Besluitenlijst week 14

20-110 Verzoek compensatie doelgroepenvervoer n.a.v. vraaguitval door Coronacrisis

Datum besluit 1 april 2020
Beslispunt

 1. In principe bereid te zijn tot compensatie van aanbieders van doelgroepenvervoer vanwege vraaguitval als gevolg van de coronacrisis en de nadere uitwerking van Trafficon daartoe welwillend tegemoet te zien.

Toelichting:

Om te zorgen voor continuïteit van doelgroepenver-voer heeft het college van B&W het principebesluit genomen bereidwillig te zijn aanbieders van doel-groepenvervoer te compenseren voor uitgevallen ritten als gevolg van de coronacrisis. Hiermee wordt voorkomen dat vervoer van kwetsbaren, zoals ouderen, mensen met een beperking en patiënten van en naar ziekenhuisafspraken en het leerlingen-vervoer in de problemen komen. Dit principebesluit volgt op signalen van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en De Vier Gewesten. Trafficon draagt binnen MRDH-verband zorg voor verdere uitwerking van de ondersteuningsmaatregelen. De gemeentelijke principebesluiten liggen deze week voor in alle gemeenten in de regio Haaglanden.

20-111 Beantwoording brief raad inzake Galgeweg 3 Naaldwijk

Datum besluit 1 april
Beslispunt

 1. De brief van Westland Verstandig inzake bestemmingsplan Galgeweg 3 te beantwoorden conform brief.

Toelichting:

De fractie Westland Verstandig heeft het college gevraagd of het zinvol is de bestemmingsplanpro-cedure Galgeweg 3 te Naaldwijk op te schorten. In zijn brief geeft het college aan dat is gezocht naar een alternatieve aanpak om de procedure door te kunnen laten gaan en het bestemmingsplan in het najaar vast te kunnen stellen. Zo zullen de
gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland met een aantal omwonenden persoonlijke gesprek-ken voeren over het voorontwerp bestemmingsplan. Ook hebben alle direct omwonenden en omliggende bedrijven een brief gekregen met daarin opgenomen waar het voorontwerp bestemmingsplan digitaal kan worden ingezien en op welke wijze een inspraakre-actie kan worden ingediend. Een informatieavond volgt tijdens de ontwerpfase. 1 april 2020

20-113    Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan West-made-Noord    De raad voor te stellen om:

Datum besluit 1 april
Beslispunten

 1. Het Beeldkwaliteitsplan "Westmade-Noord' " vast te stellen.
 2. Het Beeldkwaliteitsplan "Westmade-Noord" te koppelen aan de welstandsnota.
 3. De tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Westmade-Noord" ingediende zienswijzen te beantwoorden overeenkomstig de beantwoording zoals opgenomen in de nota van beantwoording zienswijze.
 4. De ten opzichte van het ontwerpbestem-mingsplan voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in de bij het concept raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Staat van Wijzigingen, over te nemen.
 5. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 6. Het bestemmingsplan 'Westmade-Noord' met identificatienummer NL.IMRO.1783.OWZWESTMADENRDopb-VA01 gewijzigd vast te stellen.
 7. Te bepalen dat voor de ondergrond van dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de Grootschalige Basiskaart (GBKN) d.d. 19-02-2020.

Toelichting:

Het huidige bestemmingsplan ‘Westmade’ voor het gebied Westmade-Noord voldoet niet meer aan de nieuwe plannen voor de Westlandse Zoom. Het plangebied van “Westmade” wordt in een aantal fasen ontwikkeld mede vanwege de PAS (Program-matische Aanpak Stikstof) problematiek. 
Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 500 woningen met bijbehorende infra-, groen-,
water- en speelvoorzieningen mogelijk gemaakt. Aan de ontwikkeling van Westmade is een
uitgebreid participatietraject vooraf gegaan.

20-114    Evaluatie uitvoeringspro-gramma 2019 Waterplan en uitvoeringsprogramma 2020 waterklimaatplan

Datum besluit 1 april
Beslispunten

 1. De evaluatie uitvoeringsprogramma 2019 Waterplan vast te stellen.
 2. Het uitvoeringsprogramma 2020 water-klimaatplan vast te stellen.
 3. De raad te informeren over de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2019 Waterplan en uitvoeringsprogramma 2020 waterklimaatplan conform brief.

Toelichting:

De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland werken intensief samen op het gebied van water. In het uitvoeringsprogramma 2020 is inzichtelijk gemaakt welke activiteiten worden
opgepakt om knelpunten qua wateroverlast,
droogte, waterkwaliteit en waterveiligheid op het grondgebied van Westland aan te pakken. In de evaluatie over 2019 wordt ingegaan op de
voortgang ten aanzien van de in het waterplan
gestelde doelen op het gebied van onder andere het ruimtelijk beleid, duurzaamheid, schoon water en wateroverlast.    

20-115    Reactie op brief Stichting Ewoudslaan   

Datum besluit 1 april
Beslispunt

 1. De brief van advocatenkantoor Zwinkels m.b.t. geuite zorgen over de mogelijke komst van huisvesting voor arbeidsmigranten op de kavel aan de Ewoudslaan 3 in Honselersdijk te beantwoorden conform brief.

Toelichting:

Het college heeft een brief ontvangen waarin een advocatenkantoor namens een cliënt zorgen uit over de mogelijke komst van huisvesting voor
arbeidsmigranten op de kavel aan de Ewoudslaan 3 in Honselersdijk. In zijn reactie op deze brief laat het college weten dat de gemeente het plan tot op heden alleen uit de pers kent, maar dat de geuite bezwaren zullen worden meegenomen als er eventueel om een quick scan voor deze locatie wordt gevraagd.    

20-116    Voortgangsrapportage Sociaal Beleidskader 2019

Datum besluit 1 april
Beslispunten

 1. De raad te informeren over de voortgangs-rapportage Sociaal Beleidskader 2019 conform brief.

Toelichting:

Met de voortgangrapportage Sociaal Beleidskader 2019 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering en ontwikkelingen binnen het so-ciaal domein die van belang zijn geweest in 2019. In 2019 is het mogelijk geweest om alle projecten uit het uitvoeringsprogramma uit te voeren en waar mogelijk in reguliere uitvoering te verankeren.

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)   

•    beantwoording art 42 vragen GBW bestrating beplanting Mosveen (20-0054856)
•    beantwoording art 42-vragen WV speeltuintje Schout Naaldwijk (20-0075085)
•    beantwoording art 42-vragen WV over snoeien van groen (20-0079491)