Besluitenlijst 26 maart 2020

Nummer 20-099 Vaststellingsovereenkomst Kwekers in de Kunst

Datum besluit 17 maart 2020
Beslispunten

1.    De vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en Kwekers in de Kunst vast te stellen.
2.    Na ondertekening van de overeenkomst over te gaan tot betaling.
3.    Na ondertekening van de overeenkomst bijgevoegde persverklaring uit laten gaan.
4.    Na ondertekening de procedure bij de Raad van State in te trekken.
5.    De raad via de bijgevoegde raadsbrief te informeren over het bereikte resultaat.

Toelichting:

De gemeente en Kwekers in de Kunst hebben in goed overleg overeenstemming bereikt, waardoor hun conflict ten einde is. De gemeente betaalt aan Kwekers in de Kunst een bedrag van € 45.000, bovenop het in 2017 beschikbaar gestelde bedrag van € 40.000. Als tegenprestatie verzorgt Kwekers in de Kunst een tweetal voorstellingen, kaarten hiervoor worden door de gemeente Westland aan nader te bepalen groepen uit de samenleving beschikbaar gesteld. Op verzoek van de gemeente Westland vinden de voorstellingen plaats in een theater in Den Haag.

Nummer 20-100 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020

Datum besluit 24 maart 2020
Beslispunten

1.    Het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020 vast te stellen. In het uitvoeringsprogramma staat beschreven welke taken op het gebied van VTH in 2020 worden uitgevoerd en hoe deze bijdragen aan de beleidsdoelen, zoals geformuleerd in het handhavingsbeleid.
2.    Het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020 in mandaat aan te passen en bekend te maken aan de gemeenteraad, middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Toelichting:

Het Besluit omgevingsrecht (Bor) vereist dat de gemeente jaarlijks een uitvoeringsprogramma voor de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) opstelt. Naast de reguliere taken zijn de speerpunten in 2020 voor de gemeente onder andere de glastuinbouw, strijdig gebruik van bedrijventerreinen, integrale controle van bijeenkomstgebouwen, drugspanden en de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook de speerpunten van de Omgevingsdienst Haaglanden en de Veiligheidsregio Haaglanden zijn in het uitvoeringsprogramma opgenomen. Deze betreffen voor de ODH onder andere gebiedsgericht meten en monitoren/ emissie loze kas, communicatie zuiveringsplicht en onderzoek assimilatiebelichting en assimilatietoezicht. De VRH zet, waar nodig, in op onder andere onderzoek naar onvakkundig uitgevoerde verbouwingen en/of illegale verbouwingen waarbij de (brand)veiligheid mogelijk in het geding is.

Nummer 20-101 Achtervanglening (borgstelling) Arcade

Datum besluit 24 maart 2020
Beslispunten

1.    Een overeenkomst aan te gaan met Waarborgfonds Sociale Woningbouw ter
achtervang van de herfinanciering van een geldlening van € 10.000.000 door Stichting Arcade.

Toelichting:

Woningcorporatie Arcade heeft de gemeente Westland gevraagd om achtervang te verzorgen voor de benodigde herfinanciering van een tweetal leningen. Met dit besluit maakt het college het voor Arcade mogelijk een nieuwe lening met rentekorting af te sluiten.

Nummer 20-102 Tobrukbunker terug plaatsen en beheren van stelling 46, nabij de Dijckerwaal te 's-Gravenzande

Datum besluit 24 maart 2020
Beslispunten

1.    De Tobrukbunker op te graven en te plaatsen op de oorspronkelijke plek, en in te stemmen met de werkzaamheden die vooruitlopend op dit besluit hebben plaatsgevonden.
2.    De kosten voor het opgraven en terugplaatsen van de Tobrukbunker ad € 15.000 te dekken uit het budget Waardig Herdenken

Toelichting:

In de gemeente Westland bevindt zich een aantal stellingen (bunkerplaatsen) van de Atlantikwall. Deze stellingen zijn onderdeel van de vesting Hoek van Holland en zijn de tweede verdedigingslinie geweest. De provincie en de gemeente hechten veel waarde aan het cultuurhistorisch erfgoed. De stichting Stelling 33 zet zich in voor het behoud van dit erfgoed. Zij heeft een plan ingediend bij de gemeente om deze stelling, gelegen bij Dijckerwaal te ’s Gravenzande,  in te richten. Ook hebben zij gevraagd of de gemeente de tobruk bunker kan opgraven. Bij de nieuwe inrichting van het gebied zou deze anders verloren gaan. Een tobruk bunker is een kleine bunker waar 2 mensen in konden met afweergeschut. Het college heeft besloten om op het verzoek van de stiching in te gaan en de bunker te behouden.

