Overzicht collegebesluiten week 15

Vaststelling besluitenlijst

Datum besluit 8 april 2020

Toelichting:

Concept besluitenlijst B&W 1 april 2020 (20-0096801) ongewijzigd vast te stellen.

20-117 Versnelde toetsing aanvragen om omgevingsvergunning

Datum besluit 8 april 2020

Beslispunten

 1. Ten einde de bouwproductie tijdens de Coronacrisis te stimuleren en faciliteren besluit het college tot het versnellen van de vergunningverlening, dat wil zeggen dat besluiten op aanvragen omgevingsvergunningen worden genomen binnen een netto doorloop-tijd van drie weken, mits de aanvragen voldoen aan de gestelde indieningsvereisten en inhoudelijk de juiste kwaliteit hebben.
 2. De versnelde vergunningverlening te realiseren door
  1. bouwwerken in een lagere gevolgklasse voor aanvragen, vooruitlopend op de wet kwaliteitsborging, op een lager toetsniveau (toetsniveau 1) te toetsen aan de regels van het bouwbesluit met uitzondering van constructie- en brandveiligheid;
  2. het nemen van personele, procesmatige en organisatorische maatregelen.
 3. Het besluit betreft aanvragen die zijn ingediend in maart, april, mei en juni 2020

Toelichting:

Met dit besluit maakt het college snelle vergunning-verlening mogelijk in tijden van de coronacrisis ter bevordering van de lokale economie. Dit besluit geldt voor aanvragen die zijn ingediend in maart, april, mei en juni 2020.

20-118 Pilot winning en verwaarding van plantinhoudsstoffen om vernietiging a.g.v. Corona crisis te voorkomen

Datum besluit 8 april 2020

Beslispunten

 1. In afwijking van beleidsregels "Welbesteed" Handelskwekerij Varta opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van onderzoek naar plantinhoudsstoffen van 20 grootste en meest potentievolle teelten en daarnaast productsamples te produceren ten behoeve van producenten van o.a. cosmetica, kleur- en geurstoffen.
 2. Opgedane kennis en samples via Greenport West Holland te delen met tuinbouwondernemers in de Greenport West Holland ten behoeve van innovatie en ontwikkeling nieuwe verdienmodellen.

Toelichting

Door de coronacrisis wordt de sierteelt hard getroffen. Als gevolg van het wegvallen van vraag worden veel bloemen en planten vernietigd in plaats van verkocht. Met dit besluit wordt financieel bijgedragen aan een project van BioBoost (een samenwerking van Nederlandse, Britse en Belgische overheden, onderzoeksinstellingen en de tuinbouwsector, waarin Westland ‘lead partner’ is) om bloemen en planten te verwerken tot grondstoffen voor de cosmetica, geur- en smaakindustrie. Handelskwekerij Varta zal van twintig tuinbouwproducten samples maken voor toepassing in genoemde industrieën. Westland draagt maximaal € 32.000 bij aan het project.

20-119 Aanvraag afwijking BAL afvalwaterzuivering glastuinbouw in het kader van Crisis en Herstel Wet

Datum besluit 8 april 2020

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met aanvraag ten behoeve van de afvalwaterzuivering, waarbij
  verlenging voor de aangesloten tuinders wordt voorgesteld tot 1 oktober 2022.
 2. Akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden voor de overbrugging.
 3. De aanvraag namens de gemeente Westland in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toelichting

Vanaf 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven verplicht om gewasbeschermingsmiddelen die bestaan uit organische verbindingen uit hun afvalwater te zuiveren. Zuiveringsinstallaties moeten de gewasbeschermingsmiddelen voor minimaal 95% verwijderen uit het op de riolering te lozen water. Het Activiteitenbesluit zuiveringsplicht biedt de mogelijkheid voor maatwerk voor collectieve zuivering tot 1 januari 2021.

De grootste collectieve zuivering voor de glastuinbouw van Nederland betreft een beoogde zuiveringsinstallatie bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Nieuwe Waterweg (AWZI NW) in Hoek van Holland. De nieuwe installatie is op hoofdlijnen ontworpen, maar zal niet sneller gerealiseerd kunnen worden dan oktober 2022. Het college gaat bij het ministerie van BZK ontheffing van het Activiteitenbesluit aanvragen tot 1 oktober 2022.

20-120 Opschorten huur buitensportvelden

Datum besluit 8 april 2020

Beslispunten

 1. De huurbetalingen voor buitensportvelden op te schorten tot 1 juli 2020.

Toelichting

Met de verlenging van de landelijke coronamaatregelen zijn ook sportaccommodaties langer gesloten. Verschillende verenigingen worden geraakt door langdurig mislopen van kantineinkomsten. Daarom heeft het college besloten de inning van veldhuur op te schorten tot 1 juli a.s. Daarnaast wordt momenteel uitgewerkt welke lokale steunmaatregelen aanvullend op de landelijke steunmaatregelen voor de Westlandse sport mogelijk en nuttig zijn.

