noodzakelijk via resultaatbestemming. Besloten wordt om in het nog op te stellen raadsvoorstel vaststelling jaarstukken 2019 de raad voor te stellen de desbetreffende budgetten via resultaatbestemming over te hevelen van 2019 naar 2020. Tevens is het college gevraagd om voor een tweetal voorstellen tot budgetoverheveling - die niet aan de criteria voldoen – expliciet een uitspraak te doen over het wel of niet overhevelen van het budget van 2019 naar 2020. Dit beïnvloedt het nadelig resultaat.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-170    Concept Regionale Energie Strategie (RES)

 1. Akkoord te gaan met het verzenden van de Concept RES aan het Nationaal Programma RES, vergezeld van de begeleidende brief vanuit de voorzitter van de Stuurgroep RES per 1 juni 2020.
 2. Akkoord te gaan met het ter informatie toezenden van de Concept RES inclusief de begeleidende brief van de voorzitter van de Stuurgroep RES aan de raad/provinciale staten/algemeen bestuur.
 3. De gemeenteraad/provinciale staten/het algemeen bestuur de gelegenheid te geven om voor de verdere uitwerking van de Concept RES naar de RES 1.0 wensen en bedenkingen mee te geven aan het college en aan de raad daartoe de nog aan te passen raadsbrief te verzenden.
 4. Er naar te streven dat wensen en bedenkingen voor 1 oktober 2020 kenbaar zijn gemaakt aan de voorzitter van de stuurgroep RES.

Toelichting:
Het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES) is een van de afspraken uit het nationale Klimaatakkoord. Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking, warmte(rest)bronnen en bijbehorende infrastructuur. Het gaat om de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. In de RES wordt aangegeven hoeveel duurzame energie (elektriciteit en warmte) we als regio in de toekomst kunnen opwekken. In de hele regio ligt de nadruk op warmte. Er is een groot potentieel aan geothermie en restwarmte uit de Rotterdamse haven. De concept RES past bij het eigen Westland Energie Akkoord, waarin is vastgelegd dat de gemeente Westland met name inzet op de ontwikkeling van het Warmte Systeem Westland. De concept RES zal worden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De resultaten van die doorrekening zullen worden verwerkt in de uiteindelijke definitieve RES. Deze moet voor 1 juli 2021 door de raad zijn vastgesteld. De raad wordt in de gelegenheid gesteld vóór 1 oktober 2020 wensen en bedenken kenbaar te maken m.b.t. de concept RES.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-171    Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2021

 1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de conceptbegroting MRDH 2021 en dat mee te delen aan het Dagelijks Bestuur van de MRDH conform de nog aan te passen brief.

Toelichting:
Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) stelt jaarlijks de begroting voor het volgende jaar vast. Voorafgaand daaraan kunnen alle deelnemende gemeenten, zoals de gemeente Westland, laten weten wat ze van deze begroting vinden. Het college is van mening dat de begroting in evenwicht is en de mogelijkheid biedt om het afgesproken beleid uit te voeren. Westland kan daarom met de begroting instemmen.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-172    Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2021 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

De raad voor te stellen de bijgevoegde nog aan te passen zienswijze uit te brengen, conform bijgaand raadsvoorstel, waarin opgenomen:

 • Akkoord op indexering, waarbij de kosten voor Westland circa € 133.000 zullen stijgen;
 • Akkoord op het verzoek aan de ODH de verhouding tussen kosten en de opbrengsten scherp in de gaten te blijven houden en ervoor te zorgen dat deze met elkaar in evenwicht blijven.
 • Akkoord op verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit van 1,05;
 • Akkoord op het uitspreken van zorg over het nog steeds stijgende ziekteverzuimpercentage binnen de ODH.

Toelichting:
Het college stelt de raad voor in zijn zienswijze aan te geven dat de gemeente Westland akkoord gaat met de begroting van de ODH. Tevens wordt voorgesteld de ODH te verzoeken de verhouding tussen kosten en opbrengsten scherp in de gaten te houden, mede in relatie tot de coronacrisis, en zorg uit te spreken over het nog steeds stijgende ziekteverzuimpercentage binnen de ODH.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-173    Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2021 Servicebureau H-10

 1. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze uit te brengen op het concept van de begroting 2021 van het Servicebureau H-10, conform bijgaand nog aan te passen raadsvoorstel en de nog aan te passen zienswijzebrief (20-0128038).

Toelichting:
De gemeente Westland is deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau H-10. Het Servicebureau H-10 heeft als taak om namens tien gemeenten jeugdhulp zo efficiënt mogelijk in te kopen, het contract - en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voortvloeiende uit de contracten te beheren. De bijdrage voor 2021 bedraagt voor gemeente Westland € 298.729. Dat is € 11.988 hoger dan de bijdrage voor 2020. De gemeenteraad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau H-10 de mogelijkheid om een zienswijze op de conceptbegroting 2021-2024 te geven. Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen, waarin akkoord wordt gegaan met de begroting maar ook kritisch wordt gekeken naar het feit dat niet wordt voldaan aan de gemeentelijke kaderbrief 2021 op het onderdeel indexering en het ontbreken van toelichting op de afwijking van het beeld van vorig jaar, waarin voor 2021 een verlaging van de personeelskosten werd verwacht. 

