Nieuwe manier van afval scheiden

Gemiddeld gooit een inwoner van de gemeente Westland 206 kilo restafval in de grijze minicontainer, met grofvuil is dat zelfs 229 kilo. Ruim 80% van dat afval hoort daar niet in thuis. Dit gaat over afval dat hoort in de gft-container, papierbak, glasbak en in de bak voor plastic.

Het landelijk doel is dat in 2020 we jaarlijks gemiddeld 100 kilo restafval per inwoner hebben. Met de invoering van het nieuwe systeem verwachten we een goede stap te maken richting deze landelijke doelstelling. In 2020 gaat de gemeente over op een nieuwe manier van inzamelen. Dit wordt gefaseerd, per kern, ingevoerd. De komende maanden start de voorbereiding van deze nieuwe manier van inzamelen.

Waarom afval scheiden?

De maatregel komt voort uit Europese en nationale doelstellingen om steeds minder restafval te hebben en steeds meer kwalitatief goede grondstoffen te kunnen hergebruiken.
De gemeente Westland doet het landelijk gezien redelijk, zo’n 54% van het afval wordt al gescheiden, maar het kan toch nog een stukje beter.

Waarom kiest Westland niet voor nascheiding?

Er is een ontwikkeling te zien op het gebied van nascheidingsinstallaties. Deze installaties worden ingezet als aanvulling op de bronscheiding, dus niet als vervanging van. Grondstoffen van het afval dat achteraf gescheiden wordt, is van slechtere kwaliteit (vervuild) en kan daarom minder goed als grondstof voor nieuwe producten worden gebruikt. Door het afval vooraf te scheiden houden we kwalitatief betere grondstoffen over.
Nascheiding is overigens alleen mogelijk voor plastic, blik en drinkpakken (pbd). Ander afval zoals papier, glas, GFT + etensresten en textiel moet altijd aan huis worden gescheiden. Dit kan nog (nog) niet machinaal worden gescheiden.

Nieuw ophaalrooster, wat verandert er voor u?

Frequentie ophalen afval

Als u herbruikbaar materiaal, zoals papier, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pbd), textiel, glas, GFT + etensresten apart verzamelt, houdt u nog maar weinig restafval over.

De ervaring uit andere gemeenten leert dat een gemiddeld gezin wekelijks dan niet meer dan een halve 60 liter zak restafval heeft. In de huidige minicontainer passen vier volle 60 liter zakken. Bij andere gemeenten blijkt het eens per drie weken legen van de restafvalcontainer weinig problemen te geven.

GFT + etensresten geeft de meeste stank. Dit afval wordt, net als nu, een keer per twee weken met de container voor GFT ingezameld. Afval zoals luiers, incontinentiemateriaal en kattenbakkorrels kunnen stankoverlast geven. Door dit materiaal in een dichtgeknoopte plastic zak weg te gooien, kunt u de overlast beperken.

Planning

In 2020 gaat de gemeente over op een nieuwe manier van inzamelen. Dit wordt gefaseerd, per kern, ingevoerd. De komende maanden start de voorbereiding van deze nieuwe manier van inzamelen.

Voordat we in een kern overgaan op een andere manier van afvalinzameling ontvangen alle huishoudens een vragenlijst om aan te geven met welk inzamelmiddel (minicontainer, zak of verzamelcontainer) zij het plastic, blik en drinkpakken (pbd) willen inzamelen.

Voorzorgmaatregelen afvaldump

Uit ervaring van andere gemeenten met dit afvalsysteem blijkt dat de afvaldump niet toeneemt. Wel zijn de eerste maanden daarop vaak een uitzondering. Mensen hebben een paar maanden nodig om aan het systeem te wennen. Tijdens de invoering van het nieuwe systeem worden afvalcoaches als fysiek aanspreekpunt ingezet. De coaches trekken de wijken in om mensen actief te informeren over het voorkomen van zwerfvuil en voorlichting te geven over afvalscheiding. Ook gaan zij het gesprek aan met mensen over de manier waarop zij hun afval aanbieden, bijvoorbeeld op de verkeerde dag of op de verkeerde plek.

Huidige verzamelcontainers

De huidige verzamelcontainers voor plastic blijven voorlopig bestaan. Hier kunt u straks naast plastic verpakkingen ook blik en drinkpakken inleveren. Dit kan nu nog niet omdat hierover met de inzamelaar afspraken moeten worden gemaakt om te voorkomen dat de container ineens vol zit. Wanneer dit wel mogelijk is wordt u daar via de huis-aan-huisbladen over geïnformeerd.