Nummer 20-103 Startnotitie Herontwikkeling Naaldhorstlocatie

Datum besluit 24 maart 2020
Beslispunten

1.    De startnotitie 'Herontwikkeling Naaldhorstlocatie' vast te stellen.

Toelichting:

Er zijn meer (verpleeg)zorgplaatsen en Woonzorgvoorzieningen nodig in Westland. Daarom heeft het college van B&W nu een startnotitie vastgesteld om uiteindelijk te kunnen komen tot herontwikkeling van de Naaldhorstlocatie. Met de vastgestelde startnotitie kan gewerkt worden aan een gebiedsvisie om de ruimtelijke kaders van herontwikkeling zo snel en zorgvuldig mogelijk te bepalen.

Nummer 20-104 Presentatie werkgroep raad omgevingsvisie

Datum besluit 24 maart 2020
Beslispunten

1.    Akkoord te gaan met bijgevoegde presentatie voor de werkgroep van de Raad.

Toelichting:

Dit besluit vloeit voort uit de wens van de gemeenteraad om nauw betrokken te worden bij de voorbereidingen van de Omgevingsvisie. In de presentatie spreken we over de keuzes in de visie voor wat betreft de ruimtevraag van de ambities op het gebied van wonen en voorzieningen, groen en water, glastuinbouw en mobiliteit. Zo kan de raad richting geven en wordt de planning van het Omgevingsvisie-traject gehaald. Vanwege het corona-virus gebeurt dit schriftelijk.

Nummer 20-107  Schrijven college 25 maart 2020 aan Waarderingskamer inzake onjuiste uitvoering Wet WOZ

Datum besluit 25 maart 2020
Beslispunten

1.    De Waarderingskamer te informeren conform bijgevoegde brief.

Toelichting:

Het college heeft onlangs besloten dat Westlandse bedrijven voortaan verschillende locaties van hun bedrijf - ongeacht de ligging binnen Westland –mogen samenvoegen tot één WOZ-locatie. Door dit besluit hoeven tuinbouwbedrijven met verschillende locaties minder energiebelasting ‘ODE’ (opslag duurzame energie) te betalen aan de rijksoverheid. De Waarderingskamer, die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet WOZ, is het niet eens met dit besluit. In de vastgestelde brief geeft het college aan van mening te zijn dat het eerdere besluit volledig in lijn is met de toelichting op de wet en de rechtspraak over dit onderwerp. Tuinbouwbedrijven maken veelal gebruik van de faciliteiten op één locatie en ook wordt het personeel op verschillende locaties ingezet. Daarbij wordt verwezen naar jurisprudentie over vergelijkbare situaties, zoals luchthaven Schiphol en schoolinstellingen met verschillende gebouwen.

Nummer 20-108 Lokale maatregelen voor ondernemers in het kader van de Coronacrisis

Datum besluit 25 maart 2020
Beslispunten

1.    In het kader van de Coronacrisis voor het bedrijfsleven tijdelijke maatregelen te treffen die de gemeentelijke belastingen betreffen.
2.    Bijgevoegde brief aan ondernemers en verenigingen van ondernemers te verzenden.
3.    De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
4.    Bijgevoegd persbericht uit te laten gaan.
5.    De wethouders Abee en Van der Stee en de loco-secretaris te mandateren voor het doorvoeren van redactionele wijzigingen.

Toelichting:

Het besluit voorziet in een aantal tijdelijke steunmaatregelen op het gebied van de gemeentelijke belastingen om het lokale bedrijfsleven te ondersteunen in verband met de coronacrisis. De maatregelen betreffen onder meer het stoppen van invorderen t/m juni 2020 en het verlagen van de invorderingsrente. Eerder werd al bekend gemaakt dat glastuinbouwbedrijven met verschillende locaties onder voorwaarden worden samengevoegd tot één WOZ-object en werd een Bbz-loket voor zzp’ers geopend.

Nummer 20-109 Lokale uitwerking landelijke maatregelen Coronavirus op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid

Datum besluit 25 maart 2020

Beslispunt burgemeester:
1. De lokale uitwerking met maatregelen van de op maandag 23 maart door het kabinet genomen aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus te bekrachtigen.

Beslispunt college:
1. De marktkooplieden die op basis van de lokale uitwerking geen standplaats in kunnen nemen omdat zij niet tot de toegestane artikelgroep/branche behoren, op grond van artikel 11 lid 1 van de Verordening Marktgelden Westland, geen marktgelden verschuldigd te laten zijn voor de periode dat de maatregelen van kracht zijn.

Toelichting:

De burgemeester heeft in nauwe samenspraak met de politie in de gemeente Westland een lokale vertaling gemaakt van de aanvullende maatregelen die het Kabinet op 23 maart heeft genomen in de aanpak van het coronavirus. De lokale maatregelen zijn erop gericht de landelijke richtlijnen, zoals de afstandseis van 1,5 meter, goed te kunnen naleven. Zij hebben onder meer betrekking op de weekmarkten, winkels (food en non-food), openbare ruimte, recreatiegebieden, vaarrecreatie, besloten samenkomsten in hokken en (bedrijfs)kantines, sportparken en evenementen.