Home/Actueel / Nieuws/   Voorjaarsnota 2021 - College wil blijven investeren en ondersteunen

Voorjaarsnota 2021 - College wil blijven investeren en ondersteunen

Publicatiedatum: woensdag, 2 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders wil extra middelen vrijmaken voor uitbreiding van sportpark De Zweth in De Lier en het ontwikkelen van De Noviteit in Monster tot een Huis van de Buurt. Daarnaast is het van plan de locatie De Brug in ’s-Gravenzande te ontwikkelen tot serviceflat voor ouderen. Ook komt er een revolverend fonds voor concentratie van de detailhandel en het tegengaan van leegstand in de winkelkernen en wordt extra budget vrijgemaakt voor groen in de centra. Dat is te lezen in de Voorjaarsnota 2021, die deze week aan de gemeenteraad is gestuurd. Om de Westlandse samenleving en ondernemers in deze lastige tijden te ondersteunen wordt een herstelplan opgesteld.

De Voorjaarsnota, die dit keer in één document is gecombineerd met de actualisatie van het begrotingsjaar 2021, is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2022-2025 en schetst het financiële beeld en de beleidsvoornemens van het college voor de komende jaren. De nota maakt duidelijk dat het college de bij de vorige begroting ingezette koers wil voortzetten: “We blijven investeren en we ondersteunen en behouden waar nodig en mogelijk.” Het college is tevreden: “Ondanks de huidige onzekere tijd zijn wij erin geslaagd een meerjarig sluitende begroting te presenteren en daarbij ook nog eens extra te investeren én het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeenten en ondanks het feit dat ook ónze financiën behoorlijk onder druk staan.”

Steunmaatregelen

In 2021 en 2022 heeft het bestrijden van de negatieve effecten van de coronacrisis hoge prioriteit. Naast het huidige pakket aan steunmaatregelen wordt in de loop van dit jaar, mede met de inzet van de Westlanders Brigade, een herstelplan opgesteld op grond waarvan de steunmaatregelen al dan niet kunnen worden aangepast. Hierbij valt te denken aan het bestrijden van eenzaamheid, het weer aan het werk helpen van degenen die werkloos zijn geraakt, de vroegtijdige aanpak van schuldenproblematiek, de inzet van schoolmaatschappelijk werk en de leegstandsaanpak in de kernen.

Minimale stijging woonlasten

De onroerendezaakbelasting stijgt in 2022 gemiddeld met niet meer dan het inflatiepercentage en blijven de overige woonlasten per saldo gelijk. Ook is besloten niet over te gaan tot de eerder aangekondigde verdere verhoging van de lijkbezorgingsrechten.