20-123 H4-coulanceregeling Wmo-zorgaanbieders

Datum besluit 8 april 2020

Beslispunten

 1. De H4-coulanceregeling voor zorgaanbieders Wmo vast te stellen.
 2. Hierover te communiceren conform brief.
 3. De portefeuillehouder het mandaat te verlenen in de begeleidende mail het aandachtspunt op te nemen dat er geen ontslagen mogen vallen door de coronacrisis.

Toelichting

Dit besluit vloeit voort uit de wens van de gemeenten Westland, Delft, Rijswijk en Midden-Delfland om een heldere lijn te bieden aan zorgaanbieders over financiële coulance in de coronaperiode, zodat zij minder financiële onzekerheid ervaren, het zorglandschap zoveel als mogelijk in tact kan blijven en zoveel mogelijk zorg verleend kan blijven worden, desnoods in een andere vorm.

20-124 Definitieve vaststelling bouwkrediet de Achtsprong in De Lier

Datum besluit 8 april 2020

Beslispunten

 1. Het bedrag dat is toegekend als voorlopig bouwkrediet voor de vervangende nieuwbouw van de Achtsprong in De Lier incl. kinderopvangvoorziening (€ 3.729.236,- incl. BTW en incl. 5% onvoorzien) definitief vast te stellen en beschikbaar te stellen aan de WSKO.

Toelichting

Het college heeft passend en bereikbaar onderwijs voor Westlandse kinderen hoog in het vaandel staan. Daar maakt voldoende en passende onderwijshuisvesting een belangrijk onderdeel van uit. Het college stelt daarom een bouwkrediet van € 3.729.236 beschikbaar voor de (vervangende) nieuwbouw van de Achtsprong inclusief kinderopvang in De Lier. Met de vervangende nieuwbouw krijgt de school de beschikking over een modern, ruim en duurzaam gebouw waar kinderen veilig kunnen opgroeien en leerlingen gestimuleerd worden om hun talenten ten volle te ontwikkelen.

20-125 Collegeverklaring en verantwoording ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) 2019

Datum besluit 8 april 2020

Beslispunten

 1. De rapportage Informatieveiligheid ENSIA 2019 vast te stellen.
 2. De Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen, te ondertekenen en aan te bieden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Logius en BKWI voor de verticale verantwoording.
 3. De rapportage van de zelfevaluatie DigiD en Suwinet behorend bij de Collegeverklaring vast te stellen (bijlage I en II).
 4. De ENSIA Rapportage zelfevaluatie informatiebeveiliging 2019 vast te stellen.
 5. De Verantwoordingsrapportages 2019 BAG, BGT en BRO vast te stellen.
 6. Het Verbeterplan ENSIA 2019 vast te stellen.
 7. Verantwoording aan de raad af te leggen via de paragraaf Bedrijfsvoering in het jaarverslag 2019.

Toelichting

In de ENSIA-verklaring geeft het college aan in hoeverre voor Digitale persoonsidentificatie (DigiD) en inkomen (SUWInet) de interne beheersingsmaatregelen in opzet en bestaan voldoen aan de geselecteerde normen op het gebied van informatieveiligheid. De verklaring maak onderdeel uit van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Middels ENSIA legt het college verantwoording af over de informatieveiligheid van processen met betrekking tot reisdocumenten, digitale persoonsidentificatie, inkomen en basisregistraties personen, adressen en gebouwen. De raad wordt via de paragraaf Bedrijfsvoering in het jaarverslag geïnformeerd over de informatieveiligheid van de organisatie.

20-127 Raadsbrief Madeweg nabij 1a

Datum besluit 8 april 2020

Beslispunten

 1. De raad te informeren over de aanvraag omgevingsvergunning Madeweg nabij 1a conform brief.

Toelichting

De gemachtigde van de initiatiefnemer van het plan voor Madeweg 1a in Monster heeft gevraagd de uiterste beslistermijn op de aanvraag (10 mei) met drie maanden op te schorten. Het college heeft besloten dit verzoek om uitstel te honoreren.

Beantwoording raadsvragen (artikel 42)

 • beantwoording artikel 42 vragen WV algemene onderhoudstoestand trottoirs en fietspaden (20-0050336)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV overlast parkeren Druivenstraat Naaldwijk (20-0053701)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV parkeren vrachtwagens (20-0067635)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV ophalen afval (20-0076913)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV problematiek afvalinzameling (20-0076996)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV ophalen afval (20-0077105)
 • beantwoording artikel 42 vragen WV afvalverwerking huishoudens (20-0068000)
 • beantwoording artikel 42 vragen VVD Steuntje in de rug voor de Westlandse ondernemers! (20-0075361)

Beantwoording raadsvragen (artikel 43)

 • beantwoording artikel 43 verzoek WV Ur-nenmuur Molenlande Monster incl. bijlage (20-0087887)