Home/Actueel / Nieuws/   Begroting Westland: ‘Investeren, ondersteunen en behouden’

Begroting Westland: ‘Investeren, ondersteunen en behouden’

Publicatiedatum: zaterdag, 3 oktober 2020

We leven in ongekende tijden. Het college van burgemeester en wethouders zit niet bij de pakken neer maar stelt voor om anticyclisch te investeren. Dat en meer, is te lezen in de meerjarenbegroting 2021-2024, die aan de gemeenteraad is gestuurd.  

Westland kiest ervoor om – juist nu – te investeren in plaats van te bezuinigen

Net zoals het Rijk aangaf in de Troonrede, maakt het college van Westland de keuze om in deze onzekere tijd niet te bezuinigen, maar juist te investeren, te ondersteunen en te behouden. Het college trekt daarvoor maar liefst 25 miljoen euro uit. 15 miljoen euro wordt gebruikt om te investeren, 6 miljoen euro om een coronasteunfonds te creëren en 4 miljoen euro voor voorzieningen in het sociaal domein.

De Westlandse economie en onze financiën zijn veerkrachtig. De laatste jaren is een financiële buffer opgebouwd waarvan we nu de vruchten plukken. Deze gemeentelijke spaarpot maakt de gezondheidseffecten van het coronavirus niet minder heftig, maar maakte de eerste directe economische gevolgen wel beter draagbaar en stelt ons in staat om anticyclisch te investeren.

We investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen, een sterkere economische structuur en een schonere en een prettigere leefomgeving nu en straks

Op die pijlers rusten onze plannen voor het komende jaar. Het college investeert 15 miljoen euro extra aan onder meer het in stand houden van verschillende sport en cultuur voorzieningen, het verbeteren van de mobiliteit, de verkenning van het Floragebied en de Greenport Horti Campus Westland, de uitvoering van de Centrumplannen en een extra impuls aan de Westland agenda.

We ondersteunen Westlandse ondernemingen, stichtingen, instellingen en verenigingen met gerichte steunmaatregelen

Het college heeft een steunfonds gecreëerd (6 miljoen euro) dat wordt ingezet om de kosten die gerelateerd zijn aan de coronacrisis te kunnen dekken. Het gaat met name om de kosten waarvoor de gemeente geen compensatie vanuit het Rijk krijgt.

Bij directe steunmaatregelen valt te denken aan verzoeken van huurders, instellingen, verenigingen en ondernemingen om coulance, kwijtschelding, uitstel van betaling en dergelijke. Er worden ook steunmaatregelen voorbereid voor culturele instellingen.

We behouden het huidige voorzieningenniveau, het bestaande beleid blijft intact

In de begroting die aangeboden is aan de raad, worden er geen voorstellen gedaan om bestaand beleid te herzien of niet meer uit te voeren. We houden het huidige voorzieningenniveau zoveel mogelijk intact.

Ondanks de stijgende kosten in het sociaal domein is onze inzet erop gericht dat niemand in Westland buiten de boot valt

De kosten in het sociaal domein lopen op. Dat is niet uniek in Westland. Het geldt voor alle gemeenten. De stijgende lijn van kosten in het sociaal domein, en dan met name die voor de jeugdzorg, zal zich naar verwachting volgend jaar voort zetten.

Onze inzet is er onverminderd op gericht zijn dat niemand in Westland buiten de boot valt. We hebben hiervoor 4 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Wij zorgen voor elkaar, ook als de overheid krap zit. Het college kiest er dus niet voor om rigoureus te bezuinigen, maar om de kwaliteit overeind te houden in combinatie met gerichte effectieve maatregelen gericht op innovatie van het aanbod van hulp en ondersteuning: een transformatie.

De afvalstoffenheffing gaat omhoog als gevolg van stijgende kosten

De afgelopen jaren zijn de kosten gestegen op het gebied van afval. Zo is de verbrandingsbelasting op restafval verhoogd vanuit het Rijk en is door een beperkt aanbod van afvalinzamelaars de prijs van de inzameling omhoog gegaan. Dit is tot op heden nog niet doorberekend in de afvalstoffenheffing. Om de kosten ook op de langere termijn te kunnen dekken, gaat de afvalstoffenheffing in 2021 omhoog. Met deze tariefstijging komt het tarief in Westland ongeveer gelijk te liggen met de tarieven van Delft, Rotterdam en Midden Delfland in 2020.

Zo zetten we samen onze schouders eronder en investeren wij in goed wonen én werken in Westland voor iedereen, juist in deze moeilijke tijden springt de gemeente bij waar mogelijk.

De begroting vindt u hier.


Redactie: voor meer informatie over dit persbericht kunt u terecht bij Bart Gijsbers, bestuursadviseur communicatie, tel. (0174) 672 607, e-mail: lsmgijsbers@gemeentewestland.nl.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het piketnummer (0174) 673 302.