Overzicht collegebesluiten week 17

Vaststelling besluitenlijst   

21 april 2020

20-122    Aangepaste raadsinformatiebrief proces vaststelling Omgevingsvisie    

 1. De raadsinformatiebrief over het Omgevinsgsvisieproces zoals vastgesteld op 3 maart niet te verzenden en akkoord te gaan met een raadsbrief die is aangepast aan de actualiteit.
 2. De aangepaste raadsinformatiebrief met het procesvoorstel voor vaststelling van de Omgevingsvisie te versturen aan de gemeenteraad.
 3. De wethouder te mandateren enkele redactionele aanpassingen aan te brengen.

Toelichting:
Op 3 maart is er besloten een raadsinformatiebrief te versturen over het Omgevingsvisieproces. Deze brief is niet verstuurd, omdat het proces (in detail) iets is veranderd vanwege de coronacrisis. Om de raad toch formeel en volledig te informeren is er een aangepaste raadsinformatiebrief opgesteld.
Hierin wordt het proces geschetst om te komen tot een definitieve Omgevingsvisie. Met de kennis van nu vindt de behandeling van de Ontwerp-Omgevingsvisie en het PlanMER plaats tijdens de commissie Ruimte van 16 juni. Doel van deze commissie is de beide documenten vrij te geven voor inspraak vanaf 3 augustus tot en met 18 september.    

Besluitdatum: 21 april 2020

20-133    Variantenstudie Centrumplan Poeldijk   

 1. Te kiezen voor de voorkeursvariant (variant 5).
 2. De raad de bijgevoegde nota te verzenden met daarin deze voorkeursvariant.
 3. De raad voor te stellen variant 5 als toetsingskader voor de ontwikkelingen in het centrum van Poeldijk te hanteren.
 4. De raad voor te stellen variant 5 verder uit te werken inclusief het starten van de verkoop van Voorstraat 88, om realisatie mogelijk te maken.

Toelichting:
In de voorkeursvariant wordt het gemeentelijk vastgoed Voorstraat 88 in huidige staat verkocht met als randvoorwaarde dat op de begane grond maatschappelijke functies (Huis van de Buurt) worden gehuisvest. Dit brengt levendigheid in het centrum. Uit het participatietraject bleek vooral de wens Voorstraat 88 een nieuwe bestemming te geven. Tegelijkertijd wordt meegewerkt aan een maatschappelijk initiatief vanuit de Bartholomeuskerk en Middin voor een herontwikkeling van de pastorie en het Wittebrug terrein voor o.a. zorgwoningen (Hart van Poeldijk initiatief). De ontwikkeling van Voorstraat 88 heeft prioriteit. De ontwikkelingen rond de Bartholomeus kerk kunnen worden opgepakt door de parochie.  

Besluitdatum: 21 april 2020

20-139    Concepttekst Omgevingsvisie 2.0   

 1. Akkoord te gaan met het versturen van de concept-Omgevingsvisie 2.0 naar ketenpartners, buurgemeenten en raadsleden voor de meeleesronde.
 2. Akkoord te gaan met een tekstvoorstel voor de ontwerp-Omgevingsvisie 2.0

Toelichting:
Eind januari heeft de laatste van drie dialoogsessies van college en  raad over de Omgevingsvisie plaatsgevonden. Tijdens deze dialoogsessie is het verzoek gedaan om raadsleden te laten meelezen met de conceptversie ter voorbereiding van het bestuurlijke en politieke proces. Met dit collegebesluit wordt hier uitvoering aan gegeven. Doel is de visie voor het einde van 2020 vast te stellen.   

Besluitdatum: 22 april 2020

20-140    Financiële leidraad coronacrisis   

 1. De financiële leidraad coronacrisis vast te stellen.
 2. De raad hierover per memo te informeren.

Toelichting:
De samenleving wordt hard getroffen door de
coronacrisis. De rijksoverheid biedt verschillende financiële regelingen waarvan gebruik kan worden gemaakt. Daarnaast komen er bij de gemeente ook steunaanvragen binnen vanuit de Westlandse
gemeenschap. Het eerste algemene uitgangspunt is dat de steun vanuit de gemeente aanvullend is op de reeds afgekondigde of nog af te kondigen steunmaatregelen vanuit het rijk. Deze leidraad biedt handvatten voor een eenduidige en gelijke wijze van beoordeling van deze steunaanvragen.   

Besluitdatum: 21 april 2020

20-141    Verlengen termijn onderbouwing aanvraag onderwijshuisvesting   

 1. Artikel 30 (hardheidsclausule) uit de onderwijshuisvestingsverordening toe te passen op een zestal verlate onderbouwingen van de huisvestingsaanvragen ten gevolge van het coronavirus.
 2. Mandaat te verlenen aan de teammanager Samenleving van cluster Beleid de aanvragen te beoordelen.

Toelichting:
Conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Westland 2015 moeten schoolbesturen vóór 15 april de onderbouwingen aanleveren voor de aanvragen die zij hebben ingediend voor 2021. Eén schoolbestuur heeft aangegeven dat het in verband met de coronacrisis niet is gelukt de onderbouwingen tijdig aan te leveren. Dit collegebesluit maakt het mogelijk te laat aangeleverde onderbouwingen ten gevolge van de coronacrisis alsnog in behandeling te nemen.    