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-174    Onderzoeken tarieven OV Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH

 1. Kennis nemen van de ontvangen input van de MRDH en van de reacties van de raadswerkgroep Openbaar Vervoer op de in de consultatiememo voorgelegde vijftal vragen.
 2. In te stemmen met de reacties op de door de MRDH in de consultatiememo voorgelegde vijftal vragen die in dit voorstel zijn opgenomen. 
 3. De raad conform brief te informeren.   
 4. De MRDH conform brief te informeren.

Toelichting:
De MRDH heeft een aantal mogelijkheden laten onderzoeken om de komende jaren tot nieuwe openbaarvervoertarieven te komen. Eén van deze mogelijkheden is het verhogen van de tarieven in de spits en het verlagen van de tarieven in de daluren. Hiermee kan onder meer het gebruik over de dag beter worden gespreid. De resultaten van deze onderzoeken staan in de consultatiememo. De reacties van het college en de raadswerkgroep Openbaar Vervoer op deze memo staan in de brief die naar de MRDH wordt gestuurd. De ontvangen reacties neemt de MRDH mee in de voorstellen voor tariefswijzigingen OV. Deze worden in de tweede helft van 2020 ter besluitvorming aan het bestuur van de MRDH voorgelegd.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-175    Ontwerp Treasurystatuut MRDH 2021

 1. Aan de gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen m.b.t. het ontwerp Treasurystatuut MRDH 2021 overeenkomstig de nog aan te passen conceptbrief.

Toelichting:
In het Treasurystatuut zijn regels opgenomen voor het verstrekken en het aantrekken van leningen. Door deze regels worden risico's zo veel mogelijk vermeden. Het statuut wordt nu gewijzigd. Eén van de wijzigingen betreft het laten vervallen van de mogelijkheid om garanties (borgstellingen) te verlenen. Het college is van mening dat deze wijziging kan leiden tot inflexibiliteit in de financiering van OV- investeringen, als daarvoor maatfinanciering noodzakelijk is. Daarom stelt het college de raad voor het AB te adviseren in overweging te nemen de garantstellingsmogelijkheid te handhaven. Verder kan met het nieuwe Treasurystatuut worden ingestemd.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-176    Begrotingsstukken 2021 en Begrotingswijziging 2020 GR GGD en VT Haaglanden

 1. De raad voor te stellen overeenkomstig de nog aan te passen conceptbrief zijn zienswijze te geven over de ontwerpbegrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden alsmede een reactie op de jaarstukken 2019 van de GR.

Toelichting:
Het college stelt de raad voor in zijn zienswijze aan te geven dat de gemeente Westland akkoord gaat met de begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 van de GGD en Veilig Thuis Haaglanden in het besef dat deze begrotingsstukken zijn opgesteld voor aanvang van de Corona-crisis. Tevens wordt voorgesteld aandacht te vragen voor de noodzaak van tijdige en juiste informatievoorziening en voor afwikkeling van de nog openstaande verrekenvoorstellen over 2019. Ten aanzien van Veilig Thuis wordt voorgesteld aandacht te vragen voor (verdere) verbetering van de bedrijfsvoering en het beheersbaar krijgen van de volumes, waarbij ook de situatie in de gehele keten van huiselijk geweld wordt betrokken. Tevens wordt voorgesteld om tot een structurele regeling te komen met de GGD voor kostenstijging in relatie tot stijging van het inwoneraantal.

Besluitdatum: 6 mei 2020

20-177    Raadsinformatiebrief over stikstofregistratiesysteem

 1.  De raad te informeren over het stikstofregistratiesysteem conform brief.

Toelichting:
Het college heeft een brief van de provincie Zuid-Holland ontvangen over het nieuwe stikstofregistratiesysteem. Met deze brief informeert het college de raad over dit systeem. Het stiktofregistratiesysteem is een van de maatregelen die het kabinet heeft bedacht om de bouwproductie na de stikstofcrisis weer op gang te brengen. De provincie is verantwoordelijk voor het systeem. De uitvoering is belegd bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

Besluitdatum: 6 mei 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

 • beantwoording artikel 42 vragen WV Dementie in Westland (20-0057022)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV aanvullende vraag parkeren vrachtwagens (20-0068261)
 • beantwoording artikel 42 vraag GBW Stoppen herindicaties Hulp bij het Huishouden (20-0123200)
 • beantwoording artikel 42 vragen Retributiebijdrage in Westland (20-0119528)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV verkeerssituatie Zuidweg – Prof. Holwerdalaan (20-0101917)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV ontwikkeling Rijnvaart (20-0054150)
 • beantwoording artikel 42 vragen fractie VVD Westland inzake gasloze wijk Zand en Honing (20-0054158)
 • beantwoording artikel 42 vragen GBW Voorrang voor lokale ondernemers (20-0122973)
 • beantwoording artikel 42 GBW inzake herontwikkeling Aloysiusschool Monster (20-0131106)
 • beantwoording artikel 42 vragen LPF onderhoud zwembad De Hoge Bomen (20-0131090)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV kwaliteit Regiotaxi (20-0008122)
 • beantwoording artikel 42 vragen CU/SGP "functioneren Regiotaxi" (20-0011171)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV Inkoopbeleid gemeente Westland (20-0093630)

Besluitdatum: 6 mei 2020