Besluitenlijst week 18

Vaststelling besluitenlijst

Concept besluitenlijst B&W 21 april 2020 (20-0121780)  ongewijzigd vast te stellen.   

Besluitdatum: 28 april 2020

20-153    Coronamaatregelen OV MRDH (ter bekrachtiging)  

 1. De raad te informeren over coronamaatregelen OV MRDH conform brief.

Toelichting:
Door de huidige coronasituatie is het aantal mensen dat met het openbaar vervoer reist met ca. 90% afgenomen. Hierdoor zijn de inkomsten van de vervoerder sterk gedaald. Om de continuïteit van het openbaar vervoer te waarborgen heeft de MRDH subsidiebijdragen aan de vervoerbedrijven die gepland stonden voor de komende maanden naar voren gehaald. In nauw overleg zoeken de MRDH, het Rijk en de vervoerbedrijven een oplossing voor de geleden verliezen.     

Besluitdatum: 28 april 2020

20-154    Aanvraag omgevingsvergunning W-AV-2019-2269 Woutersweg 43 te 's-Gravenzande    

 1. De aanvraag omgevingsvergunning Woutersweg 43 te 's-Gravenzande te verlenen.
 2. Ondertekeningsmandaat te verlenen aan teammanager Ruimte, zodat het besluit systeemtechnisch digitaal afgewikkeld kan worden.

Toelichting:
Met dit besluit wordt toestemming verleend voor het realiseren van een dakopbouw aan de achterkant van een woning aan de Woutersweg 43 te 's-Gravenzande.    

Besluitdatum: 28 april 2020

20-155    Kwaliteitsbeleid WMO Ondersteuning en regie bij huishouden    

 1. Het H4 Normenkader Ondersteuning en regie bij huishouden vast te stellen.
 2. Het H4 Normenkader op te nemen bij de beleidsregels Wmo.
 3. In de beleidsregels Wmo op te nemen dat de kwaliteitstoets van een "schoon en leefbaar huis" plaatsvindt op basis van de kwaliteitsnormeringen uit het kwaliteitssysteem Vereniging Schoonmaak Research.
 4. Het Advies van de Adviesraad Sociaal domein Westland te beantwoorden conform brief.
 5. De brief van de zorgaanbieders te beantwoorden conform brief en deze namens de gemeente te laten ondertekenen door de gemeentesecretaris.
 6. De raad te informeren conform de brief Kwaliteitsbeleid Ondersteuning en regie bij huishouden.
 7. De portefeuillehouder het mandaat te verlenen voor enkele redactionele aanpassingen.

Toelichting:
Het college vindt het belangrijk dat inwoners die gebruik maken van de WMO-voorziening huishoudelijke hulp een schoon en leefbaar huis hebben. Met dit H4 Normenkader Ondersteuning en regie bij huishouden wordt Wmo-cliënten rechtszekerheid geboden. Met het toetsingskader “Schoon en leefbaar huis” is voor de zorgaanbieder en de cliënt vastgelegd welke kwaliteitsstandaard wordt gehanteerd. Zo zijn de afspraken voor iedereen duidelijk omschreven.  

Besluitdatum: 28 april 2020

20-160    Herinrichting Kloosterslop De Lier i.v.m. overlast  

 1. Het Kloosterslop in De Lier her in te richten.
 2. In overleg met omwonenden over te gaan tot tijdelijke maatregelen ter voorkoming van overlast.

Toelichting:
Er is al enkele jaren sprake van overlast bij het achterpad/parkje van woningen van ’t Perron (bekend als Kloosterslop). In overleg met omwonenden wordt de inrichting aangepast, waardoor de toegankelijkheid afneemt. Deze werkzaamheden worden afgestemd met de plaatsing van het geluidsscherm.    

Besluitdatum: 28 april 2020

20-161    Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2021-2024, inclusief herziene begroting 2020 en financieel jaarbericht VRH 2019    

 1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen die ertoe strekt dat de raad van de gemeente Westland akkoord gaat met de ontwerp-meerjarenbegroting VRH  2021 - 2024.
 2. De raad te informeren over de kaderbrief VRH 2021-2024 en het financieel jaarbericht VRH 2019 inclusief accountantsverklaring.

Toelichting:
In de zienswijze op de meerjarenbegroting van de VRH vraagt de gemeente blijvende aandacht voor het vinden en binden van vrijwilligers. De bezetting is nog steeds voldoende georganiseerd met alle maatregelen die hiervoor genomen zijn. Het is zaak dat dit zo blijft. Verder geeft de gemeente aan te verwachten dat de ontwikkelingen rond het coronavirus ook hun weerslag hebben op de VRH en dat dit onvoorziene kosten met zich mee gaat brengen. Het voorstel is om hiervoor een voorziening te treffen.    

Besluitdatum: 28 april 2020

20-163    VVE door Okidoki in OBS de Kyckert te Wateringen    

 1. Toestemming te verlenen voor het beschikbaar stellen van ruimte in OBS de Kyckert in Wateringen t.b.v. Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) aan kinderopvangorganisatie Okidoki.
 2. OBS de Kyckert te informeren over deze toestemming conform brief.

Toelichting:
Het college vindt het belangrijk dat peuters met een mogelijke (taal)achterstand goed worden voorbereid op de basisschool en zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarom ondersteunen wij het verzoek van de Kyckert en Okidoki om in hetzelfde gebouw Vroeg en Voorschoolse Educatie voor kinderen van 2 t/m 4 jaar aan te bieden. Hiermee ontstaat een onafgebroken leerlijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar.     

Besluitdatum: 28 april 2020

20-164    RNI Convenant Dienstverlening    

 1. Het RNI convenant dienstverlening aan te gaan met het ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties.

Besluit burgemeester:

 1. Wethouder P. Varekamp te machtigen het RNI Convenant Dienstverlening te ondertekenen.

Toelichting:
Dit besluit vloeit voort uit de samenwerking met het ministerie van BZK en maakt het mogelijk dat de gemeente Westland burgerservicenummers verstrekt aan tijdelijke werknemers in de tuinbouw en daaraan verbonden bedrijfstakken.    

Besluitdatum: 28 april 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)    

 • beantwoording artikel 42 vragen WV nadere vraag inzameling papier en karton (20-0096597)
 • beantwoording art. 42 vraag parkeren aan de kust (20-0119660)       

Besluitdatum: 28 april 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 43)  

 • beantwoording artikel 43 verzoek plan Duingeest (20-0079612)      

Besluitdatum: 28 april 2020