Besluitdatum: 21 april 2020

20-143    Beslissing op bezwaar weigering subsidie VORM Van Ruyvenlaan 29 te Poeldijk   

 1. Het eerder genomen besluit van 28 november 2019, waarbij de aanvraag om subsidie op grond van de Subsidieregeling VORM Westland, voor het perceel Van Ruyvenlaan 29 te Poeldijk geweigerd is, te herroepen en op basis van het advies van de commissie bezwaarschriften de subsidie alsnog toe te kennen.
 2. Op basis van het advies als bedoeld in besluit 1 een nieuw besluit te nemen op de aanvraag om subsidie op grond van de Subsidieregeling VORM Westland voor het perceel Casembrootlaan 30 te Poeldijk.

Toelichting:
Dit besluit vloeit voort uit een advies van de commissie bezwaarschriften waarin staat dat het toepassen van de hardheidsclausule voor een aanvraag tot subsidie op grond van de Subsidieregeling VORM Westland ten nadele van een aanvrager niet kan leiden tot weigering van de aanvraag.   

Besluitdatum: 21 april 2020

20-144    Subsidieregeling VORM Westland 1e wijziging   

 1. De 1e wijziging van de 'Subsidieregeling Verduurzaming en Obstakelvrije Ruimte voor Modernisering (VORM) Westland’ vast te stellen.
 2. De 1e wijziging van de 'Subsidieregeling VORM Westland’ in werking te laten treden op 30 april 2020.
 3. Het gewijzigde aanvraagformulier vast te stellen.
 4. Het gewijzigde vaststellingsformulier vast te stellen.
 5. De raad te informeren conform brief.

Toelichting:
Dit besluit ziet op een herziening van de ‘Subsidieregeling VORM Westland’ en voorziet in nieuwe regels om ongewenste subsidieverlening te voorkomen en een nieuwe berekening van het subsidiebedrag vanwege waardeontwikkeling van woningen over de afgelopen jaren.    

Besluitdatum: 21 april 2020

20-145    Afwijken huisvestingsverordening 2019 project Rijnvaart   

 1. Af te wijken van de reguliere rangorde van toewijzen sociale huurwoningen, zoals beschreven in de huisvestingsverordening Westland 2019 in artikel 3:5.

Toelichting:
Met het collegebesluit wordt toestemming verleend urgente woningzoekenden voor de laatste vier woningen uit te sluiten waardoor Wonen Wateringen de mogelijkheid krijgt om toe te wijzen volgens lokaal maatwerk. Hiermee hoopt Wonen Wateringen voor de oplevering alle 44 appartementen te verhuren. Uiteindelijk is 75% van de woningen van het project aan inwoners van Westland toegewezen. Het lokaal maatwerk dat nu niet is benut, kan voor andere woningen in Westland worden ingezet.   

Besluitdatum: 21 april 2020

20-146    Raadsinformatiebrief nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden   

 1. De raad te informeren over de inhoud en het proces van de op te stellen nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden.

Toelichting:
Met dit besluit informeert het college de raad over het proces om te komen tot nieuwe woningmarktafspraken in Haaglanden. Deze woningmarktafspraken gaan over het bouwen van voldoende woningen in de regio en over een meer evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad binnen de regio.   

Besluitdatum: 21 april 2020

20-147    Warmte-/Koudeopslag in het 1e Watervoerende pakket   

 1. Het gebied Boomawatering, Poelzone en Waalblok ruimtelijke ordening technisch vooralsnog niet aanwijzen als zijnde, in de basis, geschikt voor Warmte-/Koudeopslag in het 1e Watervoerende pakket. (WKO in 1e WVP)
 2. In principe akkoord te gaan met ondersteuning, door Westland, van het door Glastuinbouw Nederland op te zetten en te leiden project vanuit het programma "Kas Als Energiebron".

Toelichting:
De gemeente Westland heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden van Warmte-/Koudeopslag (WKO) in het eerste watervoerende pakket van het gebied Boomawatering, Poelzone en Waalblok. Westland wil daar waar mogelijk en verantwoord de glastuinbouw faciliteren bij de verduurzaming van de bedrijfsvoering. WKO’s passen in deze koers, maar kunnen nadelige gevolgen hebben voor de leefomgeving of andere ontwikkelingen in de weg staan. Er is op dit moment nog onvoldoende informatie en duidelijkheid over de (toekomstige) andere belangen om lokaal goede afwegingen te kunnen maken. Om die informatie boven de tafel te krijgen ondersteunt Westland een door Glastuinbouw Nederland op te zetten en geleide project vanuit het programma “Kas Als Energiebron”. Dit project zal antwoord moeten geven op de vraag hoe de beperkte ruimte in de watervoerende lagen in de ondergrond door de glastuinbouw duurzaam en optimaal kan worden benut.   

Besluitdatum: 21 april 2020

20-148    Omgevingsvergunning Kerkstraat 127a te Kwintsheul   

De raad voor te stellen om onder voorbehoud van ondertekening van de anterieure overeenkomst:

 1. voor te stellen om de ingediende zienswijzen te beantwoorden overeenkomstig de beantwoording zoals opgenomen in de "Nota beantwoording zienswijzen en overleg";
 2. hiermee de gevraagde verklaring van geen bedenkingen te verlenen in verband met de aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van 13 woningen op het perceel Kerkstraat 127a te Kwintsheul (W-AV-2017-1853);
 3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Toelichting:
In 2017 is een omgevingsvergunning voor de bouw van 13 woningen op het perceel Kerkstraat 127a te Kwintsheul aangevraagd. Die omgevingsvergunning is geweigerd. Met de nieuwe initiatiefnemer wordt nu een vaststellingovereenkomst gesloten, waarna intrekking van het besluit tot weigering kan plaatsvinden. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst wordt een anterieure overeenkomst gesloten, zodat de gemeenteraad een besluit kan nemen over de verklaring van geen bedenkingen, waarna het college de omgevingsvergunning kan verlenen voor de bouw van 13 woningen op het perceel Kerkstraat 127a te Kwintsheul.   

Besluitdatum: 21 april 2020

20-149    Schrijven college inzake analyse woonruimteverdeling (aanbodrapportage)   

 1. De raad te informeren over de ontwikkeling in de sociale huurvoorraad Haaglanden conform brief.

Toelichting:
Met dit besluit informeert het college de raad over de ontwikkelingen in de woonruimteverdeling in Westland en in de regio Haaglanden. Er zijn meer woningzoekenden en er is minder aanbod. Per woningadvertentie op Woonnet Haaglanden reageren in de regio gemiddeld meer dan 300 woningzoekenden. Uit de rapportages blijkt dat in Westland de druk op de sociale huur is toegenomen. In 2019 werden in Westland 489 woningen verhuurd, ruim 80 minder dan het jaar ervoor. De wachttijd is opgelopen en bedraagt inmiddels vijf jaar. Door de inwerkingtreding van de nieuwe huisvestingsverordening per 1 juli 2019 en de strengere urgentieregels, nam het aantal verhuringen met urgentie af.   

Besluitdatum: 21 april 2020

20-152    Bekrachtiging Ondertekening Bestuurlijk akkoord Aanpak volkshuisvestelijke problematiek Westland   

 1. Akkoord te gaan met de ondertekening van het "Bestuurlijk akkoord aanpak volkshuisvestelijke problematiek Westland".

Besluit burgemeester:

 1. Wethouder Van der Stee op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet te machtigen het ‘Bestuurlijk akkoord aanpak volkshuisvestelijke problematiek Westland’ te ondertekenen.

Toelichting:
Het college heeft besloten op 21 april a.s. het
“Bestuurlijk akkoord Aanpak volkshuisvestelijke problematiek Westland” te ondertekenen samen met
Arcade mensen en wonen, Wonen wateringen, Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen Midden-Delfland, Vestia, Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vestia is genoodzaakt haar woningbezit in de zes maatwerkgemeenten (Westland, Zuidplas, Pijnacker, Brielle, Barendrecht en Bergeijk) te verkopen. Hiermee dreigt een groot deel van de sociale huurwoningvoorraad in deze gemeenten verloren te gaan. Teneinde dit te voorkomen is, onder aanvoering van bestuurlijk regisseur Hamit Karakus, een traject gestart waarbij lokale woningcorporaties het primaat krijgen het Vestia-bezit over te nemen en zo de sociale huurwoningvoorraad zo veel mogelijk behouden blijft. Met het bestuurlijk akkoord worden gemaakte afspraken geborgd en vaart gehouden in dit proces.   

Besluitdatum: 21 april 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)   

 • beantwoording art 42 vragen WV Dahliastraat Poeldijk (20-0048758)
 • beantwoording artikel 42 vragen GBW Midden-Delfland (20-0103063)
 • beantwoording art. 42 vragen voortgang Koningin Julianaweg (20-0109252)
 • beantwoording art. 42 vraag GBW sociale huurwoningen in Plan Duingeest (Monster) (20-0079343)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV complex HoogeNaald Naaldwijk (20-0112253)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV Havenstraat Monster (19-0072470)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV Schepen/Anjerlaan te Naaldwijk (20-0106099)
 • beantwoording artikel 42 vraag WV tweede aanvullende vraag verkeersveiligheid rotondes (20-0106433)
 • beantwoording artikel 42 vraag WV veiligheid zebrapad Stokdijkkade (20-0106450)
 • beantwoording artikel 42 vraag WV kruispunt Geestweg-Hoge Geest (20-0106558)
 • beantwoording artikel 42 vraag WV verkeersveiligheid Opstalweg (20-0106612)     

Besluitdatum: 21 april 2020

Beantwoording raadsvragen (artikel 43)   

 • beantwoording artikel 43 verzoek WV handhaving bestemmingsplannen (20-0053577)
 • beantwoording artikel 43 verzoek inzake geluidsverhoging Burg. Elsenweg (20-0023939)   

Besluitdatum: 21 april 2020